Господарські товариства як юридичні ососби

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2014 в 16:49, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є дослідження особливостей правового статусу суб’єктів господарювання – господарських товариств.
Завдання даної роботи полягають у з’ясуванні особливостей правового регулювання статусу господарських товариств, порядку їх створення та ліквідації.
Об’єктом дослідження є господарські товариства як суб’єкти господарювання.

Содержание

Вступ………………………………………………………….…………..…….…3

Розділ 1. загальні положення про господарські товариства
1.1. Поняття та ознаки господарських товариств…….……………………..…….5
1.2. Порядок створення господарських товариств………………………...…...…9

Розділ 2. види господарських товариств
2.1. Акціонерні товариства: поняття та ознаки…………………………..………14
2.2. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, їхня характеристика та особливості діяльності……………………………….............19
2.3. Повні та командитні товариства, загальні принципи організації та управління ними……………………………………………………………...……22

РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
3.1. Характеристика реорганізації господарських товариств як форми припинення діяльності ……...…………………………………………………….26
3.2. Ліквідація господарських товариств як один із способів припинення діяльності………………………………………………………………………..….30

Висновки…………………………………………………………………...…..32
Список використаних джерел………………………………………34
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….36

Вложенные файлы: 1 файл

Господарські товариства як юридичні особи2.doc

— 178.00 Кб (Скачать файл)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

 

 

Відділення правознавства

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Цивільне і сімейне право»

на тему: “Господарські товариства як юридичні ососби”

 

 

 

 

 

 

студентка ІІ курсу групи П-21 

денної форми навчання

спеціальності 5.060101 “Правознавство”

_______Кречуняк Іванна Володимирівна

 (підпис)

 

 

Науковий керівник

Викладач ________Ковальчук Ілона Зеновіївна

(підпис)

 

 

 

 

 

 

Коломия 2010

 

Зміст

 

Вступ………………………………………………………….…………..…….…3

 

Розділ 1. загальні положення про господарські товариства

1.1. Поняття та ознаки господарських  товариств…….……………………..…….5

1.2. Порядок створення господарських  товариств………………………...…...…9

 

Розділ 2. види господарських товариств

2.1. Акціонерні товариства: поняття та ознаки…………………………..………14

2.2. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, їхня характеристика та особливості діяльності……………………………….............19

2.3. Повні та командитні товариства, загальні принципи організації та управління ними……………………………………………………………...……22

 

РОЗДІЛ 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

3.1. Характеристика реорганізації  господарських товариств як форми  припинення діяльності ……...…………………………………………………….26

3.2. Ліквідація господарських товариств як один із способів припинення діяльності………………………………………………………………………..….30

 

Висновки…………………………………………………………………...…..32

Список використаних джерел………………………………………34

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….36

 

Вступ

 

 

Актуальність теми дослідження. Господарська діяльність створює основу економіки будь-якого типу. Ринкові відносини, поза сумнівом, неможливі без звернення конкретних товарів і послуг, які якраз і є результатами господарської діяльності. Ринкові відносини – це результат здійснення господарської діяльності певної якості. Інша відома нам якість здійснення такої діяльності – соціалістичне централізоване планове керівництво, від якого наша держава недавно відмовилася. Воно тепер зникло, але ж фундамент економіки – господарська діяльність, залишилася.

Для участі в господарській діяльності будь-який суб'єкт господарювання повинен бути наділений необхідними для цього правами і обов'язками. Без цього він не може виконати завдань, що стоять перед ним, реалізувати покладені функції і досягти поставлених цілей. Всі суб'єкти господарювання повинні здійснювати свою діяльність в рамках громадського господарського порядку, що існує в країні, в атмосфері правового поля, не допускаючи економічних правопорушень і злочинів, які тягнуть за собою застосування санкцій, передбачених законодавством.

Однією із організаційних форм господарювання є господарські товариства. В Україні господарське товариство, зокрема акціонерне товариство та товариство з обмеженою відповідальністю, є достатньо поширеною організаційно-правовою формою суб’єкта господарювання. Адже створення саме господарського товариства дозволяє об’єднати майно та зусилля декількох (а в акціонерному товаристві – необмежену кількість) осіб для здійснення господарської діяльності, легко залучити додатковий капітал інших осіб для досягнення певної мети, рівномірно розподілити ризики від здійснення господарської діяльності. Тому важливо провести дослідження особливостей правового регулювання статусу господарських товариств – юридичних осіб як суб’єктів господарювання.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей правового статусу суб’єктів господарювання – господарських товариств.

Завдання даної роботи полягають у з’ясуванні особливостей правового регулювання статусу господарських товариств, порядку їх створення та ліквідації.

Об’єктом дослідження є господарські товариства як суб’єкти господарювання.

Предмет дослідження складають основні напрямки реформування та вдосконалення правового регулювання статусу господарських товариств.

Методологічну основу дипломної роботи становить сукупність дослідницьких методів і прийомів наукового пізнання.

Зазначеній вище меті дослідження відповідає структура курсової роботи.

В першому розділі висвітлено загальні положення стосовно господарських товариств – їх поняття, ознаки та правове регулювання створення.

Другий розділ присвячений правовій характеристиці окремих видів господарських товариств: акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою та додатковою відповідальністю, повним та командитним товариствам.

В третьому розділі проаналізовано порядок та форми припинення діяльності господарських товариств.

