Біржові договори: поняття, види та загальна характеристика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 22:02, курсовая работа

Краткое описание

Біржа (нім. Börse, від пізньолат. bursa — гаманець) — організований торгівельний майданчик, на якому відбувається оптова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод. На біржі укладаються угоди по біржових товарах, в результаті чого утворюється динаміка ціни тільки під впливом ринкового попиту та пропозиції, що дає змогу орієнтуватися учасникам ринку та прогнозувати хід торгів в майбутньому.

Содержание

Вступ
Біржові договори: поняття, види та загальна характеристика.
1.Поняття біржових договорів…………………………………………...4
2.Види та характеристика біржових договорів…………………………6
Висновок
Нормативні акти і література

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВА.doc

— 117.00 Кб (Скачать файл)


МІНІСТЕРСТВО ВНУСТРІШНІХ  СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ  ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Навчально-науковий інститут права, економіки  та соціології

 

Кафедра цивільного права  та процесу

 

 

 

Курсова робота

З дисципліни ״Господарський процес ״

Варіант № 28

Тема: «Біржові договори: поняття, види та загальна характеристика»

 

 

 

Виконав: слухач групи  ПЗ зм-10-3

Смирнова Тетяна Костянтинівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2011

 

Зміст

Вступ

Біржові договори: поняття, види та загальна характеристика.

1.Поняття біржових  договорів…………………………………………...4

2.Види та характеристика  біржових договорів…………………………6

Висновок 

Нормативні акти і  література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Біржа (нім. Börse, від пізньолат. bursa — гаманець) — організований  торгівельний майданчик, на якому відбувається оптова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод. На біржі укладаються угоди по біржових товарах, в результаті чого утворюється динаміка ціни тільки під впливом ринкового попиту та пропозиції, що дає змогу орієнтуватися учасникам ринку та прогнозувати хід торгів в майбутньому.

В наш час біржа  — юридична особа, що забезпечує регулярне  функціонування організованого ринку  товарів, валют, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Біржа гарантує виконання угод, кожен член біржі проходить процедуру лістингу, де перевіряється повністю всі дані про компанію — від фінансової звітності, до моральних якостей керівника. Все це мінімізує ризики щодо невиконання угод та робить торгівлю на біржі більш зручною та впевненою.

Біржові угоди — це укладені учасниками біржової торгівлі договори (угоди) щодо біржового товару в ході біржової торгівлі.

Розглянемо більш детально поняття біржового договору та види біржових договорів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біржові договори: поняття, види та загальна характеристика.

1.Поняття біржових  договорів.

Біржова угода (договір), як дії громадян і організацій щодо встановлення, зміни або припинення цивільних прав або обов'язків, які вчинені на біржі в результаті біржових торгів. Укладаються ці угоди через посередників - брокерські контори і брокерів, а не самими продавцями і покупцями реального товару. Виконуються біржові угоди поза біржею (товару як такого на біржі немає). Біржова угода має юридичні ознаки звичайної угоди щодо змісту, форми тощо. Укладення біржових договорів регламентується спеціальними законами, зокрема, Законом України «Про товарну біржу» і Правилами біржової торгівлі, які затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або ними уповноваженим органом. Ст.17 ЗУ «Про товарну біржу» вказує правила здійснення  біржових  операцій,  ведення  біржової  торгівлі    та розв'язання спорів з цих питань.

Укладаються ці угоди  через посередників - - брокерські контори  і брокерів, а не самими продавцями і покупцями реального товару. Виконуються біржові угоди поза біржею (товару як такого на біржі немає). Біржова угода має юридичні ознаки звичайної угоди щодо змісту, структури тексту, форми тощо. Yа біржові та позабіржові угоди поширюються одні й ті самі правові норми про угоди та щоб відрізнити біржові від звичайних, небіржових, законодавець, по-перше, визначає, що діяльність щодо їх укладення називається біржовими операціями; по-друге, встановлює особливі умови, яким має відповідати біржова угода.

Форма угоди — це спосіб вираження волі сторін, що беруть участь в угоді. Необхідною умовою законності договору є укладення його у формі, що передбачена чинним законодавством для даного виду договору. Закон не передбачає спеціальних вимог щодо форми біржових угод і визначає лише загальне положення про те, що угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню. Таким чином, щодо біржових договорів діє загальне правило, установлене для господарських договорів, відповідно до якого він повинен бути укладений у письмовій формі, підписаний уповноваженими особами й скріплений печатками (ст. 181 ГК України).

