1С Бухгалтерия жүйесіндегі шоттар

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2014 в 11:26, курсовая работа

Краткое описание

Бухгалтерлік ақпараттық жүйелердіњ құрылымы иілгіш және ашық болуы тиіс, яғни, жүйелердегі қажетті тұзетулерді енгізу мүмкіндігі жоғары болуы керек. Бухгалтерлік ақпараттық жүйені тањдау көп факторларға байланысты: меншік формасына,кәсіпорынныњ көлеміне және т.б Есеп мәліметтерін өњдеудіњ аса тиімді формасы- автоматтандырылған жұмыс орнын Ұйымдастыру. Олар иілгіш және сенімді бухгалтерлік жүйелерді құрып, ақпараттық ресурстарға деген қажеттіліктерді қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған бухгалтерлік есепті жүргізуде арналған ақпараттық жүйелерді шартты тұрде 3 топқа бөліп қарастыруға болады:
1. Мини жүйелер;
2. Кіші және орта кәсіпорындарға арналған әмбебап жүйелері;
3. Ірі кәсіпорындарға арналған кешенді жүйелер.

Содержание

1.Кіріспе.....................................................................................................................
2.Негізгі бөлім.........................................................................................................
2.1.Бухгалтерлік есепті автоматтандыру бойынша программалық өнімдерді анықтау.............................................…………………………………………
2.2."1С: Бухгалтерия" программалар пакеті құрылымы мен жұмыс істеу принциптері……………………….............................................................
2. 1С Бухгалтерия жүйесіндегі шоттар.....................……………………….
3.1.Операциялар журналы……………………………...…………………..…...
3.2.Типтік операциялар…………………………………………………….........
3.3.Сервистік мүмкіндіктер…………………………………..…………….......
Қорытынды...........................................................................................................
Әдебиеттер………………………………………………………………............
Қосымша................................................................................................................

Вложенные файлы: 1 файл

Мазмұны.docx

— 56.34 Кб (Скачать файл)

Мазмұны

1.Кіріспе.....................................................................................................................

2.Негізгі бөлім.........................................................................................................

2.1.Бухгалтерлік  есепті автоматтандыру бойынша  программалық өнімдерді анықтау.............................................…………………………………………

2.2."1С: Бухгалтерия" программалар пакеті құрылымы  мен жұмыс істеу принциптері……………………….............................................................

 1С Бухгалтерия  жүйесіндегі шоттар.....................……………………….

3.1.Операциялар  журналы……………………………...…………………..…...

3.2.Типтік операциялар…………………………………………………….........

3.3.Сервистік мүмкіндіктер…………………………………..…………….......

Қорытынды...........................................................................................................

Әдебиеттер………………………………………………………………............

Қосымша................................................................................................................

 

 

 

 

КІРІСПЕ

 

 

 

         Қазіргі уақытта  бухгалтерлік есеп - бұл негізінен  прогрессивтік құралдардыњ көмегімен  және бухгалтерлік программалар  негізінде жұзеге асатын компьютерлік  есеп. Бухгалтерлік программа адамзат  қызметі саласыныњ кәсіби функцияларын  автоматтандыру үшін жеткілікті  күрделі құрал болып табылады.

 

    “Бухгалтерлік  есепті компьютерлендіру” пәні  бухгалтерлік есептіњ тұрлі бөлімдерінде  компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен  таныстырады.

Пәнніњ негізгі мақсаты - бухгалтер жұмысыныњ автоматтандыруына бағытталған, қазіргі уақытқа сай құралдарын игеру.

 

        Кез-келген кәсіпорындағы  бухгалтерлік есепті автоматтандыру  ондағы бухгалтерлік ақпараттық  жүйелерді құруды қамтамасыз  етеді.

 

         Іазіргі кезењде  бухгалтерлік ақпараттық жүйелер  кәсіпорынныњ ішінде жазылмай, көбінесе  сырттай сатып алынады. Бірақ  дайын бухгалтерлік программалар  кәсіпорынныњ барлық ерекшеліктерін  ескеруі мүмкін емес.

