Аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2014 в 11:51, курсовая работа

Краткое описание

Метою роботи є аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр.
Об`єктом дослідження є стан, основні тенденції розвитку державних видатків, сукупність економічних взаємовідносин, які виникають в процесі формування, розподілу, обміну, споживання (витрачання) фінансових коштів в національній економіці.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ……………………………………………………………………..5
1.1. Стадії виконання Державного бюджету за видатками……………...5
1.2. Касове виконання видаткової частини бюджету………………….12
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ ПО ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКАМ У ПЕРІОД 2011-2012рр……………..16
2.1. Формування видаткової частини бюджетів………………………...16
2.2. Виконання видаткової частини державного бюджету у період 2011-
2012рр……………………………………………………………………...19
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ………………………………………26
3.1. Пропозиції щодо ефективного використання бюджетних
видатків…………………………………………………………...……….26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...34
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК………………………………………………...36

Вложенные файлы: 1 файл

Kursova_VIDATKI_DDFA_1.docx

— 284.99 Кб (Скачать файл)

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ……………………………………………………………………..5

1.1. Стадії виконання Державного бюджету за видатками……………...5

1.2.  Касове виконання видаткової частини бюджету………………….12

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ ПО ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМКАМ У ПЕРІОД 2011-2012рр……………..16

2.1. Формування видаткової частини бюджетів………………………...16

2.2. Виконання видаткової частини державного бюджету у період 2011-

2012рр……………………………………………………………………...19

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ  В УКРАЇНІ………………………………………26

3.1. Пропозиції щодо ефективного використання бюджетних

видатків…………………………………………………………...……….26

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...34

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК………………………………………………...36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Серед найважливіших проблем сучасного економічного розвитку України особливе місце займає проблема підвищення ефективності використання державних ресурсів, а разом з тим – і піднесення суспільного добробуту. Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми є удосконалення інституту державного фінансового контролю, перерозподіл витрат в різні сектори національної економіки.

Значний вклад в дослідження проблем виконання видаткової частини державного бюджету внесли такі зарубіжні вчені, як Е. Вогель, Р. Ербе, Дж. Стренд, П. Кругман, М. Познер, М. Портер, Е. Хекшер, Д. Кісін та інші. Проблеми податкової системи розглядаються також у працях відомих українських та російських вчених, а саме Я. Базилюка, О. Білоруса, С. Давиденко, В. Гейця, Я. Жаліло, Т. Єфименка, П. Мельника, В. Попова, І. Спиридонова, Л. Тарангул та багатьох інших. В. Геєць і В. Семиноженко, конкретизують напрям використання коштів держбюджету: уряд за допомогою державних видатків споживчого та інвестиційного призначення має здійснювати прямий вплив на розміщення виробничих ресурсів.

Глибшого дослідження потребують питання управління державними видатками в контексті їх впливу на такі важливі соціально-економічні процесс як структурна перебудова, стабілізація економіки, розподіл ресурсів, інвестування, субсидіювання, зайнятість, заробітна плата, державна заборгованість, соціальне забезпечення.

Організація ефективного використання бюджетних коштів необхідна в будь-якому сучасному суспільстві, оскільки це суттєво впливає на досягнення оптимальних параметрів функціонування економіки та вирішення пріоритетних державних завдань. Запорукою вищезазначеного є ефективне використання бюджетних видатків, оскільки вони є гарантом економічного розвитку країни та відображають фінансовий стан держави. Головними завданнями бюджетної політики України в сучасних економічних умовах є передусім скорочення непродуктивних витрат бюджету на державні дотації окремим галузям матеріального виробництва, зміцнення дохідної частини бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування й зміцнення контролю за повнотою сплати податків, створення системи ефективного фінансового контролю за якісним і цілеспрямованим використанням державних видатків і, нарешті, посилення контролю за розмірами державного боргу. Саме це й визначає актуальність теми дослідження.

Метою роботи є аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр.

Об`єктом дослідження є стан, основні тенденції розвитку державних видатків, сукупність економічних взаємовідносин, які виникають в процесі формування, розподілу, обміну, споживання (витрачання) фінансових коштів в національній економіці.

Предмет дослідження: виконання видаткової частини державного бюджету у період 2011-2012рр.

Теоретично-методологічну основу роботи складають законодавчі й нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання бюджету України (Бюджетний кодекс України [1]), праці вчених-економістів, матеріали періодичного друку, статистична інформація офіційних сайтів України тощо.

