Інформаційні системи та технології

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 11:08, реферат

Краткое описание

Інформація (з лат. informatio – роз’яснення, викладення, з лат. informare – придавати форму) – у широкому сенсі абстрактне поняття, що має безліч значень, в залежності від контексту. У вузькому сенсі цього слова – відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання. Відомості про об’єкти живої чи неживої природи, їх властивості та взаємний вплив один на одного.

Содержание

1. Вступ.
2. Інформаційні системи.
3. Структура і класифікація інформаційних систем.
4. Інформаційні технології.
5. Види інформаційних технологій.
6. Висновки.
7. Список використаної літератури.

Вложенные файлы: 1 файл

Інформаційні системи і технології.doc

— 229.50 Кб (Скачать файл)

Міністерство  освіти і науки  України

Київський національний університет

будівництва і архітектури 
 

Кафедра інформаційних технологій 
 
 
 
 
 

Р Е Ф Е Р А  Т

з дисципліни: «Вступ до спеціальності»

на  тему: «Інформаційні системи та технології» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ  – 2010

Зміст: 

1. Вступ.

2. Інформаційні системи.

3. Структура  і класифікація інформаційних  систем.

4. Інформаційні  технології.

5. Види  інформаційних технологій.

6. Висновки.

7. Список використаної  літератури. 
Вступ 

     Інформація  (з лат. informatio – роз’яснення, викладення, з лат. informare – придавати форму) – у широкому сенсі абстрактне поняття, що має безліч значень, в залежності від контексту. У вузькому сенсі цього слова – відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання. Відомості про об’єкти живої чи неживої природи, їх властивості та взаємний вплив один на одного.

     Сьогодні  інформацію розглядають, як один з основних ресурсів розвитку суспільства, а інформаційні системи і технології – як засіб  підвищення продуктивності та ефективності роботи людей.

     Найбільш  широко інформаційні системи і технології використовуються в виробничій, керівничій та фінансовій діяльності. Проте, використання інформаційних систем і технологій не обмежується лише на перерахованих  вище сферах діяльності: розвиток цивілізації в цілому вимагає необхідності більш широкого впровадження інформаційних систем і технологій в різноманітні аспекти життя людей.

     Тому  головна увага приділяється розгляду інформаційних систем і технологій з позиції використання їх можливостей для підвищення ефективності роботи працівників інформаційної сфери виробництва і підтримки прийняття рішень в організаціях. 

     Ціль  реферату – викласти основні ідеї, пов’язані з використанням інформаційних систем і інформаційних технологій; ознайомити з існуючим різноманіттям типів систем, що визначають відповідну інформаційну технологію роботи на персональному комп’ютері в цілях підтримки прийняття рішень.

 

  1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 

  Загальне  уявлення 

     Поняття інформаційної системи. 

     Під системою розуміють будь-який об’єкт, який одночасно розглядають і як одне ціле, і як поєднання в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різноманітних елементів. 

Приклад. 

Система Елементи  системи Головна ціль системи
Організація Люди, обладнання, матеріали, будівлі тощо Виробництво товарів
Комп’ютер Електронні та електромеханічні елементи, лінії зв’язку і т.п. Обробка даних
Телекомунікаційна системи Комп’ютери, модеми, кабелі, мережеве програмне забезпечення тощо Передача  інформації
Інформаційна система Комп’ютери, комп’ютерні мережі, люди, інформаційне та програмне забезпечення Виробництво професійної інформації
 

     В інформатиці поняття «система» широко поширене і має безліч смислових значень. Найчастіше воно використовується стосовно набору технічних засобів і програм. Системою може називатися апаратна частина комп'ютера. Також системою може вважатися безліч програм для вирішення конкретних прикладних задач, доповнених процедурами ведення документації та управління розрахунками.

     Додавання до поняття «система» слова «інформаційна» відображає мету її створення та функціонування. Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань з будь-якої області. Вони допомагають аналізувати проблеми і створювати нові продукти.

     Інформаційна  система – взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, що використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої цілі.

     Сучасне розуміння інформаційної системи  передбачає використання в якості основного технічного засобу переробки інформації персонального комп'ютера. У великих організаціях поряд з персональним комп'ютером до складу технічної бази інформаційної системи може входити мейнфрейм або супер-ЕОМ. Крім того, технічне втілення інформаційної системи саме по собі нічого не означатиме, якщо не врахована роль людини, для якого призначена вироблена інформація і без якого неможливо її отримання та подання. 

     Під організацією будемо розуміти співтовариство людей, об'єднаних спільними цілями, які використовують загальні матеріальні і фінансові кошти для виробництва матеріальних та інформаційних продуктів та послуг. 

     Необхідно розуміти різницю між комп'ютерами  і інформаційними системами. Комп'ютери, що обладнані спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом для інформаційних систем. Інформаційна система немислима без персоналу, який взаємодіє з комп'ютерами і телекомунікаціями. 

