Рефераты по географии

Сұр-құба топырақтардың құрамы мен қасиеттері

17 Октября 2013, реферат

Шөл зонасы Каспий теңізі жағалауынан Тарбағатай тауының етегіне дейін созылады. Шөл зонасының жалпы көлемі 120 млн га, республика аумағының 44%-ына жуығын алады. Бұл зонада негізінен құмды және сазды шөлдер кең тараған. Тасты шөлдер Қазақстанға тән емес, бұлар тек шағын үлескілерде кездеседі.
Құмды шөлдер бүкіл шөл зонасының үштен біріне жуығын алып жатыр. Олардың ең ірілеріне Қызылқұм, Арал маңы Қарақұмы, Мойынқұм, Сарыесік-Атырау және Каспий маңы ойпатының құмдарын (Нарын, Тайсойған, Қарақұм, т.б.) жатқызуға болады. Мұндағы құмдар ондаған мың жылдар бұрын осы жердегі өзендер мен көлдердің орнында пайда болған. Кейін желдің әсерінен бұл құмдардан шағылдар, қырқалар, төбелер түзілген. Көшпелі құмдарда топырақ жамылғысы жоқ дерлік.

Табиғатта болатын төтенше жағдайлар

30 Октября 2013, реферат

Жер сілкіністерінің басталған уақыттары тарихта мұнан 68 млн жылдай бұрын суперконтинент атты Панигеи материгі жердің геологиялық эволюциясы кезеңінде бірнеше материктерге бөлініп кеткен сол жарылыс немесе қозғалыс кезеңінде қанша жер сілкіністер болғанын байқауымызға болады. Ежелгі грек ғалымы Герадоттың жазба жұмыстарында Атлант мұхитында болған жер сілкініс нәтижесінде Жерорта су деңгейі бірнеше ондаған метрге көтеріліп нәтижесінде жағалауындағы халықтар қырылып Азиямен қосылып тұрған Кипр түбегі ендігі күнде аралға айналып қалды. Баб-эль-Мандеп бұғазы да (көз жасы қақпасы) осы жер сілкіністе пайда болды деген деректер бар.

Тайвань

27 Ноября 2012, реферат

Несмотря на ограниченные запасы полезных ископаемых, экономика Тайваня до 2000 г. развивалась быстрыми темпами — 6—7% годовых. Однако в 2001 г. в экономике начался спад. В 2002 г. объём ВНП составил 9989,0 млрд. тайв. долл. (288,9 млрд. долл. США), а на душу населения — 446094 тай. долл. (или 12900 долл. США).

Тайга

09 Января 2014, творческая работа

В России южная граница тайги начинается примерно на широте Санкт-Петербурга, тянется к верховьям Волги, севернее Москвы к Уралу, далее до Новосибирска, а затем до Хабаровска и Находки на Дальнем Востоке, где их сменяют смешанные леса.

Тайшетский район

23 Апреля 2012, реферат

Постановлением Сибирского революционного комитета от 13 марта 1924 года создана укрупненная волость Тайшетская, то есть Тайшетский район.
С 4 августа 1920 года по 6 марта 1924 года Тайшетская волость входила в состав Тулунского уезда Иркутской губернии. С 19 марта 1924 года по 25 мая 1925 года Тайшетская волость – в составе Канского уезда Енисейской губернии. Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года Канский уезд стал округом: Тайшетский район Канского округа Сибирского края. Эта дата считается днем образования Тайшетского района

Таможенный союз на территории СНГ

20 Ноября 2013, реферат

Таможенный союз представляет собой межгосударственное образование, предполагающее объединение территорий государств-участников, в пределах которых ликвидируются таможенные границы и таможенные барьеры, не применяются таможенные пошлины и административные ограничения во взаимной торговле, что обеспечивает свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, унификацию внутреннего законодательства стран-участниц и создание наднационального правового регулирования, способствует стабильности и росту национальных экономик.

