Виникнення філософії

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 19:05, контрольная работа

Краткое описание

Філософія завжди відігравала важливу роль у житті людини, визначенні її статусу, формуванні світогляду, виробленні життєвої стратегії. Її роль значно зросла в XX столітті, яке не має собі рівних за масштабами й ґрунтовністю перетворень. Вона ще більше зросте в нашому столітті, яке продовжуватимуть роздирати глобальні проблеми. У їх осмисленні і вирішенні філософія займе першорядну роль. Тому XXI століття стане століттям філософії.

Вложенные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 53.65 Кб (Скачать файл)

Вступ

Філософія завжди відігравала важливу роль у житті  людини, визначенні її статусу, формуванні світогляду, виробленні життєвої стратегії. Її роль значно зросла в XX столітті, яке не має собі рівних за масштабами й ґрунтовністю перетворень. Вона ще більше зросте в нашому столітті, яке продовжуватимуть роздирати глобальні проблеми. У їх осмисленні і вирішенні філософія займе першорядну роль. Тому XXI століття стане століттям філософії.

Розвиваючись  стрімкими темпами, суспільство  сьогодні часто змінює уклад свого  життя. Ці зміни зачіпають усі  сфери суспільства і кожного  зокрема. І якими б різними  не були інтереси і цілі людей, на перше місце все ж має стати те, що об'єднує їх (спільна доля, загальнолюдські цінності та ідеали). Все це має бути добре осмислено і зайняти першорядне місце, стати керівництвом до дії при плануванні майбутнього. Кожен повинен зробити свій внесок у розв'язання сучасних глобальних проблем. Для цього йому необхідно відкривати, розвивати і реалізувати свої здібності.

Процес становлення  й розвитку нашої держави вимагає  підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які в будь-якій сфері життя  могли б проявити неабиякі знання, здібності, таланти. Тому кожному з  нас слід розумно ставитися до вирішення настійних проблем, прагнучи до того, щоб думки були конкретними  й обгрунтованими, вміти терпимо  ставитись до позиції іншого.

Проте слід знати, що здатність до ефективного раціонального  мислення не з'являється сама собою. Для цього необхідна велика і  копітка робота щодо освоєння знань, які створило людство, і в першу  чергу, досягнень філософської культури. Без їх освоєння особа буде користуватися  лише побутовим мисленням, уявленнями, які не проникають у суть речей, а охоплюють лише їх поверхню. Такий спосіб мислення не дозволить їй правильно сформувати свої життєві позиції, ідеали, цінності. Шлях до розумного мислення лежить лише через оволодіння філософією, яка допомагає сягнути глибин людського буття з його складнощами й суперечностями. Філософія передбачає й критичне ставлення до дійсності, і перш за все, до того, що відживає. Вона зайнята пошуком нового в самій реальності ,суперечностях, напрямах та засобах розвитку. Вона спрямовує свій пошук в русло перетворення реальності, практики, яка є засобом розв'язання філософських проблем і виявом могутності

Виникнення  філософії.

