Аналіз господарської діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 22:28, контрольная работа

Краткое описание

Як видно з приведеної таблиці, норма прибутку на акціонерний капітал за звітний період мала протилежну до необхідної для цього показника динаміки, тобто, зменшувалась. Це є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки у звітному році кожна вкладена гривня капіталу дає на 0,2 грн. менше, ніж базового року. Отже, ефективність використання вкладених коштів зменшується. Показник рентабельності продукції також мав негативну динаміку, зменшився за аналізований період на 0,167% і становить 0,1789. Це свідчить про зниження ефективності цінової політики підприємства, витратної політики і низької конкурентоздатності продукції.

Вложенные файлы: 1 файл

Analiz_khoz_deyatxelnosti.docx

— 583.52 Кб (Скачать файл)

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ДвнЗ «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

 

 

Кафедра обліку, економіки  та управління персоналом підприємства

 

 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

 

з дисципліни  «Аналіз  господарської діяльності»

 

 

 

 

Виконала: ст. 883 гр.

         Гузенко О. М.

      Перевірила:  Росіхіна  О.Є.

 

 

 

 

Дніпропетровськ

-2012-

Вихідні ДАНІ

Вихідними даними для аналізу  є дані фінансової звітності підприємства: баланс (Форма №1) і звіт про фінансові  результати  
(Форма №2).

 

Таблиця 1

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

Форма №1

АКТИВ

Базовий період

Звітний період

ПАСИВ

Базовий період

Звітний період

1. Необоротні  активи:

178450

169450

І. Власний  капітал:

175500

180850

основні засоби

123150

117300

статутний капітал

115500

121450

довгострокові фінансові  інвестиції

55300

52150

нерозподілений  прибуток

60000

59400

ІІ. Оборотні активи:

150000

151110

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

   

запаси

55000

56110

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

52500

49710

дебіторська заборгованість

47500

42000

ІV. Поточні  зобов'язання

100450

90000

поточні фінансові  інвестиції

17000

19500

короткострокові кредити

23450

18500

грошові кошти

30500

33500

кредиторська заборгованість

77000

71500

ІІІ. Витрати  майбутніх періодів

   

V. Доходи  майбутніх періодів

   

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

         

Баланс

328450

320560

Баланс

328450

320560


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

ЗВІТ  ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА

Форма  №2

Стаття

Код рядка

Базовий період

Звітний період

Дохід від реалізації продукції

010

845800

848700

ПДВ (010/6)

015

140966,7

141450

Чистий дохід  від реалізації продукції

035

704833,3

707250

Собівартість реалізованої продукції

040

468580

472636,4

Валовий прибуток

050

236253,3

234613,6

Адміністративні витрати

070

51000

48000

Витрати на збут

080

12800

14300

Фінансовий  результат від операційної діяльності

100

172453,3

172313,6

Фінансові витрати

140

8400

7953,6

Фінансовий  результат від звичайної діяльності до оподаткування

170

164053,3

164360

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

37732,27

37802,8

Чистий  прибуток

220

126321,1

126557,2


Таблиця 3

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття

Код рядка

Базовий період

Звітний період

Собівартість реалізованої продукції

040

468580

472636,4

Адміністративні витрати

070

51000

48000

Витрати на збут

080

12800

14300

Фінансові витрати

140

8400

7953,6

Повна собівартість продукції

 

540780

542890


Таблиця 4

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ  ПІДПРИЄМСТВА

Стаття 

Базовий період

Звітний період

грн.

%

грн.

%

Собівартість, у т.ч.

540780

100

542890

100

  • матеріали

189273

35

211727,1

39

  • енерговитрати

118971,6

22

108578

20

  • заробітна плата

64893,6

12

76004,6

14

  • утримання і експлуатація обладнання

81117

15

54289

10

  • цехові і заводські витрати

86524,8

16

92291,3

17


 

1. Горизонтальний та вертикальний  аналіз фінансової звітності  підприємства.

1.1.Горизонтальний  аналіз

Горизонтальний  аналіз передбачає порівняння окремих статей звітності одного року зі статтями іншого. Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу фінансової звітності. Цінність горизонтального аналізу значно знижується в умовах інфляції. Щоб уникнути негативного впливу, необхідно проводити коректування показників на індекс інфляції.

Виконаємо горизонтальний аналіз активу і пасиву балансу, а  також для звіту про фінансові  результати.

Таблиця 1.1.

