Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості поліаніліну

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2014 в 16:59, курсовая работа

Краткое описание

Науковий інтерес до ПАН зумовлений можливістю регулювання його хімічних і електричних властивостей шляхом зміни окисненого чи відновленого стану полімеру. Для ПАН характерні висока стабільність, нерозчинність у воді, не токсичність, простий синтез, низька вартість реагентів, потрібних для модифікації.
Мета роботи – проаналізувати відомі методи синтезу ПАН, його фізико-хімічні властивості та узагальнити літературні дані, в яких ПАН використовують, як адсорбент для вилучення речовин із водних розчинів, а також як модифікатор при створенні нових адсорбентів.

Содержание

ВСТУП
3

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
4

1.1.Методи синтезу поліаніліну
4

1.2.Фізико-хімічні властивості поліаніліну
13

1.3.Адсорбційні властивості поліаніліну та використання його в якості адсорбенту
15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
17

2.1.Об’єкти дослідження
17

2.2.Отримання адсорбентів
18

2.3.Методика експерименту
20

2.4.Результати експерименту та їх обговорення
21

ВИСНОВКИ
23

ЛІТЕРАТУРА

Вложенные файлы: 1 файл

Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості ПАН.doc

— 619.00 Кб (Скачать файл)

 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА

кафедра фізичної та колоїдної хімії

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з фізичної хімії

 на тему: Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості поліаніліну

 

 

Студентки ІІІ курсу 1 групи

напрямку підготовки 6.040101

спеціальності хімія

Новотної В.О.

Керівник: 

к.х.н., доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Солдаткіна Л.М.

Оцінка за шкалами:

національною __________

ECTS _________ Кількість балів ____

 

Члени комісії

_________ д.х.н., проф. Сазонова  В.Ф.  

_____________ к.х.н., доц. Солдаткіна Л.М.

_________ асистент  Кожем’як  М.А.

 

 

 

м. Одеса-2013 рік

ЗМІСТ

 

   

стор.

 

ВСТУП

3

 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

4

 

1.1.Методи синтезу поліаніліну

4

 

1.2.Фізико-хімічні властивості поліаніліну

13

 

1.3.Адсорбційні властивості поліаніліну та використання його в якості адсорбенту

15

 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

17

 

2.1.Об’єкти дослідження

17

 

2.2.Отримання адсорбентів

18

 

2.3.Методика експерименту

20

 

2.4.Результати експерименту та їх обговорення

21

 

ВИСНОВКИ

23

 

ЛІТЕРАТУРА

24


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Поліанілін (ПАН) – один із унікальних полімерів, який в наш час активно досліджується і є перспективним матеріалом для впровадження у різні сучасні технології. Дослідження показали, що ПАН можна використовувати в каталізі і електрокаталізі, створенні нових електродів, паливних  елементів,  датчиків,  сенсорів, при виробництві друкарських  фарб, для антикорозійних покрить,  відновленні благородних металів, а також при створенні нових ефективних адсорбентів для очистки стічних вод.

Науковий інтерес до ПАН зумовлений можливістю  регулювання його хімічних  і  електричних  властивостей  шляхом зміни  окисненого  чи  відновленого  стану  полімеру. Для ПАН характерні висока стабільність, нерозчинність у воді, не токсичність, простий  синтез,  низька  вартість реагентів, потрібних для модифікації.

Мета роботи – проаналізувати відомі методи синтезу ПАН, його фізико-хімічні властивості та узагальнити літературні дані, в яких ПАН використовують, як адсорбент для вилучення речовин із водних розчинів, а також як модифікатор при створенні нових адсорбентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Методи синтезу поліаніліну

Аналіз літературних джерел показав [1-18], що для синтезу ПАН можна використовувати такі методи: електрохімічний, ферментативний і хімічний.

При електрохімічному синтезі ПАН на процес полімеризації впливає багато факторів: матеріал  електрода,  густина  струму,  концентрація аніліну, природа фонового електроліту (неорганічні та органічні кислоти), вміст домішок (йонів металів, спиртів), наявність магнітного поля та ін. В якості неорганічних кислот найчастіше використовують HCl, HClO4, H2SO4, H3PO4; органічних - ацетатну, хлорацетатну, оксалатну, сульфонову, камфор-сульфонову тощо. Регулювання перелічених вище факторів дає змогу електрохімічно отримувати на аноді плівки поліаніліну [1-2].

