Сутність перехідної економіки: теорія та практика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 18:02, реферат

Краткое описание

Проблема перехідної економіки — це проблема взаємозв'язку загальноекономічного і специфічного в суспільному розвитку. Особливості перехідних економік визначаються об'єктивною закономірністю розвитку від нижчого рівня до вищого і специфікою переходу від одного якісного стану до іншого (від феодалізму до капіталізму, від капіталізму до соціалізму і знову до капіталізму).
Ситуація, в якій опинилася Україна, зобов’язує розробляти теорію економіки перехідних суспільств. Суть перехідного періоду полягає в здійсненні трансформаційного процесу, в зміні моделі економіки.
Розгляду та розробці теоретичних та методологічних основ перехідної економіки присвячені праці В. Гейця, М. Павловського, В. Ющенко, В. Лисицького, Ю. Пахомова, А. Гальчинського, Є. Гайдара тощо.

Вложенные файлы: 1 файл

полит.экономия.doc

— 168.00 Кб (Скачать файл)

Отже, сутність перехідного процесу  в Україні полягає в переході від підсистеми, сформованої для  обслуговування єдиного народногосподарського  комплексу колишнього СРСР, який функціонував на директивно-планових засадах, до цілісної економічної системи, що функціонує на ринкових принципах.

У ринковій економіці командні методи управління не ефективні. Тому для досягнення поставлених макроекономічних завдань  країна з перехідною економікою повинна  освоїти та розвинути непрямі методи регулювання - монетарну і фіскальну політику, створити відповідну інфраструктуру, за допомогою якої ці методи зможуть запрацювати.

Перехід до ринкової економіки супроводжується  значним зростанням безробіття, оскільки неефективні державні підприємства, які часто мали надлишкову зайнятість, банкрутують. Тому постає завдання створити дієвий механізм соціального захисту громадян. Зокрема, потрібно розробити програму допомоги з безробіття не лише з огляду на дотримання соціальної справедливості, а й для зменшення спротиву населення переходові до ринкової економіки. Отже уряд країни повинен виконати ще одне важливе завдання - сформувати психологічно прийнятне ставлення населення до ринку. Держава покликана зробити все, щоб переконати суспільство у тому, що ринкова економіка - це єдина економічна система, яка здатна забезпечити високий життєвий рівень. Цього можна досягти лише за допомогою добре продуманої соціальної політики, яку потрібно якнайшвидше підкріпити реальними економічними результатами ринкових перетворень.

Знецінення національної грошової одиниці, яке. як звичайно, виникає на перших етапах перехідного періоду, потребує розроблення відповідних  механізмів та програми заходів впливу для стабілізації грошового обігу. Важливу роль у цьому процесі відіграє центральний банк країни. Змінюється також роль і місце держави на міжнародній арені. Вона стає гарантом і захисником прав громадян та фірм за межами державного кордону і не має права диктувати свої умови бажаючим вийти на зовнішні ринки. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності відбувається  винятково  за  допомогою  економічних важелів.  У зовнішній політиці пріоритетними є тільки такі напрями діяльності, які дають економічну вигоду країні.

 

Висновки

У процесі свого розвитку будь-яка система проходить декілька стадій:

— становлення (висхідний розвиток нової системи);

  • зрілість (найповніший прояв усіх потенційних можливостей системи та властивих їй суперечностей функціонування);
  • занепад старої системи і зародження елементів нової (низхідний розвиток старої системи).

Стадія становлення означає  низхідний рух старої системи  та висхідний рух нової системи.

Трансформаційна економіка є особливим  станом еволюційного процесу суспільного  розвитку в період зміни його соціально-економічних форм.

Принципи трансформації:

  • урівноваженість як необхідна передумова успішного розвитку та самооновлення;
  • багатовимірність системних перетворень та складний механізм їхньої взаємодії;
  • динамічність узгодження складових елементів системи на принципах самоорганізації;

— суперечливе поєднання тенденцій  світового еволюційного розвитку і  національних особливостей трансформаційних перетворень.

Зміст перехідної економіки — формування нових елементів та системоутворення їх, яке дає можливість зайняти  новому панівне місце в ієрархії підсистем та системи як цілого.

Нестійкість перехідної економіки  пояснюється тим, що на відміну від  стабільної економічної системи, в  якій зміни стосуються переважно  механізму функціонування системи, в перехідних системах змінюється сам механізм розвитку. Останнє порушує її стійкість, оскільки спричиняє розбалансованість попередньої системи.

 

Список використаної літератури

  1. Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки: Монографія/ В. Ф. Салабай, Н. М. Довганик, М. В. Борисенко, М. П. Чуб; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2005. - 280 с.
  2. Злупко С. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навчальний посібник/ Степан Злупко,. - К.: Знання , 2006. - 324 с.
  3. Лановик Б. Економічна теорія: Курс лекцій/ Богдан Лановик, Микола Лазарович,. - 6-те вид., сте-реотип.. - К.: Вікар, 2006. - 405 с.
  4. Перехідна економіка. За редакцією В.М.Гейця. Підручник. К.: Вища школа. 2003-591 с.
  5. Перехідна економіка: Підручник/ В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова, З. С. Варналій та ін.; За ред. В. М. Геєця. - К.: Вища школа, 2003. - 591 с.

Информация о работе Сутність перехідної економіки: теорія та практика