УДосконалення функцінування ринку праці як складової ринкової економіки в житомирській області

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2014 в 01:10, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні проблем неврівноваженості між попитом та пропозицією на ринку праці Житомирської області, його комплексної оцінки та визначення стратегії регулювання процесів зайнятості. Відповідно до цієї мети в роботі поставлено такі завдання:
- розкрити сутність поняття ринку праці, його елементів та функцій;
- визначити чинники, що впливають на формування попиту та пропозиції робочої сили та зрозуміти механізм функціонування ринку праці;
- дослідження нормативно-правової бази, яка забезпечує функціонування ринку праці;
- здійснити аналіз ринку праці Житомирської області та його кон'юнктури;

Содержание

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади Ринку праці Як СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
. Економічний зміст категорії „ринок праці ”………………………………….5
. Моделі ринку праці………………………………………………………… 15
. Принципи управління ринком праці……………………………………… 16
. Нормативно-правове забезпечення управління ринку праці………………18
Розділ 2. Оцінка системи управління РИКОМ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ…………26
. Організаційно-економічна характеристика Житомирської області……….26
. Оцінка ринку праці в Житомирській області……………………………….. 34
. Аналіз та процесів функціонування ринку праці………………………… 51
Розділ 3. УДосконалення функцінування ринку праці як складової ринкової економіки в житомирській області………..59
Висновки………………………………………………………………………67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………69

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСАЧ ПО ЕП СТВ.docx

— 116.83 Кб (Скачать файл)

 

 

                                                                                ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади Ринку праці Як СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  1. . Економічний зміст категорії „ринок праці ”………………………………….5
  2. . Моделі ринку праці………………………………………………………… 15
  3. . Принципи управління ринком праці……………………………………… 16
  4. . Нормативно-правове забезпечення управління ринку праці………………18

 Розділ  2. Оцінка системи управління РИКОМ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ…………26

  1. . Організаційно-економічна характеристика Житомирської області……….26
  2. . Оцінка ринку праці в Житомирській області……………………………….. 34
  3. . Аналіз та процесів функціонування ринку праці………………………… 51

Розділ 3. УДосконалення функцінування ринку праці як складової ринкової економіки в житомирській області………..59

Висновки………………………………………………………………………67

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………69

Додатки………………………………………………………………………….70

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Вступ

Серед ключових напрямів соціально-економічного розвитку України чільне місце посідають проблеми ринку праці та зайнятості населення в період становлення ринкової економіки. Без розв'язання цих проблем неможливі подальший поступ нашої країни на шляху ринкових реформ та повноцінна інтеграція її до системи міжнародних економічних відносин, де вирішальною передумовою конкурентоспроможності особливе місце в системі ринкових відносин. Більшість економічних, соціальних, демографічних явищ, що мають місце за ринкової економіки відображають процеси, які існують на ринку праці. Повна зайнятість населення, збалансованість між попитом та пропозицією є основою макроекономічної стабільності, так як є одним із найважливіших факторів, який впливає на обсяги виробництва товарів та послуг, забезпечує максимальне завантаження виробничих потужностей та використання ресурсів, сприяє підвищенню життєвого рівня населення, культурному та соціальному розвитку населення. Можливість задоволення своїх потреб у повному обсязі сприяє

Ринок праці та зайнятість населення посідають збільшенню рівня народжуваності, відтворенню робочої сили працівників, підвищенню освітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу, мобільності та високому рівню конкурентоспроможності робочої сили, що веде до науково-технічно прогресу та визначає розвиненість країни в цілому. Тобто, дослідження ринку праці та ефективна політика зайнятості, забезпечення збалансованості попиту та пропозиції робочої сили, має бути одним із пріоритетних напрямків державної політики, що визначає актуальність дослідження даної теми.

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні проблем неврівноваженості між попитом та пропозицією на ринку праці Житомирської області, його комплексної оцінки та визначення стратегії регулювання процесів зайнятості. Відповідно до цієї мети в роботі поставлено такі завдання:

- розкрити сутність поняття  ринку праці, його елементів та  функцій;

- визначити чинники, що  впливають на формування попиту  та пропозиції робочої сили  та зрозуміти механізм функціонування  ринку праці;

- дослідження нормативно-правової  бази, яка забезпечує функціонування  ринку праці;

- здійснити аналіз ринку  праці Житомирської області та  його кон'юнктури;

- проаналізувати особливості  державного регулювання попиту  і пропозиції на ринку праці  Житомирської області

- визначити основні напрями  щодо зменшення дисбалансу між  попитом та пропозицією;

- запропонувати шляхи  удосконалення державного регулювання  зайнятості, попиту та пропозиції  на ринку праці, конкурентоспроможності  робочої сили;

- визначити соціальну  та економічну ефективність держаного  регулювання ринку праці;

Об'єктом дослідження є соціально-економічні процеси та явища, що зумовлюють формування кон'юнктури ринку праці та політика держави щодо забезпечення збалансованості між попитом та пропозицією на ринку праці Житомирської області.