 

 

 

Розділ 1. Загальні положення про господарські товариства

 

    1. Поняття та ознаки господарських товариств

 

 

Господарські товариства – найбільш адекватні ринковим формам господарювання підприємницькі організації, що забезпечують реалізацію водночас двох основних категорій інтересів:

- приватних – учасників товариства (насамперед на отримання від  господарської діяльності прибутку);

- суспільних – у товарах, роботах, послугах, що виробляються (виконуються, надаються) господарськими товариствами для задоволення потреб споживачів [13, с. 10].

Поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов’язки їх учасників та засновників визначаються Цивільним і Господарським кодексами України та Законом України «Про господарські товариства», які містять порівняно з іншими організаційно-правовими формами юридичних осіб, значну кількість норм, що упорядковують  діяльність господарських товариств.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року №1576-XII господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Аналогічне визначення міститься у ч. 1 ст. 113 Цивільного кодексу України.

Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Згідно із ст. 55 Господарського кодексу України, суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Господарські товариства є однією із організаційних форм господарювання.

Тому можна виділити наступні ознаки суб'єкта господарювання:

- цей суб'єкт є учасником господарських  відносин;

- він безпосередньо здійснює господарську діяльність;

- він наділений господарською компетенцією (сукупністю господарських прав і обов'язків), яку реалізує при здійсненні господарської діяльності, набуваючи при цьому нових прав і обов'язків. Цю ознаку суб'єкта господарського права в літературі ще називають господарською правосуб'єктністю. Суб'єкт господарського права має засновану на законі можливість набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати у судових органах. Правосуб'єктність суб'єкта господарювання доктринально визначається як господарська компетенція, тобто сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав і обов'язків;

- він має відокремлене від  інших суб'єктів (в тому числі і від власника) майно;

- він несе відповідальність  за своїми зобов'язаннями у  межах закріпленого за ним  майна.

Господарські товариства є юридичними особами. Відповідно до ст. 80 Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Стаття 83 Цивільного кодексу передбачає, що юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

Господарські підприємницькі товариства відповідають таким ознакам юридичної особи:

- Організаційна єдність.  З цієї ознаки випливає, що юридична особа має відповідну стійку структуру. Діяльність юридичної особи, як єдиного цілого забезпечується тим, що на чолі відповідного утворення стоять наділені визначеною компетенцією органи, що здійснюють внутрішнє керування юридичною особою і діють від її імені зовні.  Ті, хто знаходиться у середині юридичної особи - керівники, робітники, повинні знати, що являє собою відповідне утворення, чим воно буде займатися, хто і як їм управляє, що являє собою його майно та ін.  Це ж важливо і для тих, хто вступає або тільки має намір вступити з даним утворенням у правові відносини.

- Майнова відособленість юридичної особи - об'єднання матеріальної бази  в один єдиний комплекс (для досягнення загальної цілі), що належить даній організації, і відокремлення майна даної юридичної особи від майна інших осіб (фізичних осіб - її учасників). Під «відособленим майном» припускається майно в його широкому змісті, що  включає речі, права на речі й обов'язки з приводу речей.  Дана норма припускає, що майно юридичної особи відокремлюється від майна його засновників.

- Самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені.  Це означає, що юридична особа може від свого імені одержувати і здійснювати майнові й особисті права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

- Самостійна майнова відповідальність.  Мається на увазі, що юридична особа відповідає за своїми обов'язками майном, що належить їй на праві власності.  Проте, варто зауважити, що ні засновники, ні учасники юридичної особи не відповідають за її боргами, якщо інше не передбачено в законі або в установчих документах, і точно так само юридична особа не відповідає за борги засновників (учасників).

- Господарські товариства повинні  мати найменування, що включає зазначення виду товариства, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості.

 

 

1.2. Порядок створення  господарських товариств

 

 

Господарські товариства можуть виникати внаслідок їх заснування або реорганізації вже існуючих юридичних осіб іншої організаційно-правової форми в господарські товариства. Відкриті акціонерні товариства створюються в Україні головним чином внаслідок процесів приватизації або корпоратизації, тобто виникають шляхом перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Інші види господарських товариств створюються переважно шляхом їх заснування.

Невелика кількість відкритих акціонерних товариств, створених шляхом заснування, пояснюється двома чинниками:

а) складністю та високою вартістю процедури заснування;

б) низькою інвестиційною активністю населення та юридичних осіб в Україні (внаслідок відсутності вільних коштів, інфляційних процесів, недовіри до акціонерних структур).

Виникнення господарського товариства завжди розпадається на два етапи:

1) організацію товариства –  на даному етапі визначається  коло засновників (учасників) товариства, розробляються і затверджуються установчі документи товариства, частково або цілком формується початковий капітал (якщо це передбачено законом або установчим договором);

2) державну реєстрацію господарського  товариства – на цьому етапі  утворене засновниками (учасниками) товариство отримує статус юридичної особи і одночасно суб'єкта підприємницької діяльності, що дає змогу йому здійснювати підприємницьку діяльність, бути учасником різноманітних правовідносин – цивільних, трудових, земельних, фінансових, адміністративних тощо.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про господарські товариства» засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Підприємства, установи та організації, які стали учасниками товариства, не ліквідуються як юридичні особи. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Информация о работе Господарські товариства як юридичні ососби