Горизонтальний  аналіз активу балансу підприємства

АКТИВ

Базовий період

Звітний період

Зміна

абсолютна, грн.

відносна, %

1. Необоротні  активи:

178450

169450

-9000

-5,04

основні засоби

123150

117300

-5850

-4,75

довгострокові фінансові  інвестиції

55300

52150

-3150

-5,70

ІІ. Оборотні активи:

150000

151110

+1110

+ 0,74

запаси

55000

56110

+1110

+ 2,02

дебіторська заборгованість

47500

42000

-5500

-11,58

поточні фінансові  інвестиції

17000

19500

+2500

+ 14,71

грошові кошти

30500

33500

+3000

+ 9,84

Баланс

328450

320560

-7890

-2,40


 

На рис. 1.1 представлено результати горизонтального аналізу  активу за допомогою діаграми.

 

 

 

Рис. 1.1. Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства  
за базовий та звітний періоди

Висновок: У звітному періоді активи балансу зменшилися на 2,4% або на 7890 грн. порівняно з базовим. Таке зменшення спричинене вартості необоротних активів на 5,04% (9000 грн.) Зменшення вартості необоротних активів відбулося за рахунок зменшення величини  довгострокових фінансових інвестицій – на 5,7%  (3150 грн.) та зменшення основних засобів –4,75% (5850 грн.) у їх структурі. Не значне збільшення вартості оборотних активів на 0,74% (1110 грн.) відбулося за рахунок збільшення запасів - 2,02% (1110 грн.), збільшення ж поточних фінансових інвестицій та грошових коштів підприємства було компенсовано зменшенням дебіторської заборгованості у розмірі 5500 грн.

Аналогічно виконуємо  горизонтальний аналіз пасиву балансу  та звіту про фінансові результати, будуючи діаграми і роблячи відповідні висновки.

Таблиця 1.2.

Горизонтальний  аналіз пасиву балансу підприємства

ПАСИВ

Базовий період

Звітний період

Зміна

абсолютна, грн.

відносна, %

І. Власний  капітал:

175500

180850

+5350

+ 3,05

статутний капітал

115500

121450

+5950

+ 5,15

нерозподілений  прибуток

60000

59400

-600

-1,00

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

       

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

52500

49710

-2790

-5,31

ІV. Поточні  зобов'язання

100450

90000

-10450

-10,40

короткострокові кредити

23450

18500

-4950

-21,11

кредиторська заборгованість

77000

71500

-5500

-7,14

V. Доходи  майбутніх періодів

       

Баланс

328450

320560

-7890

-2,40


 

На рис. 1.2 представлено результати горизонтального аналізу  пасиву за допомогою діаграми.

Рис. 1.2. Горизонтальний аналіз пасиву балансу підприємства за базовий  та звітний періоди

Висновок: У звітному періоді величина підсумку балансу зменшилася на 2,4% (7890 грн) порівняно з базовим. Таке зменшення спричинене зменшенням довгострокових зобов’язань (на 5,31%) та поточних зобов’язань (на 10,4%). Нерозподілений прибуток зменшився з 60000 грн до 59400 грн (на 1%). Спостерігається незначне збільшення власного капіталу – на 3,05%, за рахунок збільшення статутного капіталу на 5950 грн., але це незначно вплинуло на підсумок пасиву балансу. 

Таблиця 1.3.

Горизонтальний  аналіз звіту про фінансові 

результати  підприємства

Стаття

Базовий період

Звітний період

Зміна

абсолютна, грн.

відносна, %

Дохід від реалізації продукції

845800

848700

2900,00

0,34

ПДВ (010/6)

140966,7

141450

483,33

0,34

Чистий дохід  від реалізації продукції

704833,3

707250

2416,67

0,34

Собівартість реалізованої продукції

468580

472636

4056,00

0,87

Валовий прибуток

236253,3

234614

-1639,33

-0,69

Адміністративні витрати

51000

48000

-3000,00

-5,88

Витрати на збут

12800

14300

1500,00

11,72

Фінансовий  результат від операційної діяльності

172453,3

172314

-139,33

-0,08

Фінансові витрати

8400

7953,6

-446,40

-5,31

Фінансовий  результат від звичайної діяльності до оподаткування

164053,3

164360,4

307,07

0,19

Податок на прибуток від звичайної діяльності

37732,27

37802,89

70,63

0,19

Чистий  прибуток

126321,1

126557,5

236,44

0,19

Информация о работе Аналіз господарської діяльності