Аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2014 в 11:51, курсовая работа

Краткое описание

Метою роботи є аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр.
Об`єктом дослідження є стан, основні тенденції розвитку державних видатків, сукупність економічних взаємовідносин, які виникають в процесі формування, розподілу, обміну, споживання (витрачання) фінансових коштів в національній економіці.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ……………………………………………………………………..5
1.1. Стадії виконання Державного бюджету за видатками……………...5
1.2. Касове виконання видаткової частини бюджету………………….12
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ ПО ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКАМ У ПЕРІОД 2011-2012рр……………..16
2.1. Формування видаткової частини бюджетів………………………...16
2.2. Виконання видаткової частини державного бюджету у період 2011-
2012рр……………………………………………………………………...19
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ………………………………………26
3.1. Пропозиції щодо ефективного використання бюджетних
видатків…………………………………………………………...……….26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...34
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК………………………………………………...36

Вложенные файлы: 1 файл

Kursova_VIDATKI_DDFA_1.docx

— 284.99 Кб (Скачать файл)

Розглядаючи систему формування видатків бюджетів, не можемо оминути принципи, на яких вона базується та дотримання яких сприятиме максимальній корисності їх використання. Це обумовлено тим, що їх розробка є важливою складовою формування не тільки системи видатків бюджету, а й основою формування бюджетної політики.

Формулюючи принципи формування видатків місцевих бюджетів, ми виходимо з того, що принципи доцільно трактувати як “…основні, вихідні положення теорії, основні правила діяльності; встановлені загальноприйняті, поширені правила господарських дій і властивостей економічних процесів” [2, с. 98].

Таким чином, принципами формування системи видатків бюджетів вважаємо такі основні засади та положення, що є відповідними орієнтирами цього процесу і відображають сутність видатків бюджету.

Погоджуємось із І. Руденко, яка до принципів формування видатків місцевих бюджетів відносить: “принципи цільової спрямованості бюджетних коштів, актуальності здійснення бюджетних видатків, субсидіарності, стратегічної спрямованості, а також збалансування інтересів, планомірність, інноваційність” [15, с. 9].

 Дотримання цих принципів при формуванні видатків як державного, так і місцевих бюджетів дозволить досягти вищого критерію справедливості у розподілі державних благ із метою покращення рівня добробуту для кожного члена суспільства.

Структура видатків бюджету зумовлюється функціями, що виконує держава. Її особливості визначаються соціально-економічним устроєм країни, рівнем економічного розвитку, встановленими відносинами власності і навіть специфікою історичного шляху країни, ментальністю населення.

Саме тому визначення оптимальних обсягів бюджетних видатків, а також їх структури необхідно проводити для кожної країни окремо, враховуючи історичні, національні, соціально-економічні та інші умови їх розвитку.

“Кількісні параметри “одержавлення” економіки завжди є доволі суб’єктивними, тому що одні і ті ж значення показників відносно одного і того чи іншого об’єкта в різні часові періоди можна трактувати одночасно і як великі, і як малі, для чого знайдуться необхідні аргументи” [4, с. 127].

Зважаючи на те, що “кожна кількісна оцінка не враховує “якості” держави та “якості” її присутності в економіці”, визначати оптимальний розмір бюджетних видатків потрібно з урахуванням як їх структури, так і показників, які характеризують якість державного управління, що може суттєво впливати на ефективність планування і фінансування бюджетних видатків [5, с. 131]. Зокрема, суттєвий вплив на досягнення високої ефективності видатків бюджету справляє дієва система бюджетного контролю та попередження корупції.

Структура бюджетних видатків формується згідно з економічними та політичними інтересами правлячої еліти, які не завжди співпадають із завданнями соціально-економічного розвитку.

Тому ключовою проблемою є узгодження інтересів соціальних груп та партій і концептуальних засад соціальної та економічної політики, яку проводить правляча еліта.

Структура видатків бюджетів та їх частка у валовому внутрішньому продукті (далі – ВВП) значною мірою відображає основні напрямки діяльності держави.

В Україні, як і в інших європейських країнах, пріоритетними є видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення, освіту, економічну діяльність, охорону здоров’я та загальнодержавні функції.

 На їх фінансування  витрачається більше 80% коштів зведеного  бюджету (більше 27% ВВП). Видатки на охорону навколишнього середовища, житлово-комунальне господарство та духовний і фізичний розвиток становлять найменшу частку в загальній масі видатків зведеного бюджету і у ВВП.