 Письмова форма  біржового договору дозволяє  найбільш точно зафіксувати волю  суб'єктів угоди й тим самим  закріплює доказ про дійсну  спрямованість намірів цих суб'єктів.  Загальні для всіх угод вимоги до письмової форми біржового договору визнаються дотриманими, якщо складено документ, що виражає зміст угоди й має підпис осіб, що склали угоду, або уповноважених ними осіб. Такий підхід повністю відповідає вимогам ГК України.

Варто звернути увагу, що воля сторін біржової угоди може бути виражена не тільки у формі, що традиційно сприймається як письмова, але й за допомогою телетайпних, електронних або інших технічних засобів зв'язку, якими володіє товарна біржа. Це можливо в тому випадку якщо біржова торгівля здійснюється з використанням електронних торгівельних систем. Загальні положення законодавства й зокрема ГК України дозволяють уважати, що біржові договори, укладені з використанням електронних біржових систем в електронно-цифровій формі, являють собою певний різновид письмової форми біржових угод. Однак варто підкреслити, що в цьому випадку форма біржового договору повинна відповідати загальним вимогам, установленим Законом України «Про електронні документи й електронний документообіг» і Законом України «Про електронно-цифровий підпис».

Підготовка до укладення  угоди ведеться поза біржею, а її здійснення проводиться в процесі  проведення біржових торгів. Підставою  для укладення угоди є усна згода брокера, яка висловлена ним  у процесі гласно проведених торгів і зафіксована маклером, що веде торги.

Предметом біржової угоди  є так званий біржовий товар. Біржова угода може бути укладена на купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, які допущені для обігу на товарній біржі. Вимоги до біржового товару регулюються правилами біржової торгівлі окремих бірж.

Щодо  виконання біржових договорів, йдеться мова про виконання сторонами обов'язків, що становлять зміст правовідносини, які виникли на підставі біржового договору. Під виконанням зобов'язань розуміють здійснення кредитором і боржником дій зі здійснення прав й обов'язків, які випливають із зобов'язання. Відповідно виконання біржового договору виражається в здійсненні або утриманні від здійснення дій, які становлять його предмет.

 Дії, що підлягають виконанню сторонами біржового договору, різні й залежать від конкретного змісту зобов'язального відношення. Якщо спотові й форвардні угоди, укладені на товарній біржі, припускають, насамперед, поставку реального товару, то виконання ф'ючерсних угод відбувається, як правило, шляхом виплати різниці в ціні й тільки в деяких випадках відбувається поставка реального товару.

 До дій з виконання  біржових договорів застосовуються  ті самі правила, які регулюють  здійснення угод, і вони підкоряються  ряду загальних принципів виконання зобов'язань, закріплених у ГК України й ГК України, зміст яких можна конкретизувати.

 

2.Види та характеристика  біржових договорів.

Касові угоди представляють  собою найпростіший вид біржових угод.  Характерною ознакою касових  операцій є негайне їх виконання. Поняття «негайне виконання» для біржових угод носить умовний характер. Це пов'язано з тим, що виконання біржового договору здійснюється поза біржею і на момент укладення договору товар, який представляє предмет угоди, як правило, відсутня на біржі і знаходиться на складі продавця або транспортується на склад біржі. Тому для передачі товару необхідно певний час:

1.для підготовки перевізних об'єктів, навантаження і транспортування товару на місце, обумовлене сторонами в договорі, а якщо цей обов'язок лежить на покупцеві, то для прийняття та вивезення товару зі складу продавця;

2. для розвантаження товару у місці, обумовленому сторонами.

 У залежності від  термінів виконання касові біржові  угоди укладаються на таких  умовах:

1. товар під час торгів знаходиться на території біржі, у належні їй складу або очікується до прибуття на біржу в день торгів до закінчення біржових зборів;

2. товар на момент укладення договору транспортується водним, повітряним, залізничним або іншим транспортним способом до місця знаходження біржі;

3. товар готовий до навантаження на транспортний об'єкти відправка в місце, яке буде визначено в договорі .

Правила біржової торгівлі встановлюють для кожного з вищезгаданого  умови максимальні строки виконання  договору, але на деяких біржах ці умови не конкретизуються і встановлений єдиний термін для всіх касових операцій. Цей термін не перевищує, як правило, 14 днів. Але в деяких випадках на біржах може встановлюватися і більш тривалий термін касових операцій.

За своєю юридичною природою касові операції є типовий договір купівлі-продажу. Метою касових операцій є реальний перехід прав та обов'язків щодо предмета договору від продавця до покупця на умовах, передбачених у договорі.