 Філософія  як теоретичний світогляд поряд  із наукою, мистецтвом, мораллю, правом -одне з видатних надбань людської  цивілізації та культури. Вона — не тільки візитна картка цивілізації і культури, а й їхня основа та животворний фермент. Але історично так склалось, що саме філософія була тією колискою, з якої виросли і наука, і мистецтво, і мораль, і право і набули статусу самоусвідомлюючих особливих проявів людського духу та практики життєдіяльності людини і суспільства. 
  Людина — єдина істота на Землі, здатна до пізнання буття та власної самосвідомості. Результатом цієї здатності є знання про світ і про себе, яке виступає в емпіричній або теоретичній формі. Знання в свою чергу може матеріалізуватися, опредметнюватися, але для цього воно має стати ідеєю. Ідея — це думка, що містить мету діяльності і виражає певне майбутнє. Вона відбиває цілі та прагнення суб'єкта, які становлять певну світоглядну систему. Світогляд — одна з форм свідомості людини, невід'ємний атрибут життєдіяльності людей. Способом його існування виступає філософія, а також суттєві "виміри" людини, включаючи її потенціальні можливості та призначення. 
  Таким чином, філософія – це теоретична форма світогляду, особливий рівень мислення, на якому думка усвідомлює себе саму у своєму ставленні до дійсності та шукає остаточних, абсолютних засад для власних актів і людського самоствердження у світі. 
Найпершими історичними формами світогляду є міф та релігія. Саме вони являються джерелами виникнення філософії. 
  Першим дійшов висновку про те, що міф є стадією розвитку свідомості, яка відповідає певній історичній добі, французький культуролог Л.Леві-Брюль.  
  Міфологічній формі світогляду притаманні антропоморфізм, тобто ототожнення природних сил з людськими, одухотворення їх. Тому усвідомлення факту поділу світу на світ речей та світ антропоморфних істот означало початок розпаду міфу. Уособлення ж сил природи (символізм) також є пізньою стадією міфу, що особливо характерно для античної міфології. Міф є історично першою формою самосвідомості, котра відокремилася від практики. Тут криються витоки його антропоморфізму. Для міфологічного світогляду характерним є, по-перше, усвідомлення роду як колективної особи, переконаної у наявності спільного предка — тотема. За умов тогочасного суспільства тотемні вірування виявились надзвичайно практичними, через те, що цементували індивідів у родову цілісність, а отже, були життєвою силою. Власне в цьому і полягає головне призначення світогляду взагалі. По-друге, міфологічний світогляд значною мірою обернений у минуле, адже тотемний предок був, до того ж був як ідеал діяльності. У цьому секрет міфологічного розуміння історичного часу. Формально майбутнє начебто обернене у минуле, але насправді ретроспективний ідеал є те належне та жадане, до чого прагне родова община. Але все ж таки людське життя поки що не поділене чітко на теперішнє і майбутнє. І ця обставина допомагає зрозуміти силу традиції, а як наслідок — панування циклічної моделі історичного часу. 
По-третє, оскільки міфологічний світогляд антропоморфний, то неминуче формування анімістичної картини буття, тобто одухотворення усього сущого. Це олюднення природи є наслідком нерозчленованості буття на суб'єкт та об'єкт, а нероздільність людини і космосу, людини і природи означає, що у світогляді домінує світовідчуття. Та інакше не могло й бути, бо родове суспільство — це дитинство людства, і цій стадії міг відповідати світогляд у міфопоетичній формі. Міф є перше повстання поезії проти прози життя. Міф є мудрість у поетичній формі юного людства. 
  І подібно до того, як доросла людина тужить за дитинством, розуміючи, що дещо втрачено разом із ним назавжди, людство, пройшовши цю стадію, сприймає міфопоетичний світогляд як неповторне чудо, що породило духовні цінності недосяжного зразка. І, мабуть, повсякчас будуть ностальгічні спроби відродити міфопоетичну концепцію світу та людини. У кращому випадку це стимулює процес художньої творчості (згадаймо Габріеля Маркеса або Чингіза Айтматова), в гіршому — породжуються ідеологічні міфи, що наклали жорстокий відбиток на життя людства у XX столітті. 
  Релігія є більш пізньою та зрілою формою світогляду людства, а тому і більш дослідженою. В ній буття осягається іншими, ніж у міфі засобами. В релігійній свідомості вже чітко розділяються суб'єкт і об'єкт, а отже, долається характерна для міфу неподільність людини й природи і закладються основи проблематики, яка стане специфічною для філософії. В релігії ідея відділяється від матерії і навіть протиставляється їй. Світ роздвоюється на духовний та тілесний, земний і небесний, горний і дольний, природний і надприродний, до того ж земний починає розглядатися як наслідок надприродного. Міфологічні ж персонажі (а в пізніх міфах "язицьких релігіях" і боги) живуть у феноменальному світі (на горі Олімп, на горі Меру тощо). 
  У релігії виникає зовсім інший, ноуменальний світ, недоступний органам чуттів і розуму, а тому в об'єкти надприродного світу треба вірити. Віра і виступає головним способом осягнення буття. Релігія постулює світ ідеальних сутностей, що у практичному плані веде до обгрунтування пріоритету духу над тілом, необхідності турботи про душу з усіма наслідками для способу життя віруючих, які звідси випливають. Зв'язок із богом через культ та релігійну організацію (церкву) є критерієм наявності релігійного світогляду і належності до певної конфесії. 