Тараз қаласы

27 Октября 2013, доклад

Тараз - Талас өзені бойындағы ежелгі қала, салынған уақыты V ғасырдан бері емес.Тұғыш рет 568 жылы Византиялық елші Земарх ауызға алады. Бірнеше он жыл өткен соң, 630 жылы ол туралы Қытай саяхатшысы Сю-ань-Цзан хабарлайды, Тараздың ұлы Жібек жолының бойында тұрған маңызды сауда орталығы деп атайды. Бұл қала хақындағы мәліметтер барлық уақытта да тоқталмапты. VIII ғасырда Тараз Арғу-Талас, Алтын-Арғу, Талас-ұлыс атауларымен мәлім.

Тарихи география және қазіргі геосаясаттағы аймақтық география

03 Января 2014, лекция

Бұл теорияға сәйкес индивидумның бір-бірімен, сондай-ақ еңбек құрал-жабдықтарына байланысты араласуы микрокеңістік жағдайында шектеулі қоршаған орта жағдайында өтіп жатады. Континент ішіндегі және аралдардағы елдер “ тоқыраған” қалпында, әрине, қала бермейді. Эконмикалық - әлеуметтік прогресс дамыған сайын олардың экономикалық – географиялық жағдайдан көріп отырған қазіргі қиыншылықтары не бәсеңдей бастайды, не мүлдем ғайып болады. Бұл орайда теңізге шығар жолдары болмағанымен, дүние жүзінің дамыған елдерінің қатарынан орын алатын Австрия, Венгрия, Чехия, Швейцария және басқа елдер айдан - анық мысал бола алады.

Тарыны и наледи центральной Якутии

12 Декабря 2012, реферат

В центральной Якутии отмечаются выходы на дневную поверхность восьми источников подземных вод, которые формируют довольно большие по площади наледи. Одна из них носит название «Булуус», что в переводе с якутского обозначает «ледяной подвал». Эта наледь образуется в зимний период благодаря разгрузке подземных вод на дневную поверхность у основания крутого склона Бестяхской террасы.

Татарстан

07 Января 2011, курсовая работа

Цель работы - показать республику Татарстан как структурную единицу ТОПС, обладающую природно-ресурсным, демографическим и хозяйственным потенциалом и участвующую в территориальном разделении труда и межрайонной интеграции.

Тафсифи умуми географии Тоҷикистон

14 Мая 2014, реферат

1. Мавқеи географй Тоҷикистон.
2. Ҳудуди Тоҷикистон
3. Тақсимоти сиёсию маъмурй Тоҷикистон.

Темно-каштанові грунти

27 Марта 2014, реферат

Темою моєї індивідуальної науково-дослідної роботи є поширення, умови утворення, класифікація, будова профілю, склад і властивості та сільськогосподарське використання темно-каштанових ґрунтів Сухого Степу України.
Мета роботи – дослідити особливості поширення, склад, властивості, умови утворення та сільськогосподарське використання даних ґрунтів, а також вивчити будову їх профілю.

Тенденции и особенности структуры смертности населения России в современных условиях

10 Января 2013, реферат

Весь мир был свидетелем исторического эксперимента, связанного с радикальными политическими, экономическими и социальными преобразованиями в большом числе стран. Эти преобразования сопровождались крайне неприятными тенденциями в показателях воспроизводства населения, приводящим к депопуляции: значительному снижению рождаемости и беспрецедентному для мирового времени росту смертности. В России отмеченные тенденции проявляются в наибольшей степени, что требует более детального их исследования.

Тенденции рождаемости и динамика численности населения России в 80-е и 90-е годы

09 Сентября 2013, контрольная работа

Рождаемость в демогра¬фии — центральная проблема. В современных условиях относи¬тельно низкой смертности воспроизводство населения в целом определяется исключительно уровнем и динамикой рождаемости.
Она является позитивной стороной воспроизводства населения, характеризующей появление в населении новых членов.
Рождаемость - массовый статистический процесс деторождения в совокупности людей, составляющих поколение, или в совокупности поколений - население.
Естественная убыль населения России в последние годы составляет в среднем более 920 тыс. человек в год. Она коснулась большинства национальностей и этносов, проживающих в стране.

