Аналіз діяльності комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:50, дипломная работа

Краткое описание

Однією із складових економічної системи є банківська стстема. Для
ринкової економіки характерний дворівневий принцип побудови банківської
системи. На першому етапі (вищому) рівні ієрархії перебуває Центральний
банк, якмй здійснює нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і
займається розрахунково-кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це
другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи. Вони займаються
обслуговуванням підприємств, установ, організацій та населення. Їх часто
називають кровоносними судинами економіки. “Комерційний банк можна
розглядати як систему трансформації ресурсів та ризиків. Стан цієї системи
визначається за певними системними показниками (характеристиками).” [

Содержание

Вступ………………….…………………………………………….………….…5
I. Теоритична частина……………….…………………………………….…8
1. Предмет, метод та iнформацiйна база аналiзу дiяльностi комерцiйного
банку ПМР..……………………………………………………………….…..8
1.1. Предмет, метод та значення аналізу діяльності комерційного
банку……………………………………………………………………………….8
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності…..…………10
3. Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення………….14
4. Аналіз ативів та пасивів комерційного банку……………………………..17
1.5. Аналіз ліквідності комерційного банку…………………………………..35
1.7.Аналiз доходiв i витрат……………………………………………………..48
1.8. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку………………….58
ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку…………………………………………………..64
2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської
Республіки……………………………………………………………………….64
2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського Акціонерно-
комерційного Агропромислового банку………………………..67

Проект організації центру прийому комунальних платежів


в філії ПРАК АПБ в м. Рибниця……………………………………………………………82

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів……………….85
3.2. Автоматизація традиційної технології прийому платежів……………...88
Висновок………………………………………………………………………….…………..102
Лiтература……………………………………………………………………………………105
Додатки………………………………………………………………………………………108

Вложенные файлы: 1 файл

Анал_з д_яльн комерц банку.doc

— 839.00 Кб (Скачать файл)

      Для визначення доцільності політики управління доходами і витратами

банку необхідно розглянути динаміку коефіцієнтів витратовіддачі за різними

видами доходних активів, обчислених як відношення відповідних доходів  до

витрат, що обумовлюють їх  отримання.

       1.7. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку в ПМР

      “Банківська діяльність  – це  комплекс  взаємопов’язаних  господарських

процесів, які залежать від численних  факторів. Відтак  рівень  прибутковості

визначається як внітрішніми (ендогенними), так  і  зовнішніми  (екзогенними)

факторами.” [ 11 , с. 47 ].

      Перші прямо залежать  від організаційної роботи  банку,  другі  -   від

зовнішніх  умов.  Цим  поділом  доцільно  керуватися,  моделюючи  фінансово-

господарську діяльність, здійснюючи  комплексний  пошук  резервів  банку  та

максимізації прибутку.

      Вирішальне  значення   для   прибуковості   банку   має   забезпечення

взаємозв’язку між управлінням  активами та управлінням пасивними  операціями.

При цьому важливо зважати не тільки на загальний обсяг прибутку,  а й на

структуру його розподілу,  особливо  на  ту  частку,  яка  спрямовується  на

розширення та вдосконалення  операцій  та  банківських  технологій,  сучасне

комп’ютерне, інформаційно-програмне  забезпечення, рекламну  та  маркетингову

діяльність,  зниження  затрат  і  підвищення  якості  обслуговування.   Слід

враховувати,  що  прагення  збільшити   прибуток   та   необхідність   вести

конкурентну  боротьбу  в  галузі  фінансових  послуг  в  умовах   перехідної

економіки веде до зростання ризику. Їх подоланню  сприяє  дотримання  банком

нормативів ліквідності, його спроможність формувати  відповідні  обов’язкові

резерви  на  випадок  можливого  дефіціту  пплатіжних  ресурсів  та  резерви

власного  капіталу  для   відшкодування   невиправденого   ризику   активних

операцій. Зокрема для покриття збитків за кредитами.

      Значення, завдання  та інформаційне  забезпечення  аналізу  прибутку  і

рентабельності банку

 

      В  умовах  ринкової  економіки  отримання  прибутку  та   забезпечення

рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого  суб'єкта

підприємництва. Як основний узагальнюючий  показник  фінансових  результатів

діяльності комерційного банку  прибуток,  у  тон  же  час,  є  найважливішим

джерелом формування його  капіталу,  забезпечення  фінансової  стійкості та

платоспроможності. Таким чином, отримання  прибутку є однією із  стратегічних

цілей управління та найважливішим  об'єктом  фінансового  аналізу  діяльності

банку.

      Кінцевим  фінансовим  результатом діяльності  комерційного  банку   є

прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), який утворюється  внаслідок

руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку.

      Отже, доходи і  витрати комерційного банку   є  чинниками  першого  ряду

щодо формування прибутку. В узагальненому  вигляді прибуток  є  різницею  між

доходами,  отриманими  банком  за   відповідний   період   внаслідок   своєї

діяльності, та витратами, здійсненими  за  той  же  період  для  забезпечення

цієї діяльності.

