Аналіз рентабельності як показника прибутковості підпиємства» (на прикладі ват «запоріжсталь»)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2014 в 15:39, курсовая работа

Краткое описание

Об’єктом дослідження є показники рентабельності як результат економічної ефективності діяльності підприємства. Предметом дослідження є методи розрахунку показників рентабельності і шляхи підвищення рівня рентабельності ВАТ «Запоріжсталь».

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовой.doc

— 1.02 Мб (Скачать файл)

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНА

 

зав. каф. менеджменту

д.е.н., проф. П.В.Гудзь

____________________

                  «___»_______________

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

на тему: «АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЯК ПОКАЗНИКА ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПИЄМСТВА»

(НА ПРИКЛАДІ ВАТ  «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»)

 

Виконав:

студент гр. ФЕУ-519

спеціальність:

7.050201

«Менеджмент організацій» ____________  Діброва Дмитро Олександрович

 

Науковий керівник_______________________  Нечаєва І.А.

 Нормоконтролер________________________   Нечаєва І.А.

 

2012

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Дисципліна: Економіка підприємств

Спеціальність: «Менеджмент організацій»

3-й курс група ФЕУ-519

Діброва Дмитро Олександрович

 

 

«РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПИЄМСТВА»

(НА ПРИКЛАДІ ВАТ  «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»)

Термін здачі курсового проекту-29.12.2011

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади аналізу рентабельності.

РОЗДІЛ 2. Аналіз рентабельності діяльності ВАТ «Запоріжсталь».

РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення рівня рентабельності ВАТ «Запоріжсталь».

 

Загальна кількість рисунків у курсовій роботі - 11, таблиць - 9.

 

Дата видачі завдання – 25 вересня 2011 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Курсова робота «Аналіз рентабельності як показнику прибутковості підприємства» (на прикладі ВАТ «Запоріжсталь») : с.63, рис. 10, табл. 9, 24 джерела.

Об’єктом дослідження є показники рентабельності як результат економічної ефективності діяльності підприємства. Предметом дослідження є  методи розрахунку показників рентабельності і шляхи підвищення рівня рентабельності ВАТ «Запоріжсталь».

Мета роботи – виявити шляхи підвищення рентабельності ВАТ «Запоріжсталь» на основі виявлених резервів збільшення рентабельності . Методи дослідження: фінансовий та економічний аналіз, економіко-статистичні методи.

Результати та їх новизна: проведене системне дослідження, результатом чого став вибір шляхів підвищення рівня рентабельності, що забезпечують можливість подальшого розвитку підприємства.

Основні положення роботи: зроблено оцінку рентабельності діяльності ВАТ «Запоріжсталь», визначені шляхи підвищення рентабельності діяльності ВАТ «Запоріжсталь».

Значимість роботи та висновки. Аналіз рентабельності діяльності ВАТ «Запоріжсталь» дозволяє виявити не лише слабкі сторони діяльності ВАТ «Запоріжсталь» й запропонувати шляхи підвищення півня рентабельності підприємства, а й поліпшити керування, підвищити ефективність роботи, конкурентоздатність продукції, поліпшити фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

Ключові слова: РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, ПРИБУТОК, СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

 

 

ЗМІСТ

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ                                                                   2

РЕФЕРАТ                                                                                                                   3

ВСТУП                                                                                                                       5

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1.1 Поняття рентабельності, особливості її оцінки у сучасних умовах. Система показників рентабельості                                                                                            7

1.2 Фактори збільшення норми рентабельності                                                    18

1.3 Планування рентабельності підприємства                                                                                       21

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»                                                                                                  23                                                                               

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»                                                                                                  40                                                                                                    

ВИСНОВКИ                                                                                                             42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                               43

Додаток А Звіт про фінансові результати за 2008 рік                                         46

Додаток Б Звіт про фінансові результати за 2009 рік                                           49

Додаток В Звіт про фінансові результати за 2010 рік                                            52

Додаток Г Баланс станом на 2008 рік                                                                      55

Додаток Д  Баланс станом на 2009 рік                                                                    58

Додаток Е  Баланс станом на 2010 рік                                                                   61

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

В умовах фінансової та економічної кризи особливо актуальним є дослідження чинників, що спричинили фінансову та економічну кризу підприємств металургійної галузі. Перед економістами постає завдання: пошук можливих альтернатив щодо удосконалення формування, розміщення та ефективного використання капіталу, використання прибутку та підвищення рентабельності підприємств [1,с.28].

Щоб свідомо та цілеспрямовано приймати господарські рішення, створювати сприятливі умови для реалізації мети підприємницької діяльності, необхідно чітко детермінувати основні резерви підвищення прибутку і рентабельності підприємства [2,с.296]. Рентабельним (прибутковим) є такий стан підприємства, коли за певний період часу чистий дохід підприємства перевищує його витрати [3,с.71]. У реальній практиці підприємства не завжди мають змогу бути рентабельними. Негативним результатом господарювання є збиток. До резервів підвищення рентабельності належать: збільшення цін на продукцію і частки прибутку у чистому доході, зменшення поточних і авансових витрат та структурні зрушення у реалізованій продукції. Усі ці резерви тією чи іншою мірою можуть бути реалізовані за допомогою виявлених в процесі економічного аналізу показників фінансової звітності і використаних відповідних конкретних чинників, матеріалізованих через впровадження належних заходів [2,с.296].