     Етапи розвитку інформаційних  систем. 

Період  часу Концепція використання інформації Вид інформаційних систем Мета  використання
1950 – 1960 рр. Паперовий потік розрахункових документів Інформаційні системи обробки розрахункових документів на електромеханічних бухгалтерських машинах. Підвищення  швидкості обробки документів

Спрощення процедури  обробки розрахунків

1960 – 1970 рр. Основна допомога у підготовці звітів Управлінські  інформаційні системи для виробничої інформації. Прискорення процесу підготовки звітності.
1970 – 1980 рр. Управлінський контроль Системи підтримки прийняття рішень. Системи для вищої ланки управління. Відбір  найбільш раціонального рішення.
1980 – н.ч. Інформація - стратегічний ресурс, що забезпечує конкурентну  перевагу Стратегічні інформаційні системи.

Автоматизовані офіси.

Виживання і процвітання організації.
 

     Перші інформаційні системи з'явилися в 50-х рр. ХХ ст. В ті роки вони були призначені для обробки рахунків і розрахунку зарплати, а реалізовувалися на електромеханічних бухгалтерських розрахункових машинах. Це призводило до деякого скорочення витрат і часу на підготовку паперових документів.

     60-і  рр. знаменуються зміною ставлення до інформаційних систем. Інформація, отримана з них, стала застосовуватися для періодичної звітності за багатьма параметрами. Для цього організаціям було необхідне комп'ютерне обладнання широкого призначення, здатне обслуговувати безліч функцій, а не тільки обробляти рахунку і рахувати зарплату, як було раніше.

     У 70-х - початку 80-х рр. інформаційні системи починають широко використовуватися як засіб управлінського контролю, що підтримує і прискорює процес прийняття рішень.

     До  кінця 80-х рр. концепція використання інформаційних систем знову змінюється. Вони стають стратегічним джерелом інформації і використовуються на всіх рівнях організації будь-якого профілю. Інформаційні системи цього періоду, надаючи вчасно потрібну інформацію, допомагають організації досягти успіху у своїй діяльності, створювати нові товари та послуги, знаходити нові ринки збуту, забезпечувати собі гідних партнерів, організовувати випуск продукції за низькою ціною тощо. 

     Процеси в інформаційній  системі. 

     Процеси, що забезпечують роботу інформаційної системи будь-якого призначення, умовно можна представити у вигляді схеми, яка складається з блоків: 

     • введення інформації з зовнішніх або внутрішніх джерел;

     • обробка вхідної інформації і представлення її у зручному вигляді;

   • висновок інформації для подання споживачам або передачі в іншу систему;

   • зворотний зв'язок – це інформація, перероблена людьми даної організації для корекції вхідної інформації 

  Інформаційна  система визначається наступними властивостями: 

   • будь-яка інформаційна система може бути проаналізована, побудована і керована на основі загальних принципів побудови систем;

  • інформаційна система є динамічною;

   • при побудові інформаційної системи необхідно використовувати системний підхід;

   • вихідною продукцією інформаційної системи є інформація, на основі якої приймаються рішення;

   • інформаційну систему слід сприймати як людино-комп'ютерну систему обробки інформації. 

     В даний час склалася думка про інформаційну систему як про систему, що реалізована за допомогою комп'ютерної техніки. Хоча в загальному випадку інформаційну систему можна розуміти і в некомп’ютерном варіанті.

     Щоб розібратися в роботі інформаційної системи, необхідно зрозуміти суть проблем, які вона вирішує, а також організаційні процеси, у які вона включена. Так, наприклад, при визначенні можливостей комп'ютерної інформаційної системи для підтримки прийняття рішень варто враховувати: 

     • структурованість розв'язуваних управлінських завдань;

   • рівень ієрархії управління організацією, на якому рішення повинне бути прийняте;

   • належність розв'язуваної задачі до тієї чи іншої функціональної сфери бізнесу;

   • вид інформаційної технології, що використовується. 

     Технологія  роботи в комп'ютерній інформаційній системі доступна для розуміння фахівцям некомп'ютерної області і може бути успішно використана для контролю процесів професійної діяльності та управління ними. 

     Роль  структури управління в інформаційній  системі 

  Загальні  положення. 

     Створення і використання інформаційної системи для будь-якої організації націлені на вирішення таких завдань. 

 1. Структура інформаційної системи, її функціональне  призначення повинні відповідати  цілям, які стоять перед організацією.
 2. Інформаційна система повинна контролюватися людьми, що її розуміють і використовуватися у відповідності з основними соціальними та етичними принципами.
 3. Виробництво достовірної, надійної, своєчасної та систематизованої інформації.
 

      Побудову  інформаційної системи можна  порівняти з будівлею. Цеглини, гвіздки, цемент та інші матеріали у купі не дають будинку. Потрібні проект, землеустрій, будівництво тощо, і тоді з’явиться будинок.

Информация о работе Інформаційні системи та технології