Предмет дослідження - це причинно-наслідкові зв'язки між соціально-економічними процесами та формуванням попиту та пропозиції на ринку праці. В даній роботі були використані методи аналізу та порівняння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні засади Ринку праці Як СКЛАДОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Економічний зміст категорії „ ринок праці ”

Одним iз найсуттєвіших і найдинамічніших ринків є ринок праці, система економічних механізмів, норм та інститутів, що забезпечують відтворення робочої сили і використання праці. В умовах становлення вітчизняного ринку праці великого значення набувають дослідження притаманних йому основних тенденцій, які дають змогу спрогнозувати майбутню ситуацію та являються підґрунтям для розробки та впровадження заходів щодо регулювання ситуації на ринку праці.

Дослідження з окресленої тематики здійснювали такі провідні українські вчені як Д. Богиня, І. Бондар, В. Васильченко, О. Грішнова, А. Колот, В. Книш, Ю. Краснов, В. Куценко, Е. Лібанова, А. Мельник, О. Моргулець, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Петюха, В. Приймак, М. Семикіна, М. Чумаченко інші вчені. Проблеми зайнятості та ринку праці широко висвітлені і у працях закордонних вчених: Р. Еренберга, В. Іноземцева, Д. Рікардо, А. Пігу, Дж. Пері, Дж. Хікса та інших. Однак праці містять результати досліджень в умовах докризової економіки. Зміна економічної ситуації вимагає перегляду окремих положень та підходів, адаптації їх до нових умов, що склалися та прогнозуються надалі.

Ринок праці це – суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів. Як економічна категорія ринок праці предявляє собою систему виробничих відносин між робітниками, підприємцями і державою, по-перше, з приводу обміну індивідуальної здібності до праці на фонд засобів, необхідних для відтворення робочої сили, та, по-друге, з приводу розміщення робітників в системі суспільного розподілу праці у відповідності до законів товарного виробництва та обороту. Ринок праці не може розглядатися ізольовано, у відриві від типу економічної системи, тобто сукупності всіх економічних процесів і явищ, що відбуваються у суспільстві на основі діючих майнових відносин і організаційних форм.

Становлення повноцінного ринку праці – одна з найважливіших ланок у розвинутій ринковій економіці, що передбачає надання права кожній людині на вільний продаж своєї праці за власним бажанням і вибором на засадах трудового найму. Такий вибір визначається суспільними потребами та індивідуальними можливостями. Становлення і розвиток ринку праці України проходив під знаком необхідності адаптації до економічної ситуації, яка характеризувалася, насамперед, спадом виробництва, значною фінансовою розбалансованістю економіки, недостатньою динамічністю заходів щодо реформування господарського механізму.

Формування та розвиток ринку праці України, на сучасному етапі відбувається під впливом певних особливостей: по-перше, йдеться передусім про нестачу робочих місць та високу частку робочих місць з небезпечними умовами праці та низькими вимогами до якості робочої сили, що є результатом не тільки низьких інвестицій, а насамперед нераціональної їхньої спрямованості, відсутності чіткої програми інвестиційної діяльності; по-друге, якість пропозиції робочої сили часто не відповідає сучасним вимогам щодо її професійно-освітньої підготовки, трудової та виконавчої дисципліни, мобільності та економічної активності в цілому; по-третє, водночас нераціональною є галузева структура зайнятості; по-четверте, безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і відповідно низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у бюджетній сфері.

Процес становлення ринку праці в Україні супроводжується посиленням його сегментації. В соціально-економічній структурі працездатного населення відбуваються суттєві зрушення, які трансформують практично однорідну всезагальну зайнятість дореформенного періоду в сегментований ринок праці. Кожний сегмент як зайнятого, так і незайнятого населення відрізняється специфікою свого соціального статусу, економічною поведінкою, гарантіями зайнятості, рівнем та стабільністю доходів, конкурентоспроможністю та захищеністю ринку праці. В посиленні сегментації ринку праці на сучасному етапі беруть участь різні фактори, зокрема структурні зміни в економіці, поява альтернативних форм господарювання і власності, спад виробництва і зниження життєвих стандартів українців. Наслідком дій цих факторів стало значне розшарування населення, загострення проблеми безробіття, зубожіння певних соціальних верств.