 

 

2.2. Виконання видаткової частини державного бюджету у період 2011-2012рр.

 

 

Виконання Державного бюджету у 2012 році здійснювалося відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами та доповненнями), пріоритетів, визначених Декларацією цілей та завдань бюджету на 2012 рік, схваленою постановою Кабінету Міністрів України [21], та на основі принципів програмно-цільового методу.

Виконання видаткової частини бюджету у 2012 році характеризувалось системним “ручним управлінням” коштами, хронічним недофінансуванням всіх програм, нецільовим та неефективним використанням коштів.

Видатки Зведеного бюджету України у 2012 році становили 307399,4 млн. грн., що на 1804,4 млн. грн., або на 0,6% менше за аналогічний показник 2011 року. Питома вага видатків зведеного бюджету у ВВП у 2012 році становила 33,6% проти 32,6% у 2011 році [17, с. 247].

Спробуємо дослідити проблеми виконання видаткової частини державного бюджету України, а саме: 

- структуру видатків Державного бюджету за економічною класифікацією;

- динаміку видатків зведеного та Державного бюджетів України у період 2010-2012 рр.;

- визначити проблеми державної інвестиційної політики та фінансування капітальних видатків;

- виконати глибокий аналіз виконання плану видатків загального фонду Державного бюджету України; видатків Державного бюджету України (у т.ч. загального фонду) за функціональною класифікацією, встановити причини їх недофінансування.

В таблиці 2.1. наведено структуру видатків за економічною класифікацією у 2011-2012 роках [22].

Таблиця 2.1.

Структура видатків за економічною класифікацією у 2011-2012 роках

Статті видатків

Код економ класифікації

2011

2012

Відхилення

обсяг,

млн. грн.

ПВ у сумі

видатків

обсяг,

млн. грн.

ПВ у сумі

видатків

Абс. знач., млн. грн.

Темп росту, %

У ПВ в т.ч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поточні видатки

1000

215865,0

89,4

232000,4

95,7

16135,3

107,5

6,3

Видатки на товари і послуги

1100

81888,0

33,9

89160,6

36,8

7272,6

108,9

2,9

Оплата праці працівників БУ

1110

32930,0

13,6

34319,7

14,2

1389,7

104,2

0,5

Заробітна плата

1111

19681,3

8,1

19894,4

8,2

213,2

101,1

0,1

Грошове утримання військовослужбовців

1112

13248,7

5,5

14425,2

6,0

1176,5

108,9

0,5

Нарахування на ЗП

1120

10450,5

4,3

10863,7

4,5

413,2

104,0

0,2

постачання і матеріалів, оплата послуг та ін. видатки

1130

11630,8

4,8

15179,5

6,3

3548,7

130,5

1,4

У т.ч. медикаменти та перев’язувальні матер.

1132

1880,9

0,8

2499,4

1,0

618,4

132,9

0,3

продукти харчування

1133

1669,3

0,7

1828,6

0,8

159,2

109,5

0,1

Видатки на відрядження

1140

749,1

0,3

782,0

0,3

32,9

104,4

0,01

Матеріали, інвентар, буд-цтво, кап. ремонт та заходи спец. загальнодерж. зн.

1150

1497,5

0,6

1325,6

0,5

-172,0

88,5

-0,1

Оплата коммун. послуг та енергоносіїв

1160

2631,7

1,1

3104,0

1,3

472,4

117,9

0,2

Дослідження і розробки, видатки Державного значення

1170

21998,3

9,1

23586,5

9,7

1588,1

107,2

0,6

Виплата процентів за зобов’язаннями

1200

4418,8

1,8

9907,3

4,1

5488,5

224,2

2,3

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Субсидії і поточні трансферти

1300

129558,3 2

53,6

132932,2

54,8

3373,9

102,6

1,2

У т.ч. поточні Трансферти населенню

1340

51010,2

21,1

52503,6

21,1

1493,5

102,9

0,5

виплата пенсій і доп

1341

41919,9

17,4

49573,9

20,5

7654,0

118,3

3,1

стипендії

1342

776,8

0,3

877,2

0,4

100,3

112,9

0,04

Інші поточні трансферти населенню

1343

8313,4

3,4

2052,5

0,8

-6260,9

-24,7

2,6

Поточні трансферти за кордон

1350

177,3

0,1

118,5

0,05

-58,7

66,9

-0,02

Капітальні видатки

2000

25625,1

10,6

10436,9

4,3

-15188,2

40,7

-6,3

Всього видатків

 