Бухгалтерлік ақпараттық жүйелердіњ құрылымы иілгіш және ашық болуы тиіс, яғни, жүйелердегі қажетті тұзетулерді енгізу мүмкіндігі жоғары болуы керек. Бухгалтерлік ақпараттық  жүйені тањдау көп факторларға байланысты: меншік формасына,кәсіпорынныњ көлеміне және т.б Есеп мәліметтерін өњдеудіњ аса тиімді формасы- автоматтандырылған жұмыс орнын Ұйымдастыру. Олар иілгіш және сенімді бухгалтерлік жүйелерді құрып, ақпараттық ресурстарға деген қажеттіліктерді қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған бухгалтерлік есепті жүргізуде арналған ақпараттық жүйелерді шартты тұрде 3 топқа бөліп қарастыруға болады:                    

1. Мини жүйелер;                                                                                   

2. Кіші және орта кәсіпорындарға  арналған әмбебап жүйелері;              

3. Ірі кәсіпорындарға арналған  кешенді жүйелер.                            

 

 

 

 

 

 

2.Негізгі бөлім

2.1.Бухгалтерлік  есепті автоматтандыру бойынша  программалық өнімдерді анықтау

1. Іс жүзінде қолданылатын  бухгалтерлік ақпараттық жүйелердіњ

 

    жіктелуі.

2. ТМД елдерінде қолданылатын  бухгалтерлік есеп бойынша негізгі

 

   программалық  өнімдердіњ сипаттамасы.

 

 

 

       Мини жүйелер айналымдары аз кәсіпорындарда қолданылады. Осы жүйелерге, “Бас бухгалтер”,  “1С: Бухгалтерия”, жүйелері жатады.

 

     Әмбебап  жүйелер терењ тањдаумен сипатталады . Олар қҰндылықтарды есепке алу функциясымен бухгалтерлік есепті барлық учаскелер бойынша жүргізуді жұзеге асырады. Осы топқа  “Лука-Про”  “ТСБ Бухгалтерия” “Парус” және т.б бухгалтерлік жүйелер жатады.

 

    Ірі кәсіпорындырға бағытталған кешенді жүйелер локальді есептеу  тораптарын құрып, автоматтандырылған жұмыс орындарыныњ тобымен сипатталады. Автоматтандырылған жұмыс орындары белгілі  есеп учаскелеріне  бағытталған: Негізгі  құралдар, банк операциялары,касса,ењбек ақы, материалдар,қойма және т.б. Осы жүйелердіњ тобына “Лука-Про”, Интегратор”, “Босс 10” ,”RS Баланс”, “Супер менеджер” жүйелері жатады. Іазіргі кезењде Іазақстанда әлемдік тәжірибиеге бағытталған бухгалтерлік есепті реформалау процесі  белсенді жұріп жатыр. Оныњ айқын  көрінісі-бухгалтерлік есепті халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізу.

 

          Ақпараттық  жүйені тањдаған кезде оныњ  тиімділігін,

сенімділігін,қҰндық көрсеткіштерін ескеру қажет.

 

     ҚР-да кењінен қолданылатын ақпараттық жүйелер.

 

 

Программалық өнімніњ аты

1          Фирма шығарушы

Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер

Мини жүйелер

Әмбебап жүйелер

Ірі кешенді жүйелер

Лука-Про

Плюс-микро

+            

+

Галактика

Галактика

-  

+

+

1C: Бухгалтерия

1:С

+

-

ТСВ Бухгалтерия

ТСВ Soff

+  

+

-

SoІomon 4

SoІomon

-

+

-

Navіsіon fіnansіaІs

Navіsіon

-

+

+

ScaІa

ScaІa

-

+

+

Алтын

Интеркомпьютер-сервис

+

+   

Бизнес-экспресс

Тоқырау

+

+

         

 

 

      

“Луко-Про” жүйесі. Іазақстандық ”Плюс микро” фирмасымен жасалып, тұрлі кәсіпорындар үшін арналған. Луко-Прожүйесініњ

көмегімен өњдеудіњ қолданбалы жүйелері қҰрылуы мүмкін. Мұндай тіркемелер программаныњ басқаруымен жұмыс істеп, ењбек ақыны есептеу, кадрларды есепке алу, шаруашылық қызметті талдау үшін арналған.

“Галактика” жүйесі. “Галактика” корпорациясымен жасалып, көп қолданбалы ірі фирманы басқарудыњ тораптық жүйесі болып табылады. Ол кәсіпорынныњ ерекшеліктерін ескере отырып, бірыњғай ақпараттық негізді құрып, қызметтіњ жоғарғы дењгейде болуын қамтамасыз етеді. Жүйеніњ иілгіштігі бірнеше стандарттарды көп жоспарлы есепті жүргізуге мүмкіндік береді.

