Аналіз та економічна оцінка природних ресурсів України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2014 в 17:28, курсовая работа

Краткое описание

Завдання роботи:
- дослідити економічну сутність поняття «природно-ресурсний потенціал»;
- провести аналіз методичних підходів до оцінки природно-ресурсного потенціалу;
- визначити роль і місце природно-ресурсного потенціалу в розвитку сільськогосподарського виробництва;
- розробити науково-методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу;
- проаналізувати динаміку розвитку та структури сільського господарства.

Содержание

Вступ

Розділ 1. Природні ресурси країни: структура, особливості, потенціал
1.1 Поняття «природні ресурси». Класифікація природних ресурсів
1.2 Структура природно-ресурсного потенціалу

Розділ 2. Методи економічної оцінки природних ресурсів
2.1 Глобальні проблеми використання природних ресурсів
2.2 Продовольча проблема та шляхи її вирішення

Розділ 3. Аналіз та економічна оцінка природних ресурсів України
3.1 Економіко-географічний аналіз земельних ресурсів України

Висновок
Список використаної літератури

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 85.80 Кб (Скачать файл)

Розрізняють компонентну, функціональну, територіальну і організаційну структури ПРП. Компонентна структура характеризує співвідношення природних ресурсів (земельних, водних, лісових тощо); територіальна – різні форми просторової дислокації природно-ресурсних комплексів; організаційна – можливості відтворення та ефективної експлуатації природних ресурсів. Функціональна структура природно ресурсного потенціалу відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій та певних господарських комплексів.

Компонентна структура ПРП – це внутрішні та міжвидові співвідношення природних ресурсів (лісових, земельних, водних тощо). Щодо цього ПРП території може бути поділений на такі групи ресурсів:

- мінеральні (паливно-енергетичні  й металеві корисні копалини, нерудна сировина, сировина для  металургійної промисловості, гірничо-хімічна  сировина, будівельні матеріали);

- водні (поверхневий стік, підземні води);

- земельні (з урахуванням  сільськогосподарського призначення  й характеру ґрунтового покриву);

- лісові (щорічний приріст  деревини);

- природно-рекреаційні (рекреаційні  території, придатні для створення  санаторно-курортних закладів, баз  відпочинку, туристичних маршрутів  тощо).

Територіальна структура ПРП характеризує різні форми просторової організації природно-ресурсних комплексів ( вугілля + залізна руда для виплавляння металу тощо).

Організаційна структура ПРП розглядає природні ресурси під кутом зору їхньої самоорганізації, само відтворення, а також щодо ефективності їхньої експлуатації, охорони й відтворення.

Функціональна структура ПРП відображає класифікацію природних ресурсів за їхньою здатністю до формування комплексів та участі в територіальному поділі праці, що втілюється в господарській спеціалізації окремих територій (видобуток вугілля, лісове господарство тощо). Територіальна структура ПРП характеризує різні форми просторової організації природно-ресурсних комплексів ( вугілля + залізна руда для виплавляння металу тощо).

В основі економічної класифікації природних ресурсів лежить їх поділ на ресурси виробничого й невиробничого, промислового й сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого, одно цільового та багатоцільового призначення.

 

 

 

 

 

Розділ 2. Методи економічної оцінки природних ресурсів

 

2.1 Глобальні проблеми  використання природних ресурсів

В умовах сучасного науково-технічного прогресу, швидкого розвитку продуктивних сил, які ведуть до значного споживання природних ресурсів, глобального характеру набувають проблеми забезпечення та їх захисту. Тривалий час проблема обмеження природних ресурсів не розглядалася, однак з розвитком науки і техніки вона постала як проблема економічна, технологічна і світоглядна. Оптимісти відстоюють можливість збереження масштабів економічного розвитку за умови забезпечення суворих державних заходів захисту географічного середовища та раціонального природокористування, організації процесів виробництва і споживання на основі радикальної перебудови технологій, створення нових технічних засобів і технологічних процесів, більш прийнятних з екологічного погляду. В більшості країн сформувався такий устрій життя, коли розвиток їх досягається за рахунок дедалі більшого залучення у виробництво природних благ, що й зумовило значне виснаження природних ресурсів і виникнення енергетичної кризи. Найбільш логічний шлях подолання енергетичної, а також екологічної кризи зводиться до усвідомлення того, що захист географічного середовища полягає в організації раціонального використання природи. Після детального вивчення вичерпності природних ресурсів вчені прийшли до висновку, що основна проблема не в недостатку природних ресурсів, а в їх нераціональному використанні і забрудненні. Для економіки природокористування найголовнішими є два аспекти проблеми використання природних ресурсів:

- виснаження природного  середовища і природних ресурсів;

- заповнення цього середовища  непотрібними компонентами, що робить  його непридатним для споживання.

Життя географічної оболонки планети – непідвладне обмеженням, які створює політичне розмежування держав. Однак деякі природні ресурси і процеси є більш локалізованими, контроль та управління ними можливі з боку окремих держав. До них належать природні ресурси, пов'язані з державною територією і які є її елементами: земля, надра, внутрішні води, ресурси континентального шельфу, рослинність тощо.

Водночас є природні ресурси, контролювати і зберігати які неможливо зусиллями окремих держав. Вони або знаходяться в міжнародному просторі (відкрите море, космос), або розпорошуються між різними країнами і континентами. До них належать атмосферне повітря, ресурси Світового океану і прісної води, природні багатства Антарктиди, тварини, що мігрують. Охороняти їх можна тільки за умови міжнародного співробітництва. До цієї проблеми додаються й інші, пов'язані з організацією природокористування. Їх кілька.

Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів у промисловості. В ній найбільш яскраво проявляється основне протиріччя економіки – між необмеженістю попиту людини і обмеженістю наявних ресурсів у природі. Є небезпека вичерпання або виснаження відомих і доступних для використання ресурсів Землі: залізної руди, руд міді, нікелю, марганцю, хрому, алюмінію, не кажучи вже про нафту і газ. Це змушує освоювати бідніші родовища, які часто розташовані у важкодоступних районах. Розв'язання цієї проблеми вимагає комплексного використання сировини, впровадження ресурсозберігаючих технологій, регенерації вторинних ресурсів. Оскільки розвиток виробництва нерозривно зв'язаний з експлуатацією природних ресурсів, то в економічних і технічних рішеннях мають враховуватися і екологічні аспекти. Особливо гострою на цьому тлі є проблема раціонального розвитку енергетики.

Глобальна проблема раціонального розвитку енергетики. У сучасній структурі енергобалансу світової енергетики переважають вуглеводневі енергоносії – нафта та газ. Розміщуються основні види палива на планеті вкрай нерівномірно. Тож цілком очевидно, що основні проблеми цієї системи господарства полягають у необхідності перебудови світової енергетики, впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергії. До того ж розвиток енергетики, зокрема атомної, має загальмуватись, оскільки вже тепер помітне теплове забруднення атмосфери.

Проблема раціонального використання земельних ресурсів і виробництво продовольства стоїть немов би на стику різних за своїм характером завдань: освоєння та раціональне використання сільськогосподарських угідь, розвиток сільськогосподарської науки, пошуки вирішення організаційних політичних і соціально-економічних питань. Розвиток агровиробничої сфери пов'язаний з посиленням антропогенного впливу на географічне середовище і стимулюється загостренням демографічної ситуації на планеті. Розв'язання проблеми неможливе без використання науково-технічного прогресу.

В окремих регіонах Землі склалася напружена ситуація із забезпеченням населення продовольством, причиною якої є нерівність у соціально-економічному розвитку країн і подекуди стихійні лиха. Такими регіонами є: в Африці – зона Сахель (райони на південь від пустелі Сахара), східна та центральна частина материка; в Азії – південна та південно-східна частини Азії ( в зв’язку з останніми подіями в Японії); в Південній Америці – гірські райони Анд і Амазонія. Але проблема забезпечення світу продовольством полягає не в тому, що в світі не вистачає сільськогосподарських продуктів (на планеті виробляється на душу населення достатньо зерна, м'яса, цукру, овочів тощо), а в тому, що розміщення їх виробництва не збігається з географією попиту на продовольство. Північна Америка та Західна Європа мають надлишок сільськогосподарських продуктів. Водночас у країнах, що розвиваються, продуктивність сільського господарства все ще занадто низька. Отже, шлях до розв'язання проблеми полягає в пошуку можливостей підвищення продуктивності сільського господарства.