 Предметом касових договорів завжди є товар, який на момент укладення договору фізично існує і знаходиться у власності продавця.  Торгівля товаром (на умовах касових угод), який покупець отримає або справить на момент виконання договору, забороняється. Ця особливість касових операцій дає можливість виставляти на торги товар з уже відомими якісними характеристиками. Як правило, цей товар до торгів проходить біржову або іншу незалежну експертизу або на біржі під час торгів виставлені його зразки. У деяких випадках, якщо товар до моменту проведення торгів доставлений на склад біржі, покупець до укладення договору може оглянути товар. Тому сторони, укладаючи касові операції, завжди мають на увазі більш-менш точне визначення товару, і, на відміну від інших біржових договорів, поставка товару невідповідної якості розглядається як порушення або неналежне виконання умов договору, навіть у тому випадку, коли продавець компенсує покупцю витрати , які виникли під час продажу товару невідповідної якості.

 Касові угоди можуть  містити в собі будь-які умови, необхідні сторонами для кожного окремого випадку. Щодо цих угод на біржі не існує стандартних контрактів. У силу цього форма проведення біржових торгів, на умовах касових операцій мати свої особливості, оскільки сторони повинні обговорити всі умови майбутнього договору.

 При укладанні угод, за умови, що товар знаходиться  на складі біржі, сторони повинні  врегулювати питання витрат щодо  збереження товару на складі  біржі. Як правило, до укладення  угоди ці витрати відносяться  до рахунку продавця, а після  укладення угоди - на покупця. Оплата товару може здійснюватися як під час передачі товару, так і на умовах передоплати або після оплати. Виконання договору починається з моменту його укладення, що унеможливлює біржову спекуляцію на коливанні цін. Тому ці угоди, з точки зору курсових та інших біржових ризиків, вважається найбільш надійними, в силу цього вони мають широке застосування в країнах з малорозвиненим правовим механізмом захисту учасників господарських відносин.

Характерною ознакою цих договорів  є те, що, на відміну від касових операцій термін виконання передбачається в майбутньому. Форвардні угоди характеризуються наступними ознаками:

 По-перше, вони спрямовані  на реальну передачу прав і  обов'язків щодо товару, який є  предметом договору. Слід визначити, що на відміну від інших термінів угод, сторони, укладаючи форвардний договір, передбачають реальне відчуження продавцем і придбання покупцем товару.

 По-друге, передача товару, а  також перехід права власності  на нього здійснюється у майбутньому,  в строк, передбачений в угоді.

 За своєю характеристикою,  форвардні договори дуже схожі  на касові. Тому їх часто об'єднують  в одну групу біржових договорів  - угоди з реальним товаром,  тобто  операції по яких  здійснюється дійсна передача  товарів. Але ці договори містять в собі суттєві відмінні ознаки.

 Форвардні угоди, на відміну  від касових, передбачають більш  тривалі терміни виконання. Ці  терміни визначені в Правилах  біржової торгівлі. Терміни поставки  визначаються в договорі з  вказівкою на конкретний місяць, в якому здійснюється виконання зобов'язань. Терміни виконання не вибираються вільно, а підганяються до останнього числа місяця, або ж до середини місяця, залежно від правил, встановлених на біржі.

 Другим відмітним ознакою  форвардних угод є те, що їх  предметом може виступати як товар, який знаходиться у власності продавця, так і той, який фізично не існує, але до моменту виконання зобов'язання буде виготовлений продавцем. Що ж стосується касових операцій, то, як уже визначалось, їх предметом виступає товар, який знаходиться у власності продавця.

 Форвардні договори на підставі  визначених вище ознак (реальність  передачі товару і передача  його в майбутньому) є особливою  формою договору поставки.

 Купівля товару на умовах  форвардного контракту здійснюється без попереднього огляду товару. Це викликано тим, що: по-перше, в більшості випадків товар на момент укладання договору ще не існує і надати його експертизі неможливо, по-друге, товар, який на момент укладання договору ще знаходиться у власності продавця, не відвантажено на склад біржі для огляду та проведення експертизи, оскільки внаслідок тривалих термінів поставки продавець оплачував би біржі значні грошові суми за зберігання товару. Хоча за наявності на біржі зразків виставленого на торги товару їх можуть помістити в торговий зал для огляду зацікавленими особами.

 Форвардні контракти в біржовій  практиці дуже часто стандартизовані,  оскільки це спрощує біржової  товарообіг і виконання зобов'язань.  Хоча, беручи до уваги той факт, що предмет цих угод на момент проведення торгів, може фізично існувати і перебувати у власності продавця, припустимо укладання договорів не на основі стандартних, створених біржової практикою умов, а на умовах угоди сторін.

Информация о работе Біржові договори: поняття, види та загальна характеристика