   Другою особливістю релігійного світогляду є його практичність, оскільки віра без справ мертва. А в зв'язку з цим віра в бога та надприродний світ взагалі викликає своєрідний ентузіазм, тобто життєву енергію, яка надає розумінню цього світу життєвого характеру. Релігію творить народ, він є і суб'єктом і об'єктом релігійної творчості, яка в історії виступала джерелом потужних зрушень у суспільстві. В релігії поряд із світовідчуттям добре розвинене світорозуміння, тобто є релігійна ідея, яка обґрунтовується теологами. Але в тому й полягає особливість і привабливість релігійного світогляду, що в ньому ідея пройнята своєрідно екзальтованим почуттям, вона переживається і підживлює віру. Краще всіх, мабуть, про роль почуття в релігії сказав апостол Павло: "Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, — то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дар пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, — то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, — то пожитку не матиму жодного... Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, — та припиняться, хоч мови існують, — замовкнуть, хоч існує знання, - та скасується" (Кор., 13, 1-3). 
   Якщо для міфа головним є обгрунтування зв'язку індивіда з родом, то для релігії — досягнення єдності з Богом як втіленням святості та абсолютною цінністю. В цьому полягає позитивне значення релігії, бо чим є життя, коли нема нічого святого і все піддається нігілістичному запереченню, людині нашого століття добре відомо. Але й засилля релігійного світогляду становить певну небезпеку. Слід пам'ятати, що ні релігійний фанатизм, ні поліцейський атеїм не є альтернативою 
   Можна зробити висновок про те, що історично філософія ви¬никла шляхом виділення із первинного, синкретичного міфологічного світогляду; причиною виділення постало формування дискурсивно¬го, тобто принципово нового - усвідомленого та послідовно розгор¬нутого - типу мислення. 
   Філософія з'явилася в VI столітті до н.е., коли фактично одночасно в різних місцях людьми з певними іменами були виконані якісь акти, які й були названі філософськими. Скажемо, слова й тексти Геракліта, Фалєєв, Парменіда або Анаксагора, Анаксімандра, Анаксімена, Платона. Але початок - в VI столітті. І аналогічні акти, зроблені Буддою, теж є філософськими, хоча це більш складно, тому що в цьому випадку домішується поява релігії. У Конфуцієві ми взнаємо філософа. Причому, поява всіх цих філософських акцій у різних місцях не була зв'язана. Можна лише сказати, що всі вони з'являються на тлі попередніх тисячоліть міфу. 
   Саме у Древній Греції з'являється і саме слово «філософія», утворене з двох грецьких слів: «филео» — любов, «софія» — мудрість. Таким чином, філософія буквально — любов до мудрості. Однак, історично філософія розвивалася у контексті протистояння цивілізацій: східної та західної. 
   В одному підручнику ми знайшли дуже цікавий поділ філософії на суб’єктивну та об’єктивну. Виходячи з цього, суб'єктивна історія філософії - спроба описати об'єктивну історію філософії. Суб'єктивна історія філософії як історична самосвідомість філософії зароджується пізніше філософії. Самі спроби опису об'єктивної історії філософії в хронологічній послідовності становлять об'єктивну історію суб'єктивної історії філософії. Об'єктивна історія суб'єктивної історії філософії може бути теж представлена як книжкова полиця, на якій у хронологічному порядку розставлені «історії філософії». Ця полиця може бути у свою чергу описана й проаналізована. При цьому встановлюються й класифікуються застосовувані в різних «історіях філософії» методи опису й вивчення об'єктивної історії філософії, їхні історико-філософські концепції, подання про історико-філософський процес. Так з'являються «теоретичні історіографії філософії». Їх також можна розташувати в хронологічній послідовності на третій книжковій полиці. Вона буде представляти об'єктивну історію дослідження суб'єктивних історій об'єктивної історії філософії. У свою чергу й цю полицю може бути описана й проаналізована. 
   Отже, філософія — не конкретна наука, не сума наукових знань. Але наука, поряд із повсякденним знанням, художнім, народним і професійним мистецтвом, усіма видами правового, політичного, морального й іншого досвіду та знань — це джерело усієї філософської проблематики. У науки з філософією спільним є також те, що вони обидві грунтуються на теоретичному способі аргументації, мистецтві логічного оперування поняттями. Разом із цим філософія на відміну від науки не має своїх "філософських камер Вільсона", "філософських лічильників Гейгера" — "експериментальної бази", яка б прямо, безпосередньо зв'язувала її з природою, її емпіричною базою є не тільки наука, а й мораль, мистецтво тощо. Через них і завдяки їм філософія "тримає руку на пульсі природи моральних, художніх пошуків, колізій і Буття взагалі". Тому філософію не можна ні ототожнювати з наукою, ні протиставляти їй.