Безумовною проблемою ринку праці, наслідки якої виходять далеко за його межі, є низький середній рівень заробітків і, відповідно, низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці найманих працівників у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова диференціація заробітної плати, передусім у бюджетній сфері.

Попит на українському ринку праці у 2010 році виріс на 8,9% порівняно з аналогічним рівнем минулого 2009 року. Найбільше, за даними січневого номеру газети „От и до”, на роботу потрібні робітники, менеджери, продавці та загальні спеціалісти, далі у списку йдуть офіціанти, бармени, харчовики та інші торгові представники, а от сучасні зарплати душу не гріють. Так, якщо раніше секретар міг отримати за місяць заробітну плату у розмірі понад 1500 грн, то зараз вже вона становить на 500 грн менше, тобто 1000 грн і сюди входять обов'язки офіс-менеджера та працівника по кадрам та інші. Криза досить сильно змінила мислення роботодавців.

Зросли сьогодні й вимоги до потенційних робітників. Якщо раніше досвід роботи новоспеченого працівника мав складати кілька років, то вже сьогодні – від чотирьох. Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Актуальність цього посилюється в зв'язку із неминучим скороченням у найближчій перспективі чисельності населення працездатного віку та його старінням. Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'ємною складовою всіх стратегічних документів, програм розвитку всіх без винятку галузей економіки та регіонів і територіальних одиниць. Необхідно розв'язати існуючі суперечності між Законом про зайнятість, Кодексом законів про працю, результатами реформи аграрного сектору, зокрема розпаювання землі. Створення нових робочих місць через чітко спрямовані інвестиції має стати рушійною силою розвитку визначених галузей та регіонів. Пріоритети створення нових робочих місць обумовлюють основні напрями розвитку національного та регіональних економічних комплексів, спеціалізацію окремих регіональних структур і, через попит на робочу силу, розвиток ринку освітніх послуг. Реформування оплати праці має не лише забезпечити належний рівень життя, але й стимулювати населення до активної поведінки на ринку праці, до ефективної трудової діяльності.

Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва.

Подальші дослідження у зазначеному напрямі доречно спрямовувати не лише на оптимізацію ринкових пропорцій в сфері взаємодії попиту та пропозиції робочої сили, а й на соціальну адаптацію, урахування суб'єктивних факторів поведінки як роботодавців, так і найманих працівників.

З метою подолання регіональних диспропорцій на ринку праці та забезпечення економічного розвитку, доцільно запровадити посилене державне регулювання за такими напрямками:

- збільшення фінансових  надходжень до служб зайнятості  несприятливих регіонів за рахунок  державного перерозподілу всіх  коштів, отриманих у регіонах  залежно від потреб кожного  з них;

- розширення сфери застосування  праці за рахунок створення  нових робочих місць через  встановлення сприятливого інвестиційного  режиму для підприємств, на яких створюються нові робочі місця, надання державної підтримки сільськогосподарськім виробникам, підприємствам у депресивних регіонах;

- удосконалення механізму  формування, розміщення та виконання  державного замовлення на підготовку  фахівців, науково-педагогічних і  робітничих кадрів на основі  даних про стан регіональних  ринків праці;

- запровадження системної  взаємодії роботодавців і професійно-технічних  навчальних закладів шляхом активізації  участі роботодавців у створенні  сучасної навчально-виробничої бази;

- розробка та впровадження  програм покращення демографічної  ситуації в регіонах шляхом  фінансової підтримки найбільш  вразливих верст населення;

Впровадження цих заходів дозволить підвищити якість національної робочої сили, подолати регіональні диспропорції на ринку праці в Україні та істотно підвищити попит на робочу силу.

Перехід України до ринкової економіки, масштабні соціальноекономічні зміни у всіх сферах життєдіяльності суспільства гостро поставили питання здатності й готовності людини адаптуватися й жити в умовах непередбачуваності глобальних змін, а також змін економічних та матеріальних умов існування. Це насамперед стосується трудової сфери, оскільки державно-регульована система залучення працівників до трудової діяльності змінюється на ринкову, яка передбачає появу нових способів пошуку роботи та заміщення вакантних робочих місць, зміну ставлення до найманої праці, нові форми оплати праці тощо.

Информация о работе УДосконалення функцінування ринку праці як складової ринкової економіки в житомирській області