Проблема охорони і раціонального використання природних ресурсів глобальна ще й тому, що всі держави взаємопов'язані і взаємозалежні у питанні забезпечення сировиною й енергією. Вона загострюється і вкрай нерівномірним розміщенням корисних копалин на планеті. Майбутнє Землі багато в чому залежить від того, чи зуміють налагодити свої взаємовідносини країни, що мають запаси природних ресурсів, і ті, що їх лише споживають. Особливої гостроти набуває енергетична проблема – щорічне споживання енергоресурсів перевищує 10 млрд. т умовного палива (для порівняння ця цифра у 60-х роках XX ст. становила 2,7 млрд. т). Енергетичний баланс світу на 60% складається з нафти й газу, запаси яких швидко вичерпуються. Необхідна структурна зміна в енерго-користуванні, а саме перехід на ядерну енергетику, використання природних явищ – вітру, сонця, припливів і відпливів, упровадження енергозберігаючих технологій.

В ході мого дослідження у мене виникло питання про те, наскільки дефіцитні природні ресурси. У світі дійсно існує ряд природних обмежень. Так, якщо брати оцінку кількості палива по трьом категоріям: розвідані, можливі, ймовірні, то вугілля вистачить на 600 років, нафти – на 80, природного газу – на 40, урану – на 20 років. Іншими словами, всі види палива по всіх категоріях будуть спалені за 800 років. Передбачається, що до 2012 р. попит на мінеральну сировину в світі збільшиться в 3 рази в порівнянні з сьогоднішнім рівнем. Вже зараз у ряді країн багаті родовища вироблені до кінця або близькі до виснаження. Аналогічне становище спостерігається і по інших корисних копалин. Якщо енерговиробництва буде рости нинішніми темпами, то всі види використовуваного зараз палива будуть витрачені через 130 років, тобто на початку ХХІІ ст.

Основними шляхами вирішення паливно-енергетичної та сировинної проблем з точки зору матеріально-речового змісту суспільного способу виробництва є:

- зміна механізму ціноутворення  на природні ресурси. Так, ціни  на них у слаборозвинених державах  диктують крупні ТНК, які зосередили  у своїх руках контроль на  природними багатствами. За даними  ЮНКТАД, від трьох до шести  ТНК контролюють 80-85% світового ринку  міді, 90-95% світового ринку залізної  руди, 80% ринку бавовни, пшениці, кукурудзи, кави, какао інше;

- об’єднаним зусиллям  розвинених держав протиставити  стратегію об’єднання дій країн-експортерів  паливно-енергетичних та паливних  ресурсів. Ця стратегія повинна  стосуватися об’єму добування  всіх видів ресурсів, квот їх  продажу на зовнішніх ринках  інше;

- оскільки розвинені країни  і ТНК намагаються здійснювати  лише первинну обробку мінеральної  сировини в країнах, що розвиваються, то останнім необхідно нарощувати  випуск готової продукції, що  дозволило б їм знано збільшити  доходи від експорту;

- проведення прогресивних  аграрних перетворень;

- об’єднання зусиль всіх  країн для вирішення глобальних  проблем, значно збільшити витрати  на усунення екологічної кризи  за рахунок послаблення гонки  озброєнь та скорочення воєнних  витрат.