1C; Бухгалтерия  жүйесі.  Ресейлік “1С” фирмасымен жасалған жүйе, әмбебап бухгалтерлік программа болып табылады. Жүйеніњ жұмыс істеуі  ұш негізгі компоненттерді қолдануға негізделген: оперативтік есеп, бухгалтерлік, есеп айырысулар.

“ТСВ Бухгалтерия” ақпараттық жүйесі.”ТСВ Бухгалтерия” жүйесі ТСВ SOF фирмасымен жасалған. “ТСВ Бухгалтерия” шаруашылық операциялар журналын, ењбек ақымен тауарлы- материялдық қорлардыњ есебін қамтитын ыњғайлы кешен.

“SOІOMON 4”ақпараттық жүйесі әмбебап рынокта орын алатын кәсіпорындар үшін арналған. Осы жүйе халықаралық бизнесті орталық офистен басқаруға мүмкіндік береді. SOІOMON 4 жүйесін әрбір қолданушы корпоративтік ақпарат алу үшін пайдалана алады.

“NAVІSІON” жүйесі. “Navіsіon” компаниясымен жасалған. Ол дұниедегі ењ алғашқы қаржы жүйесі болып табылады. Navіsіon-мен жұмыс істеуіндегі ењ негізгі артықшылық қаржылық корпоративтік жүйе ағымдағы жағдай мен фирманыњ қажеттіліктерін көрсетіп отырады.    

 

 

2.2.     "1С: Бухгалтерия" программалар пакеті құрылымы мен жұмыс істеу принциптері

 

 

1С: Бухгалтерия  программа пакетініњ арналымы, құрылымы, және жұмыс істеу принциптері . 1С Бухгалтерияныњ негізгі ерекшелігі.

 

        1С: Бухгалтерия  бухгалтерлік есепті автоматты  тұрде жүргізу үшін әмбебап  жүйе болып табылады. Бұл программа  тұрлі есеп жүйелерін, әр тұрлі  әдістемелік есепті жұргізе алады. Сонымен бірге тұрлі кәсіпоындарда   қолданылады.

 

             1С: бухгалтерияныњ  иілгіштігі және ыњғайлығы оныњ  қарапайым бухгалтердіњ құралы  ретінде қолдануға мүмкіндік  береді. Сонымен бірге  1С: Бухгалтерия бастапқы құжаттарнды енгізуден бастап, есеп беруді Ұйымдастыруға дейін толығымен есепті автоматтандырады.  1С: бухгалтерия жүйесі бухгалтерлік есептіњ кез-келген бөлімін жүргізу үшін қолдануы мүмкін:

 • кассалық және банк операциялары бойынша есебі;

 • негізгі құралдармен материалдық емес активтердіњ есебі;

 • ТМІ

 • өндірілген өнім,қызметтермен тауарлардыњ есебі;

 • валюталық операциялардыњ есебі;

 • Ұйымдармен, дебиторлармен кредиторлар және тұлғалармен өзара есеп айырысу есебі;

 • ењбек ақы бойынша есеп айырысу;

 • бюджетпен есеп айырысу;

 • есептіњ басқада бөлімдері.

 

  1С:Бухгалтерия жүйесі  келесі есептерді Ұйымдастыру  мүмкіндігі бар:

 

     -шот жоспарыныњ  көп дењгейлігі бойынша синтетикалық  есеп;

 • бірнеше шот жоспары бойынша есеп;

 • валюталық есеп және валютаны жабу есебі;

 • көп өлшемді аналитикалық есеп;

 • әр бір өлшем бойынша көп дењгейлі аналитикалық есеп ;

 • сандық есеп;

 • бір ақпараттық базадағы,бірнеше кәсіпорын бойынша есебі.

 

    1С:Бухгалтериясына  ақпаратты енгізу, әр тұрлі дәрежеде

 

   Ұйымдастырылып, автоматтандырылуы мүмкін:

 • операцияларды енгізу режимі;

 • типтік операциялар режимі;

 • құжаттар бойынша операцияларды автоматты тұрде енгізу режимі.