241490,1

100

242437,2

100

947,1

100,4

-


 

 

У структурі видатків Державного бюджету за економічною класифікацією серед основних видатків поточного характеру слід виділити значне зростання порівняно з 2011 роком:

– видатків на виплату процентів (доходу за зобов’язаннями) (в 2,2 рази до 9,9 млрд. грн.);

– видатків на медикаменти (на 32,9% до 2,5 млрд. грн.);

– видатків на виплату пенсій і допомоги (на 18,3% до 49,6 млрд. грн.);

– видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (на 17,9% до 3,1 млрд. грн.);

– видатків на продукти харчування (на 9,5% до 1,8 млрд. грн.).

У повному занепаді виявилась державна інвестиційна політика. Фінансування капітальних видатків було здійснено в обсязі 10436,9 млн. грн., що майже в 2,5 рази менше ніж у 2008 році. За загальним фондом відбулося падіння капітальних видатків майже в 12,3 рази, або на 12583,0 млн. грн. До 1118,4 млн. грн. У структурі видаткової частини Державного бюджету частка капітальних видатків зменшилася на 6,3 в. п. до 4,3%. Питома вага капітальних видатків Державного бюджету у ВВП у 2012 році дорівнювала 1,1% протии 2,7% у 2011 році. Видатки Державного бюджету України за 2012 рік виконані в обсязі 242437,2 млн. грн., що на 947,1 млн. грн. (на 0,4%) більше аналогічного показника 2011 року.

Динаміку видатків зведеного і Державного бюджетів України у 2011-2012 роки наведено на рисунку 2.2 [17, с. 249].

 

Рис. 2.2. Динаміка видатків зведеного і Державного бюджетів України у 2011-2012 р.

 

Рівень виконання річного плану зі змінами в 2012 році становив 85,2% проти 91,7% у 2011 році (88,4% плану, затвердженого Верховною Радою України на 2012 рік, проти 95,4% у 2011 році).

Виконання плану видатків загального фонду Державного бюджету України у 2012 р. наведено на рисунку 2.3 [17, с. 251].

 

Рис. 2.3. Виконання плану видатків загального фонду Державного бюджету України у 2012 р.

За загальним фондом Державного бюджету у 2012 році було відкрито асигнувань на проведення видатків в обсязі 188699,4 млн. грн., що відповідає 97,1% плану звітного періоду (97,3% у 2011 році).

Недофінансування пов’язано, зокрема, з економією:

- видатків на обслуговування державного боргу (державні запозичення здійснено пізніше графіка);

- видатків на субвенції соціального характеру у зв’язку з їх фінансуванням відповідно до фактично зареєстрованих зобов’язань;

- видатків, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" у зв’язку із завершенням розрахунків з виплати заборгованості [21];

- відсутністю рішень про розподіл коштів резервного фонду тощо.

Касові видатки за загальним фондом Державного бюджету у 2012 році проведено у сумі 187748,0 млн. грн., або 96,6% річного плану.

Ресурси Державного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на фінансування основних захищених статей бюджету (стаття 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" [21]), зокрема заробітної плати з нарахуваннями, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій, стипендій, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів тощо.

Не були профінансовані у повному обсязі такі статті, зокрема:

– на нарахування на заробітну плату – 10292,8 млн. грн., або 99,7% плану на 2012 рік;

– на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 2113,6 млн. грн., або 98,7% плану на 2012 рік;

– на забезпечення продуктами харчування – 1565,8 млн. грн., або 99,9 % плану на 2012 рік;

– на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2519,1 млн. грн., або 99,3% плану на 2012 рік;

– на поточні трансферти населенню – 48767,5 млн. грн., або 99,2% плану на 2012 рік;

– на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 56346,0 млн. грн., або 98,9% плану на 2012 рік.

Крім того, проведено касові видатки загального фонду Державного бюджету за 2012 рік на:

а) чорнобильські соціальні програми – у сумі 2080,9 млн. грн., що становить 99,4% планових призначень 2012 року;

б) вугільні програми – у сумі 956,9 млн. грн., що становить 97,4% планових призначень 2012 року.

Показники видатків Державного бюджету України (у т.ч. загального фонду) за функціональною класифікацією наведено в таблиці 2.2 [22].

Таблиця 2.2.

 Видатки Державного бюджету України (у т.ч. загального фонду) за функціональною класифікацією

Информация о работе Аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр