Фінансовий облік нематеріальних активів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2013 в 12:09, курсовая работа

Краткое описание

На розрахунково-пояснювальну записку до курсової роботи на тему: Фінансовий облік нематеріальних активів. Організація обліку та складання звітності на ВАТ «Укртелеком».
Метою курсової роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів обліку на підприємстві, складання і аналізу фінансової звітності на ВАТ «Укртелеком» та розробка пропозицій щодо вдосконалення аналізу показників фінансової звітності.

Содержание

Вступ
Розділ 1: Теоретико-методологічні засади обліку нематеріальних активів
Законодавчо-нормативна база з обліку нематеріальних активів……….
Визнання та оцінка нематеріальних активів……………………………….
Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів……………..
Розділ 2: Облік фінансово-господарської діяльності на підприємстві ВАТ «Укртелеком»………………………………………………………………….
2.1. Характеристика підприємства ВАТ «Укртелеком»…………………….
2.2. Журнал господарських операцій………………………………………..
2.3. Головна книга…………………………………………………………..
2.4. Фінансові звіти…………………………………………………………………
Розділ 3: Пропозиції щодо удосконалення обліку нематеріальних активів на підприємстві ВАТ «Укртелеком»………………………………………………
Висновки…………………………………………………………………

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВА.doc

— 558.50 Кб (Скачать файл)

 

ЗМІСТ

Реферат

Вступ

Розділ 1: Теоретико-методологічні  засади обліку нематеріальних активів

    1. Законодавчо-нормативна база з обліку нематеріальних активів……….
    2. Визнання та оцінка нематеріальних активів……………………………….
    3. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів……………..

Розділ 2: Облік  фінансово-господарської діяльності на підприємстві ВАТ «Укртелеком»………………………………………………………………….

2.1. Характеристика  підприємства ВАТ «Укртелеком»…………………….

2.2. Журнал господарських  операцій………………………………………..

2.3. Головна книга…………………………………………………………..

2.4. Фінансові  звіти…………………………………………………………………

Розділ 3: Пропозиції щодо удосконалення обліку нематеріальних активів на підприємстві ВАТ «Укртелеком»………………………………………………

Висновки………………………………………………………………………….

Список використаних джерел……………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

111 стор, 26 рис., 19 табл., 25 фор., 68 літ.  дж., 6 дод.

На розрахунково-пояснювальну записку  до курсової роботи на тему: Фінансовий облік нематеріальних активів. Організація обліку та складання звітності на ВАТ «Укртелеком».

Метою курсової роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів обліку на підприємстві, складання і аналізу фінансової звітності на ВАТ «Укртелеком» та розробка пропозицій щодо вдосконалення аналізу показників фінансової звітності.

Завдання курсової роботи - вивчити нормативно – правові акти, які регламентують складання, аналіз фінансової звітності; дослідити формування облікової інформації для складання фінансової звітності на торговельному підприємстві; вивчити прийоми аналізу фінансової звітності; оцінити результативність фінансово - господарської діяльності торговельного підприємства; виконати аналіз показників фінансової звітності.

В першому розділі викладені  теоретико-методологічні засади обліку нематеріальних активів: законодавчо-нормативно база, синтетичний та аналітичний облік, визнання та оцінка

В другому розділі розглянуто облік  на підприємстві, досліджено особливості  організації та складання фінансової звітності на ВАТ «Укртелеком».

В третьому розділі розроблено шляхи  удосконалення аналізу нематеріальних активів на ВАТ«Укртелеком».

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТОВАРИСТВО, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ, ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

 

ВСТУП

 

З розвитком ринкових відносин стає усе більш очевидним, що так названі матеріальні активи не є єдиним чинником забезпечення прибутковості організації, і що існують інші їхні види, що не мають такої класичної ознаки, як речовинна субстанція, але можуть відігравати важливу роль у процесі одержання підприємством прибутку. Нематеріальні активи є одним із принципово нових об'єктів бухгалтерського обліку, що з'явилися в її теорії і практиці на етапі становлення і розвитку ринкових відносин в Україні. Якщо мати на увазі західний досвід, то, незважаючи на той факт, що нематеріальні необоротні активи загальновизнані в більшості країн ринкової економіки, підходи до їхньої ідентифікації, способам надходження на баланс, оцінці, амортизації продовжують залишатися об'єктами гарячих дискусій. Досить сказати, що саме з цієї причини серед функціонуючих у даний час більш тридцяти Міжнародних стандартів бухгалтерському обліку відсутній стандарт, спеціально присвячений нематеріальним активам. Робота містить докладний огляд правових аспектів створення, придбання нематеріальних активів, їхнього обліку, а також оподатковування. Для цього використовується крім основних підручників і навчальних посібників, періодичні видання (журнали з додатками, газети), присвячені проблемам і практиці бухгалтерського обліку в Україні. Тема обліку нематеріальних активів є однією з найменш освітлених проблем українського бухгалтерського обліку, і, відповідно, найбільш цікавою.

Успішне вирішення  стратегічного завдання становлення  і розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту. Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему міжнародної практики обліку і статистики.

Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних програм, розвитку науки і техніки виникає необхідність у правовому оформленні та бухгалтерському обліку прав на корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг.

Багато елементів, пов’язаних з обліком нематеріальних активів недостатньо законодавчо врегульовані, у зв’язку з чим у бухгалтерів-практиків виникає багато питань.

Для перехідного  етапу розвитку економіки України  і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики. Зокрема, діючий в Україні підхід при оцінці або при визначенні даного виду активів не може забезпечити підготовку користувачам об’єктивної інформації.

Актуальність  теми курсової роботи. Однією з важливих передумов ефективного функціонування економіки є розвиток торгівлі. Організація обліку на торговельному підприємстві має ряд особливостей, тому потребує детального вивчення. Після цього підприємство отримує свої результати, які відображає в фінансовій звітності. Від того, як правильно і кваліфіковано буде складено, опрацьовано фінансову звітність, значною мірою залежить успіх в організації виробничих процесів і прийняття рішень. В бухгалтерському обліку, цьому банкові даних про господарську діяльність, надають особливого значення і на великому підприємстві, і в невеличкій фірмі. Тому тема про облік та  фінансову звітність на торговельному підприємстві є актуальною.

Розгляду питань обліку на торговельному  підприємстві, складання та аналізу  фінансової звітності, сприяли роботи наступних вчених: Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Грабова, Й. Я. Даньків, В. М. Добровський, В. С. Лень, І. І. Сахарцева та інші.

Мета та завдання роботи. Метою курсової роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів обліку на торговельному підприємстві, складання і аналізу фінансової звітності на ТОВ «Промінь» та розробка пропозицій щодо вдосконалення аналізу показників фінансової звітності.

Для цього у роботі сформовані та розв’язані наступні завдання:

- вивчити нормативно  – правові акти, які регламентують складання фінансової звітності;

- дослідити формування  облікової інформації для складання  фінансової звітності на торговельному  підприємстві;

- вивчити прийоми аналізу  фінансової звітності;

- вивчити особливості  організації обліку на торговельному підприємстві;

- виконати аналіз показників  фінансової звітності;

- розробити пропозиції  з удосконалення аналізу показників  фінансової звітності.

Об’єктом роботи є фінансова звітність як підсумковий етап фінансового обліку господарської діяльності торговельного підприємства ТОВ «Промінь».

Предметом роботи є теоретичні та практичні підходи до складання та аналізу фінансової звітності торговельного підприємства.

Методи роботи. У процесі виконання роботи використано метод порівняння, балансовий метод, вертикальний та горизонтальний аналіз, графічні методи.

Інформаційною базою роботи стали чинні нормативно – правові акти України, праці вітчизняних вчених з питань фінансової звітності та обліку на торговельному підприємстві, данні аналітичного та синтетичного обліку та фінансова звітність ТОВ «Промінь».

Новизна роботи полягає  в самостійній розробці автоматизованих  форм для аналізу фінансової звітності.

Обсяг та структура курсової роботи. Робота складається із вступу, трьох  розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст курсової роботи виконаний на 60 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі 16 рисунка, 19 таблиць, 15 формул. Робота містить 6 додатків, розміщених на 11 сторінках. Список використаних джерел складається із 30 найменувань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1: Теоретико-методологічні  засади фінансового обліку нематеріальних активів

    1. Законодавчо-нормативна база з обліку нематеріальних активів

Нематеріальний  актив — це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Вартість нематеріального активу (як, власне, і будь-якого іншого) має бути достовірно визначена.

Методологічні основи формування в бухгалтерському  обліку інформації про нематеріальні  активи і розкриття інформації про  них у фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” (крім обліку гудволу, методологія якого визначається П(С)БО 19 „Об’єднання підприємств”). Зазначений стандарт застосовується при обліку операцій із нематеріальними активами, що здійснюються з 01.01.2000.

Норми П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Таким чином, процес прийняття рішення з приводу  віднесення активу до складу нематеріальних можна схематично зобразити наступним чином (рис. 1):

Рисунок 1. Ознаки нематеріальних активів


 

 

 

 

 

 

На сьогоднішній день методика і принципи побудови обліку нематеріальних активів є  об`єктом пильного вивчення як національної так і світової економічної науки і практики. Дані питання неодноразово розглядалися на сесії міжнародної групи експертів ООН з міжнародних стандартів обліку і звітності, і продовжують активно розроблятися економістами всіх розвинених країн. Для перехідного етапу розвитку економіки України і практики обліку характерне значне відставання стану обліку нематеріальних активів від потреб господарської практики.

Характеристику нормативно-законодавчих актів з обліку нематеріальних активів наведено в таблиці 1.1

 

Таблиця 1.1

Нормативно-законодавча  база з обліку нематеріальних активів

 

Назва нормативно-законодавчого  акту

Характеристика

Закон України  «Про бухгалтерський облік і фінансову  звітність в Україні», затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.1999 р.

№ 996 - XIV

Визначення  вимоги щодо визнання об`єкту як активу, організації та ведення бух обліку та складання звітності.

П(с)БО 8 «Нематеріальні активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р.            № 242

Визначає  методологічні  засади формування  у  бухгалтерському  обліку інформації про нематеріальні активи   і   незавершені  капітальні  інвестиції  в  нематеріальні активи  (далі  - нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

П(с)БО 19 «Об`єднання підприємств», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р.            № 163

Дано визначення справедливої вартості нематеріального  активу, встановлено вимоги до відображення в обліку гудвілу.

П(с)БО 28 «Зменшення корисної вартості активів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р.  № 817

Визначає методологічні   засади   формування   в   бухгалтерському   обліку інформації про зменшення корисності  активів  та  її  розкриття  у фінансовій звітності.

П(с)БО 2 «Баланс», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р.  № 87

Визначено порядок  відображення нематеріальних активів  в балансі підприємства.

Закон України  «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.1999 р. № 283/97 – ВР, зі змінами і доповненнями)

Визначає сутність нематеріального активу та гудвілу, порядок нарахування амортизації  та відображення їх в податковому  обліку.

МСБО 38 «Нематеріальні активи» 

Визначено порядок  обліку нематеріальних активів та розкриття інформації про них у фінансових звітах.

МСБО 2 «Запаси» або МСБО 11 «Будівельні контракти»

Визначено порядок  обліку нематеріальних активів, які  утримуються на підприємстві для  продажу у процесі звичайної  діяльності.

МСБО 17 «Оренда»

Порядок обліку нематеріальних активів які передані або отримані підприємством на умовах фінансової оренди (крім патентів, кіно записів, вистав, рукописів та авторських прав).

МСБО 19 «Виплати працівникам»

Вимоги до обліку активів, що виникають внаслідок  виплат працівникам

МСБО 22 «Об`єднання підприємств»

Порядок накопичення  облікової інформації про гудвіл, що виникає в результаті об`єднання підприємств

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327

Наводиться кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку з відображенням первісної вартості нематеріальних активів, їх переоцінки, зміни корисності, удосконалення, переведення до групи вибуття та інших типових господарських операцій з нематеріальними активами.

Информация о работе Фінансовий облік нематеріальних активів