Метою курсової роботи є виявлення шляхів підвищення рентабельності ВАТ «Запоріжсталь» на основі виявлених резервів збільшення рентабельності. Основні завдання курсової роботи: розрахунок показників рентабельності діяльності ВАТ «Запоріжсталь», аналіз структури рентабельності, аналіз зміни рівня рентабельності в період з 2008 по 2010 роки, пошук шляхів підвищення рівня рентабельності.

Об’єктом дослідження курсової роботи є показники рентабельності як результат економічної ефективності діяльності підприємства. Предметом дослідження курсової роботи є  методи розрахунку показників рентабельності і шляхи підвищення рівня рентабельності ВАТ «Запоріжсталь».

Інформаційна база курсової роботи: підручники, статті з періодичних видань, статистичні дані, інтернет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

 

1.1 Поняття рентабельності, особливості її оцінки у сучасних умовах. Система показників рентабельності

 

Рентабельність ( від нім. rentabel – дохідний, прибутковий) – відносна характеристика фінансового результату діяльності підприємства, що комплексно відображає ефективність використання ним матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [4,с.386].

Можна привести й інше визначення : рентабельність – це відносний показник прибутковості, який характеризує ефективність діяльності підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції [5,с.87].

Третє визначення рентабельності: рентабельність – відносний показник, який можна порівнювати і який можна використовувати при порівнянні діяльності різних господарюючих суб’єктів. Рентабельність характеризує рівень доходності, прибутковості.

Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток матиме господарюючий суб’єкт з одиниці грошових коштів, вкладених ним в активи підприємств [6,с.256].Залежно від виду прибутку і характеру використовуваних коштів рентабельність має декілька модифікованих форм, які відображають ефективність використання цих ресурсів [7,с.244].

Оцінювання фінансово-економічного стану підприємства здійснюється переважно за двома напрямками: оцінювання прибутковості (рентабельності) та активності і оцінювання стійкості та платоспроможності підприємства. Основними документами, за якими проводиться оцінювання, є баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових потоків.

Прибутковість підприємства можна виміряти величиною прибутку підприємства і рентабельністю.

Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємств без  урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід доповнювати відносним показником – рентабельністю [8,с.160].Прибуток характеризує ефект діяльності, рентабельність – її ефективність. Вона дає змогу визначити результативність авансових коштів чи здійснених витрат і виражається у коефіцієнтах чи у відсотках [9,с.105-106].

 Відносні показники мають ту перевагу, що вони не перебувають під впливом інфляції, оскільки являють собою різні співвідношення прибутку та вкладеного капіталу. Економічний зміст таких показників полягає в тому, що вони характеризують прибуток, який отримується з кожної гривні засобів, що вкладаються в підприємство [8,с.160]. 

Розрізняють численні показники, які характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства, а використання кожного з них залежить в першу чергу від характеру оцінки та інтересів користувачів цієї інформації. Від цього, в першу чергу, залежить вибір оцінюваного показника ( прибутку), використаного в розрахунку. Найбільш поширеними є такі показники: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток.

Залежно від того, з чим порівнюється показник прибутку, виділяють дві групи показників рентабельності:

Рентабельність капіталу або інвестицій, а саме рентабельність сукупного капіталу та рентабельність власного капіталу.

Рентабельність продажів, а саме рентабельність валова реалізованої продукції, операційна рентабельність реалізованої продукції, чиста рентабельність реалізованої продукції.

Рентабельність сукупного капіталу (ROA):

                             

                                        (1.1)

де - рентабельність сукупного капіталу;

ПДО – прибуток до оподаткування;

ВДК – всього джерел коштів [10,с.406-407].

Для аналізу рентабельності підприємства використовують ключові показники ефективності господарської діяльності. На практиці для цього розраховують коефіцієнт рентабельності власного капіталу, значення якого максимально цікаве власникам бізнесу. Однак важливе не лише знання цього показника, а й знання його складових частин, проаналізувавши які можна зробити висновок про динаміку змін.

Суть аналізу цих складових частин полягає в тому, що « ствол дерева» коефіцієнта рентабельності поділяється на два рівні: «гілка основної діяльності» й «гілка фінансування» ( рис. 1.1).

         


            


             


 

                         Гілка основної діяльності


               = *                               Гілка фінансування 

 

 

 

ROE – коефіцієнт рентабельності власного капіталу;

ROA - коефіцієнт рентабельності активів підприємства;

ROS - коефіцієнт рентабельності продажів;

К об. а. - коефіцієнт оборотності активів;

К ф. з. - коефіцієнт фінансової залежності;

Информация о работе Аналіз рентабельності як показника прибутковості підпиємства» (на прикладі ват «запоріжсталь»)