Основними шляхами вирішення екологічної проблеми з точки зору матеріально-речового змісту суспільного способу виробництва є:

- швидкий розвиток і  використання таких основних  видів самовідновлюваної енергії як сонячна, вітрова, океанічна, гідроенергетична інше;

- структурні зміни у  використанні існуючих невідновлюваних видів енергії, а саме: збільшення частки вугілля в енергобалансі при зменшенні долі нафти і газу, оскільки запаси останніх на планеті значно менші, а їх цінність для хімічної промисловості набагато більша;

- необхідність створення  екологічно чистої вугільної  енергетики, яка б працювала без  шкідливих викидів газу. Це потребує  значних державних витрат на  природоохоронні заходи. Але якщо  у США і Німеччині на ці  цілі використовується щорічно  до 2% ВВП, в Японії – 3%, то в  колишньому СРСР – лише 1,2%;

- розробка всіма країнами  конкретних заходів з дотримання  екологічних стандартів – чистоти  повітря, водних басейнів, раціонального  споживання енергії, підвищення  ефективності своїх енергетичних  систем;

- вивчення запасів всіх  ресурсів з використанням найновіших  досягнень НТР. Як відомо, сьогодні  розвіданий неглибокий шар Землі  – до 5 км. Тому важливо відкрити  нові ресурси на більшій глибині  Землі, та на дні Світового  океану;

- інтенсивний розвиток  країнами, що розвиваються, власного  сировинного господарства, включаючи  переробні галузі господарства. Для вирішення проблеми голоду  в цих країнах необхідно розширювати  посівні площі, впроваджувати передову  агротехніку, високопродуктивне тваринництво  та рослинництво;

- нарощування екологічних  інвестицій. Так, в Австрії такі  інвестиції складають більше 15% всіх капіталовкладень.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Продовольча  проблема та шляхи її вирішення

 

Глобальна продовольча проблема – чи ненайдавніша з усіх глобальних проблем людства. Голод – як її крайній прояв і величезне соціальне лихо охоплював маси людей і в стародавні віки, і в Середньовіччя, і в періоди нової та новітньої історії. Найбільш розповсюдженим це явище було у стародавні часи, так, в міфології індійців Центральної Америки навіть існувало окреме божество голоду. У період Середньовіччя через неурожаї цілі області і держави опинялися на грані вимирання або й перетинали її. За словами відомого французького історика Фернана Броделя, «протягом багатьох віків голод повертався з такою настирливістю, що став елементом біологічного режиму людей, однією з структур їх буденного життя». За словами Жозуе де Кастро у XVIII столітті Європа знаходилась у стані «хронічного голодування». Голод в Бенгалії забрав життя 10 млн. або 1 / 3 населення країни. В XIX ст. Європа знову пережила великий голод через неврожай картоплі. В Індії в останній чверті цього ж століття від голоду померло не менше 15 млн. чол.

На нинішньому етапі соціально-економічного розвитку світового співтовариства дуже важливо домогтися надійного забезпечення населення земної кулі продуктами харчування. Продовольство постійне виступає необхідною і безальтернативною частиною фонду життєвих засобів, і наростання по тим або інших причинах його дефіциту справедливо сприймається як нещастя, що вимагає швидких дій. Закономірно, що продовольча проблема має давні історичні корені і при своєму загостренні неминуче породжувала на всіх континентах серйозну погрозу здоров'ю і самому існуванню їхніх жителів, а також нормальному функціонуванню господарського механізму. Вона придбала нині глобальну значимість із причин гуманістичної властивості й у силу цілісності сучасного світу, де ще широко зберігаються голод і недоїдання, боротьба з якими взаємозалежна з настільки ж нелегкою й актуальною задачею подолання економічної відсталості колишніх колоній і залежних територій.

Сільське господарство використовує земельні, водні, ґрунтові, рослинні, тваринні й енергетичні ресурси, а також забруднює навколишнє середовище і сприяє її деградації більше, ніж будь-яка інша діяльність людини. Щодня народжуються ще 250 тисяч чоловік, яких потрібно нагодувати і надати житло. Очікується, що до 2020 року населення Землі складе 8 мільярдів чоловік. Для того щоб їх прогодувати протягом найближчих 30 років, буде потрібно стільки ж продовольства, скільки його було зроблено з моменту зародження землеробства 10 тис. років тому.

Информация о работе Аналіз та економічна оцінка природних ресурсів України