Процес електрохімічного окислення аніліну до ПАН є автокаталітичним, але при використанні невеликих концентрацій неорганічних кислот процес полімеризації відбувається без автокаталізу. Це пояснюється тим, що окислення аніліну проходить легше в непротонованих станах. У зв’язку з цим, на початковому етапі синтезу ПАН при низьких концентраціях протонів реакція протікає з більш високою швидкістю, чим у випадку використання кислоти з більшою концентрацією, далі швидкість реакції зменшується, що пов’язано з нестачею протонів. Електрохімічним методом можна отримати ПАН різного ступеню окиснення.

Автори роботи [2] запропонували механізм електрохімічного окислення аніліну, який можна зобразити схемою 1.

Недоліками електрохімічного методу синтезу ПАН є:

   • висока вартість електрики,
   • необхідність високої очистки мономеру,
   • малий вихід ПАН.

 

 

Схема 1. Механізм електрохімічного окиснення ПАН.

 

Використання ферментів у синтезі ПАН дозволяє проводити процес у «м'яких» умовах з високим ступенем контролю швидкості полімеризації і отримувати полімер з високим виходом, який не забруднюється продуктами розкладу окислювача [3]. Найбільш перспективними ферментами для ферментативного синтезу ПАН є кислотостабільні лаккази із базидиальних грибів.

Лакказа – це стабільний фермент, який синтезується у промисловості. Цей фермент каталізує окислення ароматичних сполук, а також деяких неорганічних йонів киснем повітря із відновленням останнього до води. Ферментативна реакція за участю лаккази протікає на повітрі, що не вимагає, як для пероксидаз, додаткового введення в реакційну суміш пероксиду водню.

Автори роботи [4] запропонували метод окислювальної вільно радикальної полімеризації аніліну на міцелах додецилбензенсульфату натрію (ДБСNa) з використанням лаккази. Використання для синтезу ДБСNa обумовлено можливістю виконання цією речовиною відразу декількох функцій в реакційній системі. По-перше, формуючи міцели, молекули ДБСNa забезпечують наявність необхідної для формування лінійного полімеру матриці, по-друге, наявність у структурі молекул ДБСNa сульфогруп дозволяє забезпечувати електропровідність ПАН в слабкокислому середовищі.

У роботі [5] представлений синтез водорозчинного комплексу наночастинок ПАН з полісульфокислотами, який можна описати наступною схемою:

 

Схема 2. Ферментативний синтез ПАН з використанням полісульфокислот в присутності лаккази.

 

Метод ферментативного синтезу ПАН дозволяє отримувати полімер екологічно чистим способом. Крім того, є можливість кінетично контролювати процес полімеризації і отримувати ПАН з новими властивостями. Це обумовлює перспективність його застосування. Але нажаль, в літературі відсутні дані ферментативного синтезу ПАН на неорганічних та органічних носіях, що обмежує використання ферментативного синтезу а практиці.

В наш час хімічний синтез  ПАН (окиснення  аніліну різними окисниками у  водних  розчинах) займає  провідне місце. Саме цей метод використовують не тільки для отримання  ПАН,  а  й  для  модифікації різних  матеріалів  у  процесі  синтезу  [6]. Хімічний синтез ПАН можна поділити на три окремі види:

  • синтез ПАН з розміром частинок >10-7 м,
  • синтез ПАН з розміром частинок 10-8 –10-7 м,
  • синтез наночастинок ПАН із розміром 10-9–10-8 м.

Хімічну полімеризацію аніліну проводять у розчині, емульсії або суспензії. У розчині, як правило, полімеризацію аніліну проводять у водному середовищі водорозчинних кислот. В  емульсії  полімеризацію  аніліну здійснюють у  гетерофазних  системах  вода/олеофаза  чи олеофаза/вода. Суспензійну полімеризацію аніліну проводять в органічних середовищах чи воді з утворенням нерозчинних колоїдно стабільних дисперсій [7]. Практично  в  усіх  випадках  утворений  продукт  полідисперсний  і  утворює окрему тверду фазу.

Згідно [8] хімічне окислення аніліну можна проводити у водних розчинах без використання кислоти або з використанням мінеральних (HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, H3РO4) та органічних (мурашина, оцтова, гексанова, винна, яблучна, пара-толуенсульфонова та ін.) кислот, як при перемішуванні, так і без нього, під дією таких окислювачів, таких як (NH4)2S2O8, NaClO3, К2Сr2O7, КIO3, FeCl3 та інших.