      За своєю структурою  доходи,  витрати  і  прибуток  комерційного  банку

відповідають напрямкам його діяльності.

      З  метою   аналізу  розрізняють  фінансові   результати  операційної  та

неопераційної діяльності банку,  фінансові  результати  кредитних  операцій,

операцій з цінними паперами, операцій з іноземною валютою  тощо.

      Дослідження фінансових  результатів за джерелами їх  формування дозволяє

всебічно  оцінити  прибуток  банку  за  його   складовими   та   утворюючими

факторами.

        Прибуток до оподаткування банку складається з:

      1) чистого процентного  доходу:

      2) чистого комісійного  доходу;

      3) чистого торговельного  доходу;

      4) іншого прибутку.

      Чистий  процентний  доход  є  різницею  між   процентними  доходами   і

процентними  витратами  банку.  Його  можна  досліджувати  в  цілому  та  за

джерелами утворення: прибуток від  кредитних операцій, прибуток від  операцій

з цінними паперами тощо.

      Чистий  комісійний   доход   визначається   комісійними   доходами   і

комісійними  витратами.  Він  також  може  бути   розподілений   за   видами

банківських  послуг,  які  є  джерелами  утворення  відповідних  доходів   і

напрямками витрачання коштів.

      Чистий торговельний  доход представляє собою прибуток  або  збиток  від

здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною  валютою тощо.

      Інший прибуток - це різниця між сумою інших  операційних банківських  і

небанківських   доходів,   отриманих   внаслідок   зменшення   резервів   по

заборгованості,  непередбачених  доходів   та   сумою   відповідних   витрат

комерційного банку.

      Метою аналізу   прибутку  та  рентабельності  є  збільшення  абсолютної

величини прибутку та підвищення рентабельності комерційного банку на  основі

ефективного управління  доходами  і  витратами.  Отже,  аналіз  прибутку  та

рентабельності грунтується на аналізі доходів і витрат банку. Відповідно  до

мети визначають наступні завдання аналізу прибутку та рентабельності:

      -  оцінка виконання  плану прибутку;

      -  аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;

      -  факторний аналіз  прибутку;

      -  аналіз формування  та розподілу прибутку;

      -  визначення тенденцій  динаміки прибутку за тривалий  період;

      -  аналіз показників  ефективності діяльності комерційного банку;

      - аналіз фінансової  міцності банку  (визначення  межі  та  коефіцієнта

безпеки банку).

      Інформаційне   забезпечення   аналізу   прибутку   та   рентабельності

формується  відповідно  до  завдань,  які  підлягають  вирішенню.  За  своїм

складом  інформаційна  база  аналізу  прибутку  та  рентабельності  може  не

відрізнятися  від  інформаційної  бази  доходів  та   витрат   банку.   Вона

складається  з   правової,   планової   та   фактографічної   (облікової   і

позаоблікової)   інформації.   До   аналізу   прибутку   та   рентабельності

обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок  дослідження  доходів

і витрат банка.

 

      Загальний аналіз  прибутку

 

      Визначення загального  обсягу прибутку  до  оподаткування  (балансового

прибутку)  здійснюється  за  даними  звіту  про  прибутки  та  збитки.   Для

обчислення абсолютного  розміру  прибутку  використовується  інформація  про

доходи і витрати банку, яка  дозволяє визначити прибуток у цілому та за  його

складовими:

    П= (ДІ -В1) + (Д2-В2) + (ДЗ-ВЗ) + [(Д4 +Д5) - (В4 + В5+ В6 + В7 + В8)],

        де П- прибуток  банку до оподаткування;

          Д1 - процентний  доход;

           Д2 - комісійний доход;

           ДЗ - доход від торговельних операцій;

           Д4 - інший доход;

           Д5 - непередбачений доход;

           В1- процентні витрати;

           В2 - комісійні витрати;

           В3 - витрати на здійснення торговельних  операцій;

           В4 - загальноадміністративні витрати;

           В5 - витрати на персонал;

           В6 - витрати на безнадійні та сумнівні  борги;

           В7 - інші витрати;

           В8 - непередбачені витрати.

            Виходячи  з  наведеного  рівняння,  яке  характеризує  утворення

прибутку банку, можна визначити  прибуток за його складовими.

                                       П1=Д1-В1,

       де ПІ - чистий  процентний доход;

                                 П2= Д2-В2,

      де П2 — чистий  комісійний доход;

                                       П3 = ДЗ-ВЗ,

      де ПЗ - чистий торговельний доход;

                     П4 = (Д4 +Д5) - (В4 +В5+В6+В7+ В8),

         де П4 - інший  прибуток.

      Загальний аналіз  прибутку банку  до  оподаткування   потребує  побудови

аналітичної таблиці,  яка  відображає  динаміку  його абсолютного обсягу,

складу і структури. Така таблиця  будується безпосередньо за  даними  звітів

за попередній і звітний роки, або, якщо аналізу піддають доходи  і  витрати

банку, інформація може надходити  з відповідних аналітичних таблиць.  Другий

підхід  до  формування  аналітичної таблиці дозволяє   використати   дані

групувань доходів і витрат за їх видами  і  суттєво  знижує  трудомісткість

розрахунків.