Стародавня  Індія і Китай

Сюди відносяться  філософські вчення Стародавніх  Індії та Китаю, які істотно відрізняються  від аналогічних учень античної Греції чи Риму, вибудовуючись на основі якісно інших парадигм, ніж засади європейського типу світорозуміння, зокрема й принципів античної філософії.

а) Філософські  системи Давньої Індії

Найвпливовішою  з них є веданта, яку розглядають  як теоретичну основу індуїзму. В широкому розумінні слова вона є сукупністю релігійно-філософських шкіл, які розробляли вчення про брахмана й атмана' (тотожність абсолютна-брах-маназ суб'єктом пізнання атманом, індивідуальною душею). Ця тотожність досягається в процесі пізнання і веде до звільнення людини. Пізніше  веданта зазнала впливу інших  шкіл давньоіндійської філософії. Веданта грунтувалася на визнанні вищого авторитету Вед, увесь зміст яких розглядався як одкровення, джерело істинного знання. Інші стародавні перекази, що містяться в священних книгах, лише пояснюють і доповнюють одкровення Вед. Досягнення істинного знання - знання брахмана - передбачає ряд умов: усвідомлення відмінностей між вічним і невічним буттям; відмову від будь-якої матеріальної винагороди; наявність шести ''засобів''

'Атман - всепроникаюче  суб'єктивне духовне начало, ''Я'', душа. Воно протиставляється брахману  як вишій об'єктивній реальності. Водночас брахман і атман збігаються: усвідомлюючи себе, брахман стає  атманом. (спокій духу, помірність, відчуженість, терпіння, зосередженість, віра); прагнення  до звільнення. В історії веданти  виділяють три стадії: упанішади,  для яких характерне переважання  інтуїтив но-поетичних образів; ''Брахма-сутра'' (''Веданта-сутра''), котра приписується  Бадараяні, який жив приблизно  в 11—111 ст.н.е.; численні коментарі  до ''Брахма-сутри'' і наступна розробка  проблем веданти такими мислителями,  як Гаудапада, Говінда, Бхартріхарі  та ін. На цій стадії формуються  три основні напрями веданти,  які відрізняються розв'язанням  питання про відношення брахмана  і атмана: адвайта-веданта Шанкари  (послідовний монізм), вишишта-адвайта  Рамануджі (поміркований монізм), двайта-веданта Мадхви (дуалістична  концепція).

Згідно з  моністичною точкою зору, в світі  не існує ніякої іншої реальності, крім бога, а уявлення про багатоманітність світу - це ілюзія, що породжується необізнаністю. Дуалістична точка зору визнає існування  трьох реальностей — матерії, душі і бога. Головною з них є  бог: без бога душа і матерія можуть існувати тільки як поняття, а не як дійсність. Основним методом пізнання, за ведантою, є божественна інтуїція. Істотне місце у веданті займає проблема спокутування, яке полягає  в 'повному злитті з богом. У сфері  філософії воно досягається'', шляхом повного відходу від реального  світу і заглиблення в чисте  мислення.

Міманса. Розрізняють  пурва-мімансу, тісно пов'язану з  ведичним ритуалізмом, і уттара-мімансу, яка виникла пізніше й значну роль відводила проблемам пізнання, і зрештою мала служити справі раціонального обгрунтування того ж самого ритуа-лізму.

Зупинимося  на характеристиці пурви-міманси. її основи сформулював Джайміні в ''Міманса-сутрі'', час створення якої залишається  дискусійним. Вона виникла як результат  дослідження Вед, пов'язаного з  необхідністю збереження їх ємного і  складного тексту, який передавався  тривалий час виключно в усній  формі. Захист ведичного ритуалізму був наслідком розуміння Вед  як особливої священної сутності, яка не залежить від їх творця, позбавлена помилок і недоліків. Веди вічні  і самодостатні. Для захисту цієї думки її прихильники розробили  вчення про споконвічно існуючі звуки мовлення як особливі субстанції, доступні сприйманню лише у своїх випадкових проявах.