У роботі [9-13] з’ясовано, що розмір частинок і їхню форму можна контролювати, проводячи процес полімеризації в присутності  поверхнево-активних речовин (ПАР).    На  розмір  утворених  частинок  впливає  три  фактори:  швидкість  перетворення  аніліну,  ефективність  стабілізуючої  дії ПАР і дифузія мономера в агреговані частинки дисперсії ПАН.

Важливим  параметром  у  синтезі  ПАН  є  температура.  За малих швидкостей процесу, які спостерігають при 0оС, утворюються частинки ПАН сферичної форми. Значні швидкості сприяють утворенню коралоподібних циліндричних частинок з діаметром циліндрів – порядку 200 нм. Синтез ПАН, зокрема, за невисоких концентрацій реагентів і за відсутності перемішування супроводжується утворенням мікро- і макросіток. Відповідно морфологія утворених частин може контролюватись швидкістю утворення початкових частинок ПАН. Показано [14], що в межах температур -25–30 °С досягаються максимальні  значення молекулярної маси ПАН ~160000 при -25 °С.

Синтез ПАН без використання кислот позволяє синтезувати полімер безпечним для навколишнього середовища безкорозійним способом [15].

Спосіб отримання стійкого поліаніліну без використання кислоти включає розчинення окисника в чистому розчиннику, добавлення аніліну по краплям при перемішуванні, витримування реакційної суміші при різних температурах на протязі 2-24 годин (табл.1). Отриманий ПАН осаджували зануренням в дистильовану воду і відділяли.

Таблиця 1

Умови проведення хімічного синтезу ПАН залежно від природи окисника

Окисник

Анілін, мл

Окисник , г

Вихід, %

1

калій персульфат

2,0

5,95

83,32

2

ферум(ІІІ) оксид

2,0

1,20

87,5

3

бензол пероксид

2,0

1,7

75,0

4

амоній персульфат

2,0

5,3

8,17


 

На підставі результатів робіт [16-17] процес окисної полімеризації аніліну в присутності персульфату амонію можна описати наступною схемою:

1) утворення вільного  радикалу

2) вільний радикал приєднується до молекули аніліну, яка в кислому розчині знаходиться у вигляді катіона, з утворенням проміжного комплексу

 

3) комплекс розпадається з відривом від молекули аніліну атома водню та одного з неспарених електронів атома азоту

 

4) утворений з аніліну радикал швидко ізомеризується з перенесенням вільного радикала в пара-положенні до аміногрупи

 

5) цей радикал приєднує молекулу аніліну, сольватовану іон-радикалом персульфату

і після ізомеризації

 

6) ріст полімерного ланцюгу

.

Загальну схему можна записати наступним рівнянням

 

 

При подальшому збільшенні кількості окиснювача вихід полімеру значно знижується, що ймовірно пов'язано з тим, що при надлишку окиснювача протікає окислення амінних ланок полімерного ланцюга за наступною схемою

 

 

Наведена вище реакція , ймовірно, має місце і при введенні аніліну в розчин окиснювача. У цих умовах вихід полімеру значно менше, ніж при одночасному змішуванні компонентів або поступовому введенні окиснювача в розчин солянокислого аніліну. Слід зазначити, що реакція окисної полімеризації аніліну екзотермічна і проведення синтезу при одночасному змішуванні окиснювача з мономером при концентраціях вище 4 % (по мономеру) вимагає енергійного охолодження системи. Більш ефективно [15] виконання процесу при поступовому додаванні окиснювача в термостатоване реакційне середовище, при енергійному перемішуванні.

У роботі [18] проведено синтез ПАН з використанням гідрохлориду аніліну в присутності (NH4)2S2O8 при температурі 0оС при різних значеннях рН середовища (табл.2).

Таблиця 2

Умови проведення хімічного синтезу ПАН та його характеристики залежно від значення рН середовища

№ зразку

Реагент

рН середовища синтезу

Час синтезу, год

Вихід полімеру, %

БЕТ

S,

м2/г

d,

нм

1

Н2О

3,0

2

70,3

23,2

7,9

2

Н2О

2,8

6

69,0

19,9

8,3

3

НCl

2,0

2

79,3

29,0

8,8

4

HCl

1,5

6

72,0

39,5

9,0

5

H2SO4

1,0

2

84,0

35,5

10,3

6

H2SO4

0,5

6

78,0

25,5

9,7

Информация о работе Синтез, фізико-хімічні та адсорбційні властивості поліаніліну