        Загальний   аналіз  прибутку  банку  потребує  використання   методик

вертикального та горизонтального аналізу.

 

 

 

   ІІ. Аналіз діяльності філії  Придністровського Регіонального  Акціонерно-

                     комерційного Агропромислового  банку

      2.1. Структура банківської  системи Придністровської Молдавської

Республіки

      Придністровська Молдавська Республіка

      Рис. 3.1. Карта Придністровської  Модавської Республіки.

             Придністровський     Республіканський     Банк     (ПРБ)      є

центральним    банком Придністровської    Молдавської    Республіки.

 

Придністровська   Молдавська   Республіка   (Придністров'є)   -   наймолодше

державне утворення на території  колишнього СРСР. (рис. 3.1.)

Територія - 3 567 кв. км.

Довжина з північно-заходу на південний  схід - 202 км.

Населення - 665,8 тис. чіл. (на 01.09.1999).

        4. молдовани - 33,8%

        5. українці - 28,8%

        6. росіяни  - 28,8%

              Державні    мови:    російська,    молдавська,     українська.

Конституційний  устрій: незалежна, демократична, правова держава.

 

      Придністровська   Молдавська  Республіка  розташована  між  Республікою

Молдова і Республікою Україна, уздовж ріки Дністер.

 

Столиця - місто Тирасполь,  населення  194  тис.  жителів  (на  01.09.1999),

розташований у 100 км. від м. Одеси  й у 70 км. від м. Кишинева.

 

 Багато видів продукції, що випускаються  в  Придністров'ї,  орієнтовані  на

експорт,  добре  відомі  за  кордоном:  сталевий  прокат,  устаткування  для

ливарного   виробництва,   електроенергія,   кабельна   продукція,    великі

електромашини,   низьковольтна   апаратура,   електроізоляційні   матеріали,

насоси, цемент, меблі,  бавовняні  тканини,  взуття,  швейні  вироби,  вино,

коньяк.

      ПМР здійснює зовнішньоекономічну  діяльність з 50 країнами по  експорті

і з 40 країнами по імпорті.

      Середньорічний зовнішньоторговельний оборот  підприємств  складає  770

млн.доларівСША.

      Структура банківської  системи ПМР

      Придністровський  Республіканський Банк, Ощадний  банк, комерційні банки

різних видів, а також  інші  кредитні  установи,  що  одержали  ліцензію  на

здійснення окремих банківських операцій, утворять банківську систему ПМР.

      Для фінансування  окремих  цільових  республіканських,  регіональних  і

інших програм  можуть  створюватися  спеціальні  банки  (банки  розвитку)  у

порядку і на умовах, передбачених відповідними актами ПМР.

 

 На сьогоднішній день у  ПМР працює 10 комерційних банків  і їхні філії.

 

  Придністровський  Республіканський  Банк  є  головним  баком   ПМР,   якій

контролює і регулює діяльність всієї банківської системи ПМР.

   1. Придністровський Державний Акціонерно-Комерційний "Ощадбанк"

   2. Акціонерно-Комерційний Банк "Електронний Регіональний Банк  Ламінат"

   3. Акціонерно-Комерційний   Банк "Іпотечний"

   4. *Акціонерно-Комерційний   Промислово-будівельний Банк

      “Бендериіндконбанк"

   5. Акціонерно-Комерційний Банк Соціального розвитку "Бендерисоцбанк"

   6. Акціонерно-Комерційний   Банк "Промстройбанк" м. Рибниця.

   7. ** Комерційний Банк "Эолис"

   8. Акціонерно-Комерційний   Банк "Газпромбанк"

   9. Акціонерно-Комерційний   Банк "Тіраспромстройбанк"

  10. Акціонерно-Комерційний   Банк "Тіротекс"

  11. Придністровський  Регіональний  Акціонерно-Комерційний  "Агропромбанк"

      м.Тірасполь.

      3.11.2000  р.  рішенням  зборів  колективу  банку  "Бендериіндконбанк"

відбулося  банківське  злиття  (об'єднання)  цієї   кредитної   установи   з

"Тіраспромстрой-банком".

 

** Рішенням  Правління  ПРБ   від  18.11.99  року  в  КБ  "ЭОЛІС"  відкликана

ліцензія на проведення карбованцевих  і валютних операцій.

 

 

 

      2.2.  Аналіз  діяльності  філії  Придністровського   Республіканського

Акціонерно-комерційного Агропромислового банку

      Формування ринкової  фінансово-кредитної  системи   вимагає  від  банків

підвищення   ефективної   діяльності,   конкурентоспроможності   банківських

інструментів та послуг на основі  впроваджень  досягнень  науково-технічного

прогресу,  ефективних  форм   господарювання    і   управління   банківською

діяльністю.

      В таких умовах  значна роль відводиться аналізу   діяльності  банку,  за

допомогою  якого  обгрунтовуються  стратегія  і   тактика   його   розвитку,

Информация о работе Аналіз діяльності комерційного банку