Згідно з  мінмасою реально існує як матеріальний світ, так і інші об'єкти - Бог, душа. Світ вічний і незмінний, він не має  ні початку, ні кінця (окреміжречізмінюються),створенийзатомів відповідно до морального закону карми, який керує світом. Бог до цього  процесу безпосередньо не причетний. У гносеології міманси розрізняються  два типи пізнання —безпосереднє  і опосередковане. В першому виділяються  дві стадії: невизначене знання (усвідомлення наявності об'єкта) і визначене, вході  якого об'єкт включається до відповідного класу речей. Крім чуттєвого сприймання, єй інші джерела пізнання: логічний умовивід, подібність-порівняння, авторитет, постулювання, несприйнят-тя, тобто  апеляція до факту відсутності об'єкта. Гносеологія міманси зробила  значний вплив на інші ортодоксальні  філософські школи, зокрема на веданту.

Санкх'я. Засновником  цього вчення вважають Капілу (VII ст. до н.е.). Перші відомості про санкх'ю  з'явилися в епосі'' Ма-хабхарата''. Істотне місце в ній займає вчення про наявність наслідку в  причині і про реальне перетворення причини в наслідок.

Згідно з  санкх'єю існує два види вихідних реальностей — матеріальна першопричина (пракриті) і духовне начало (пу-руша, атман) — ''Я'', свідомість, дух. Матеріальне  начало незалежне і активне, але  позбавлене свідомості. Пракриті —  основа і першопричина існування  всіх об'єктів — складається із трьох гун (активності, ясності і  чистоти, інертності). При зіткненні  матерії з духом одвічна рівновага  названих гун порушується, в надрах матерії зароджується неспокій, гуни диференціюються і, сполучаючись у  різних пропорціях і комбінаціях, утворюють  увесь світ об'єктів. Наслідком цього  є система елементів космосу, які описуються авторами цього вчення як процес становлення світу від  вихідних принципів до всієї багатоманітності його об'єктів. Гносеологія санкх'ї  визнає три незалежних джерела достовірного пізнання — чуттєве сприйняття, логічні умовиводи і свідчення  авторитетів. Страждання, згідно з цим  вченням, має універсальний характер і є найвищим сенсом тілесного  існування. Метою людського життя  є звільнення душі від пут чуттєвого  світу, приглушення всіх природних  прагнень та споглядальний аскетизм.

Санкх'я зробила  значний вплив на розвиток інших  філософських систем — йогу, буддизм  тощо.

Ньяя критично тлумачила традиційні для Стародавньої Індії філософські проблеми. Засновником  цієї школи вважають Готаму. Ньяя пропонувала  оригінальну картину фізичного  світу. В ранніх джерелах цієї школи  визнавалася вічність і нестворюваність  як матерії, котра складається з  вічних атомів, так і душі. До об'єктів  пізнання відносилися матеріальні  і духовні явища. Знання співвідносилися  з реальністю, яка існує незалежно  від суб'єкта пізнання, і перевірялися досвідом. Значну роль ньяя відіграла  в постановці і розв'язанні логічних проблем пізнання, про що свідчить її вчення про п'яти-членний силогізм. Умови й методи істинного пізнання визначалися з допомогою логіки та її законів. її послідовники вважали, що існують чотири самостійні джерела  пізнання: чуттєве сприйняття, умовивід, порівняння (аналогія) і свідчення  авторитетів. У сфері етики ньяя визнавала доктрини душі, кар-ми (діяльності), мокші (спасіння) і таке ін.

Вайшешика —  вчення близьке до ньяї, особливо в  сфері гносеології. Його засновником  вважається Канада (Улука). Згідно з  цим вченням існує шість видів  позитивної реальності, яка виступає об'єктом пізнання (субстанція, якість, дія, всезагальне, особливе й притаманне) і один — негативної: небуття. Головною вважалася субстанція, що виступає вдев'яти формах, п'ять з яких є  фізичними елементами (земля, вода, вогонь, повітря, ефір). Вони сприймаються органами чуття. Чотири інших форм (простір, час, душа, розум) — невідчутні, єдині, вічні і всепро-никаючі. Поєднання  атомів (ану) землі, води, вогню й  повітря утворюють фізичний світ. Атоми вічні, незмінні, протяжні, неподільні і розрізняються за розміром і  формою. Вони пасивні за своєю природою, а тому всі їх комбінації, внаслідок  яких здійснюється процес виникнення й зникнення матеріальних об'єктів, підпорядковані зовнішній невидимій  силі — адрішті. Матеріальний світ існує в просторі, часі та ефірі  і управляється особливим всезагальним моральним законом (дхарма), який визначає порядок у Всесвіті і зумовлює правильну поведінку людини. Домогтися  високого місця в житті можна  лише за умови дотримання цього закону і відповідних умов. Вайшешика  розробила теорію циклічної зміни  світу.