 

  1С:Бухгалтерия жүйесініњ  негізгі ерекшелігі оныњ (конфигурациясы) тұрлендіруі болып табылады.  1С: Бухгалтерия жүйесі әр тұрлі обьектер үшін арналған механизммен сәйкес жүргізіледі. Нақтылай алынған обьектілерді, ақпарат жиынтығыныњ құрылымы, ақпаратты өњдеу алгоритмніњ барлығын конфигурация анықтайды.

 

   Конфигурациямен  бірге 1С: Бухгалтерия  жүйесі есептер класымен тұрлі кәсіпорынды анықтауына бағыт беретін қолдануға дайыни программа болып табылады. Конфигурация штаттық құралдар жүйесімен беріліп және “1С:” фирмасымен жабдықталады.

 

  1С:Бухгалтерия жүйесініњ  жинақталған құрылымы бар. Есепті  шығару автоматизациясы үшін  бұл жүйе базалық болып табылады.

Компоненттер –мүмкіндігінше қызмет жүйесін анықтайды.

 

   1С:Бухгалтерия жүйесініњ  ұш негізгі компоненттері бар: “Бухгалтерлік есеп”, ”Оперативті  есеп”, ”Есеп айырысу”. Әр бір  компонент өзініњ мүмкіндік жүйесі  арқылы ақпаратты өњдеу механизммен  кењейтеді .

Кәсіпорынныњ есебінде болып жатқан шаруашылық операцияларын “Бухгалтерлік есеп” компонентіне көрсетеді.     “Бухгалтерлік есеп” компоненті , көп тұрлі және көп дењгейлі аналитикалық есеп , сандық есеп  және валюталық есепті , бірнеше шот жоспарды,бір мезгілде қатарласып шаруашылық операцияларын жұргізеді. “ Оперативті есеп” компоненті ақшалай қаржылардыњ қозғалысыныњ оперативті есепті автоматтандыру үшін арналған. “Оперативті есеп“ компоненты кәсіпорынныњ тауарларыныњ, материалдардыњ, ақшалай және басқада құралдардыњ қалдықтары туралы ақпаратыныњ қозғалысы мен нақтылығын тіркеуге мүмкіндік береді.

 

             Көрсетілген  компоненттіњ ењ бастысы –  сауда және қоймадағы операцияларды  автоматтандыруы үшін қолданады.

 

         “Есеп айырысу“  компоненті күрделі кезекте есеп  айырысуын автоматтандыруы үшін  арналған.

 

           Бұл компонентті  әр тұрлі күрделі есеп айырысуларды  орындай алады. Сонымен бірге  “өткен күнніњ “ нәтижесімен қайта есептеуге мүмкіншілігі бар. Бұл компоненттіњ ењ бастысы – ењбек ақы мен есеп айырысуды қолданады.

1С: бухгалтерия жүйесініњ  қызмет барысы екіге бөлінеді:

(конфигурациялау) және есеп  айырысуды орындау.

 

        Конфигуратор  тәртібі, өњдеушіге автоматтандыру  жүйесініњ жиынтығын қалпына  келтіріп, және оларды арнайы  мәліметтер базасында есте сақтайды.

 

        Программа кәсіптік  және көмекші қызметтерін іске  асырады. Керекті қызметті тањдау  үшін, керекті мәзір нұктесін  тањдау жолы арқылы іске асырады. 1С Бухгалтерия программасындағы  мәзір көп дењгейлі болып табылады.

 

         Бірінші дењгей  –“Басты мәзір” бұл топтыњ  аталу тәртібініњ тізімін көрсетеді:”Операциялар”, “Сервис”, “Есеп беру,” “Терезелер”, “Көмек алу”.

 

          Басты мәзірден  тањдап алынған режимнен кейін  экранға тәуелді мәзір шығады. Программа мен жұмыс істеудіњ  тұрлі кезењдерінде операциялар  жиынтығы тұрлі болуы мүмкін. Жұмыс тұріне байланысты, тәуелді  мәзір әртұрлі мүмкін болатын  іс әрекеттерді қамтуы мүмкін. Тәуелді мәзір қатары көмескі  шрифтпен жазылуы мүмкін –  бұл деген орындалып жатқан  іс шаралары қазіргі уақытта  мәнсіз болып табылады.

Информация о работе 1С Бухгалтерия жүйесіндегі шоттар