Теоретические основы изучения спелеологических ресурсов и спелеотуризма

25 Октября 2015, курсовая работа

Начало XXI века характеризуется ростом интереса к дикой природе на нашей планете. Пещеры в этом ряду занимают особое место. От многих геологических памятников природы их отличает высокий потенциал коммерческого использования в качестве экскурсионно-туристских объектов.
Учет и изучение рекреационных ресурсов Украины является непременным условием развития туристско-экскурсионной отрасли.

Теоретичні основи процесу розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку

18 Февраля 2014, курсовая работа

Розвиток творчості в учнів є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є формування творчої особистості, а й тому, що людина, яка вміє творчо мислити, в нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, такій людині буде легше адаптуватися в житті. Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів виходу нашої економіки із занепаду, впровадження нових технологій – усе це потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх, так і позашкільних закладів.

Теория глобального потепления

27 Октября 2014, доклад

На наших глазах все чаще и чаще стали сдвигаться календарные даты времен года. Такая тенденция происходит не только в России. В несколько десятков лет Европа то подвергается нашествию небывалых снегопадов, то в разгар зимы на нее обрушиваются ливни и продолжительные дожди, или из-за внезапного потепления начинается быстрое таяние снегов, из берегов выходят реки, что приводит к затоплению обширных площадей. Наводнения наносят не только огромный материальный ущерб, но и приводят жертвам среди людей.

Теория и методология географической науки

18 Ноября 2013, курсовая работа

Цель дисциплины – дать представление студентам о географии как целостной системе взаимодействия естественных наук, ее современных теоретических и методологических основах.
Задачи дисциплины:
- охарактеризовать задачи географии в теории познания современного общества;
- изложить методологические основы географии в ее естественно-историческом развитии и специфику географического познания;

Теория Ч. Дарвина

02 Ноября 2013, реферат

Согласно теории Ч. Дарвина, организмы изменчивы. Невозможно найти двух абсолютно тождественных особей одного вида. Эти различия частично передаются по наследству. Все это легко объяснимо и с точки зрения генетики. Каждый вид и каждая популяция насыщены разнообразными мутациями, то есть изменениями в строении организмов, вызванными соответствующими изменениями в хромосомах, которые происходят под влиянием факторов внешней или внутренней среды. Эти изменения в признаках организма имеют скачкообразный характер и передаются по наследству. В подавляющем большинстве эти мутации оказывается, как правило, неблагоприятными, поэтому практически все они рецессивные, то есть их проявления исчезают через определенное количество поколений. Однако вся эта совокупность изменений представляет собой резерв наследственности, генофонд вида или популяции, который может быть мобилизован через естественный отбор при изменении условий существования популяций.

Теория этногенеза Гумилева

11 Ноября 2013, реферат

Вне этноса нет ни одного человека на земле. Каждый человек на вопрос: «Кто ты?» – ответит: «русский», «француз» и т.п. Этническая принадлежность обнаруживается в сознании людей, но не есть продукт самого сознания – нельзя сознательно, по договоренности объединиться в этнос. Также нельзя по договоренности сменить национальную (этническую) принадлежность, как меняют гражданское состояние или подданство. Очевидно, этническая принадлежность отражает какую-то сторону природы человека, гораздо более глубокую, внешнюю по отношению к сознанию или психологии.

Территориальная организация металлургического комплекса РФ

22 Мая 2012, контрольная работа

Цель работы: рассмотреть территориальную организацию металлургического комплекса РФ.
Задачи работы: изучить понятие металлургического комплекса РФ; определить металлургические базы РФ.

Территориальная структура Поволжья

26 Декабря 2012, курсовая работа

Экономическое районирование – это выделение территорий, отличающихся своей специализацией хозяйства в территориальном разделении труда. Экономические районы РФ формировались под воздействием различных сочетаний природных, экономических и социальных условий.
Все экономические районы имеют свои особенности и свое место в межрайонном разделении труда. Однако важно, чтобы эти особенности тесно увязывались с задачами экономически обоснованного размещения отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства в масштабах всей страны.