Йога. Корені йоги сягають Вед, у яких мала місце  ідея досягнення людиною надприродних здібностей шляхом особливої аскетичної практики. Засновником класичної  йоги був Патанджалі. Іноді йогу характеризують як практичне застосування санкх'ї, зокрема її онтології та гносеології. Оригінальним у позі є розроблений нею практичний шлях до звільнення людини через систематичне тренування тіла й душі. Патанджалі розумів звільнення її як відособлення індивіда відсвіту, замкненість у собі. Йога розробила систему послідовного очищення і просвітлення розуму людини: приборкання, вироблення моральних установок, дисципліна тіла, регулювання дихання, ізоляція почуттів, увага, розмірковування, зосередженість. Правила моральної поведінки йоги були сформульовані у відповідності з такими засобами, як приборкання (воно передбачає ненанесення шкоди всьому живому), правдивість у словах Г думках, незлодійство, некористолюбство, стриманість почуттів і бажань та ін. Йога описала ряд цікавих для науки явищ психіки, дала докази невичерпності потенцій са-моудосконалення людини.

Локаята (чарвака) походить від санскритського лока -(цей) світ; те, що йде від цього світу. Це вчення тяжіло до матеріалізму. Виникло  в середині першого тисячоліття  до н.е. Його засновником вважають напівлегендарного  мудреця Бри-хаспаті. Першоджерела цього вчення не збереглися, тому при  його вивченні доводиться звертатися до тих уривків, які цитуються  індійськими філософами, та до їх коментарів.

Локаятики скептично  ставилися до догматів релігії, зокрема  й брахманізму. На їх думку, реально  існує лише те, шо сприймається органами чуття. Специфічним у цьому вченні є проголошення принципу свабхави, тобто визнання індивідуальної природи  кожної речі. Ця природа визначає її будову і долю. Всі не сумісні  з природою речі спроби вплинути на неї марні. Висловлюючись по-сучасному, кожна річ розвивається за своїми специфічними законами, які мають  об'єктивний характер. Ідея свабхави відіграла  суттєву роль в історії індійської філософії, що дало про себе знати  в буддизмі, джайнізмі тощо.

Згідно з  концепцією локаяти метою буття  є турбота про благополуччя існування  людини, що зрештою дало про себе знати в гедонізмі.

Різновидом  локаяти було матеріалістичне вчення чарвака, яке заперечувало як традиційні брахмансько-ведійські засади —  існування бога і душі (брахмана і атмана), так і закон карми  як основу моральної доцільності  існуючого. Чарваки вважали єдиною реальністю матерію, яка ототожнювалася з чотирма елементами (земля, вода, вогонь, повітря), з поєднання яких виникають усі речі.

Істотне місце  в цьому вченні займають і етичні проблеми. Згідноз ними реальними  є лише страждання і насолода чуттєвим буттям. А метою людського буття  є одержання насолоди; причому  те, що воно може бути поєднаним зі стражданням, на їх думку, не повинно зупиняти прагнення  до його досягнення. Локаятики, зокрема  й чарваки, зробили певний вплив  на розвиток індійської філософської думки, зокрема на прибічників гедонізму.

б) Філософська  думка Давнього Китаю

Історія філософської думки Китаю сягає початку  першого тисячоліття до н.е. В  центрі уваги філософії Давнього Китаю були проблеми морально-етичної  природи людини та побудови досконалої держави, управління суспільством. Менше  місця займали власне філософські  проблеми, хоча й у цій сфері  були певні досягнення. Важливу онтологічну  роль відігравало поняття неба. Аналізувалися  проблеми єдності світу та його розвитку, першооснови природи. Першоосновою всього сущого вважалося матеріальне  начало ''ці'' і п'ять стихій — вода, вогонь, метал, дерево, земля. Важливе  місце при цьому відігравали  поняття ''інь'' і ''ян'', ''дао'' і ''де'', ''буття'' і ''небуття'', ''Велика межа''. Незначне місце  займали гносеологічні та логічні  проблеми, хоча й тут були певні  доробки. Так, послідовники Мо-цзи цікавилися джерелами пізнання, а прибічники школи імен аналізували питання  співвідношення імені і дійсності. У китайській філософії, на відміну  від індійської та давньогрецької, майже відсутнє міфологічне забарвлення.

Информация о работе Виникнення філософії