Методи дослідження: системний підхід, економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, багатофакторного прогнозування.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці напрямків удосконалення ефективного використання бюджетних видатків в ринкових умовах господарювання.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 

1.1 Стадії  виконання Державного бюджету  за видатками

 

 

Виконання видаткової частини бюджету – це здійснення протягом бюджетного року асигнувань програм та заходів відповідно до закону України "Про Державний бюджет". Перелік програм визначений у 87 статті Бюджетного кодексу. Забезпечує виконання Державного бюджету Кабінет Міністрів України, загальну організацію та управління виконанням бюджету здійснює Міністерство фінансів України. Виконується Державний бюджет за видатками через органи Державного казначейства України.

Видатки державного бюджету уособлюють економічні відносини, які виникають у зв'язку із розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням за цільовим призначенням.

Відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:

1) державне управління: а) законодавчу владу; б) виконавчу  владу; в) Президента України;

2) судову владу;

3) міжнародну діяльність;

4) фундаментальні та прикладні  дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення;

5) національну оборону;

6) правоохоронну діяльність  та забезпечення безпеки держави;

7) освіту;

8) охорону здоров'я;

9) соціальний захист та соціальне забезпечення;

10) культуру і мистецтво;

11) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

12) фізичну культуру і  спорт;

13) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки;

14) програми реставрації  пам'яток архітектури державного значення;

15) державні програми розвитку  транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;

16) державні інвестиційні  проекти;

17) державні програми з  ліквідації наслідків Чорнобильської  катастрофи, охорони навколишнього  природного середовища та ядерної  безпеки, попередження та ліквідації  надзвичайних ситуацій та наслідків  стихійного лиха;

18) створення та поповнення  державних запасів і резервів;

19) обслуговування державного боргу;

20) проведення виборів  та референдумів;

21) інші програми, які мають  виключно державне значення [1, с. 87].

За економічним змістом розрізняють видатки розвитку та поточні видатки.

Через видатки розвитку реалізується інвестиційна та інноваційна діяльність, структурні економічні реформи в країні. їх ще називають капітальними видатками оскільки саме з їх допомогою створюється або збільшується капітал - основні засоби, майно держави, органів місцевого самоврядування та окремих юридичних осіб. Поточні видатки забезпечують поточні потреби органів держави та місцевого самоврядування, бюджетних підприємств, установ та організацій та інших суб'єктів господарювання.

Видатки розмежовуються за допомогою органів державного казначейства.

Стадії виконання Державного бюджету України за видатками представлено на рисунку 1.1 [5, с. 114].

 


Рис. 1.1. Стадії виконання Державного бюджету за видатками

 

За рахунок коштів державного бюджету забезпечується державне управління, функціонування законодавчої, виконавчої, судової влади та Президента України, міжнародна діяльність, фундаментальні наукові дослідження, національна оборона, правоохоронна діяльність, освіта, охорона здоров'я, культура, мистецтво, спорт, окремі галузі та міжгалузеві програми розвитку.

Всі видатки, таким чином, розмежовуються між бюджетами різних рівнів залежно від розподілу функцій між державою і органами місцевого самоврядування і поділяються на видатки з фінансування державних повноважень та фінансування власних повноважень. Бюджетним кодексом заборонено планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих видатків, а також здійснювати видатки на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів. Функції щодо контролю розмежування видатків покладено на Державне казначейство України.

В основі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками лежить комплекс організаційних процедур щодо забезпечення обліку видаткових операцій, здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів та формування фінансової звітності про виконання бюджетів за видатками.

Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу виділяють такі стадії виконання державного бюджету за видатками (рис. 1.2) [5, с. 117].


 

Рис. 1.2. Стадії казначейського обслуговування Державного бюджету України за видатками

 

Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження на отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання установою своїх функцій і досягнення цілей, визначених на бюджетний період згідно з бюджетними призначеннями.

Відповідно до частини восьмої статті 51 Бюджетного кодексу Державне казначейство України здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів у разі:

а) наявності бюджетного зобов'язання для відповідного платежу у бухгалтерському обліку виконання держбюджету;

б) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;

в) залишку невикористаних бюджетних асигнувань у розпорядника бюджетних коштів [1, с. 51].

Виходячи з вимог Бюджетного кодексу, Державним казначейством розроблено Порядок обслуговування державного бюджету за видатками, затверджений наказом Державного казначейства України від 25.04.2004 №89 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №716/9315. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Держказначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами Державного казначейства України, а також розподіл обов'язків та відповідальності між ними в процесі виконання державного бюджету за видатками.

У процесі казначейського обслуговування бюджетів за видатками органи Державного казначейства здійснюють такі функції:

а) відкривають в Головних управліннях Державного казначейства та Державному казначействі України (центральний рівень) рахунки для здійснення операцій з виконання бюджетів;

Информация о работе Аналіз виконання видаткової частини бюджетів по пріоритетним напрямкам у період 2011-2012рр