Территориальная структура России

25 Ноября 2012, реферат

Хозяйственная система нашей страны состоит из экономических районов, представляющих собой территориальные сочетания производительных сил - производственно-территориальные комплексы.

Территориально-производственные особенности Светлогорского района

09 Октября 2014, реферат

Светлогорский район − административно-территориальная единица в Гомельской области Белоруссии. Административный центр − город Светлогорск.
Светлогорский район расположен на севере Гомельской области на равнине Гомельское Полесье, северная часть − на Центрально-Березинской равнине и занимает площадь в 1,8 тыс.км2.

Территориальные особенности Кемеровской области

13 Февраля 2013, курсовая работа

Беловский район находится на севере Южного Кузбасса. Гурьевский район расположен в 28 км к югу от г. Белове. Ижморский район находится на востоке Северного Кузбасса. Крапивинский район образован расположен в центральной части Кемеровской области по обоим берегам реки Томи. Мариинский район находится в 367 км к северо-востоку от Кемерово. Новокузнецкий район расположен на границе с Алтайским краем и Хакассией.

Территория как фактор размещения

03 Мая 2015, творческая работа

 Территориальность надо понимать как один из главных принципов и подходов экономической и социальной географии.
 Территория – элемент производительной мощи государства.
 Любая территория обладает определенной «емкостью», т. е. может вместить определенное количество жителей, производственных и иных объектов.

Территория княжеств и размещение хозяйств в период феодальной раздробленности

22 Апреля 2012, реферат

Цель данной работы разобрать территориальную расположенность в период феодальной раздробленности.
Задачи исследования:
Установить причину феодальной раздробленности
Рассмотреть земли Руси в этот период
Разобрать размещение хозяйств

Технико-экономические особенности и факторы размещения отраслей тяжелого машиностроения

14 Июня 2014, курсовая работа

Тяжелое машиностроение является ведущей отраслью всей промыш-ленности, ее "сердцевиной". Продукция предприятий машиностроения играет решающую роль в реализации достижений научно-технического прогресса во всех областях хозяйства. На долю машиностроительного комплекса приходится почти 30% от общего объема промышленной продукции. В нашей стране эта отрасль развита недостаточно. В Японии, Германии, США удельный вес машиностроения в промышленной структуре составляет от 40 до 50%. По экспорту машиностроение занимает 20-ое место после ТЭК. Эта отрасль дает 12 % экспорта России. Машиностроительный комплекс занимает первое место по выпуску валовой продукции, второе место по основным фондам (25 %) и первое место по промышленному персоналу (42 %). Он обеспечивает научно-технический прогресс и перестройку экономики всей страны, поэтому его отрасли развиваются ускоренными темпами, а их число непрерывно растет. На долю тяжелого машиностроения приходится 60% продукции от всего машиностроительного комплекса.

Техногендік ландшафтар

27 Апреля 2014, реферат

Ландшафтарға әсер етуші техногендік процестерді ғылыми тұрғыдан зерттеу геотехникалық жүйелер концепциясы пайда болғаннан кейін қарқынды бағыт алды. Дегенмен, жақын араға дейін табиғи ортаның ластануын зерттеу салалық бағытта болды: бір немесе бірнеше компонентке әсер етуші факторларды, мысалы, жер беті ағын суларына, ауа қабатына өсімдіктің физиологиялық және биохимиялық өзгеруіне т.б әсер ететін факторларды анықтау.

Технологические катастрофы

06 Апреля 2014, реферат

Наша планета существует уже 4,5 млрд. лет. Весь этот ог¬ромный интервал времени на ее поверхности постоянно происходили сложные физико-химические процессы, воз¬никла жизнь, сформировалась атмосфера, содержащая кислород, развились сложно организованные животные и растения. Все эти изменения происходили очень медлен¬но, растягиваясь па сотни миллионов лет.