Суть і значення страхових компаній

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 00:06, реферат

Краткое описание

У вітчизняній спеціальній літературі страхування раніше часто входили в економічну категорію фінансів і йому приписувались характерні для фінансів: функції та роль. Таке обмеження сфери дії страхування в теоретичному план було передумовою для недооцінки страхування на практиці. Разом із тим, з своїм змістом та походженням страхування має принципові відмінності від, категорії фінансів, а також характерні тільки для цієї категорії функції т. особливу роль у суспільстві.

Содержание

1. СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ……..3 – 7
2. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ………………….8 – 12
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………….13

Вложенные файлы: 1 файл

Суть і значення страхових компаній.docx

— 36.13 Кб (Скачать файл)

У ринковій економіці страхування  виступає, з одного боку, засобом  захисту бізнесу та благополуччя людей, а з іншого — видом підприємницької  діяльності, що приносить прибуток. Займаються такою діяльністю відповідні організаційні структури — страховики (страхові компанії), що спеціалізуються на наданні страхових послуг. Джерелами прибутків страхових компаній є доходи від страхової діяльності та від інвестування тимчасово вільних коштів в об'єкти виробничої та невиробничої сфер діяльності, акції підприємств, банківські депозити, цінні папери тощо.

Страхування вважається інвестиційним  сектором економіки, оскільки зібрані  страхові внески використовуються страховиком  на інвестиційні цілі, разом із тим, суб'єкти господарювання мають можливість направляти кошти на інвестування. Ефективним способом трансформації заощаджень населення в довгострокові інвестиції виступає страхування життя та пенсійне страхування.

Страхові організації посідають особливе місце в забезпеченні інвестиційного процесу. З одного боку, вони самі здатні виконувати функції інституційних інвесторів, мобілізуючи значну частину фінансових коштів юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні види інвестицій. З іншого боку, за допомогою страхування можна забезпечити стимулювання інвестиційної активності вітчизняних й іноземних власників капіталу шляхом здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантують інвесторам повернення вкладених коштів, а в багатьох випадках і відшкодування неотриманого доходу при настанні різних несприятливих подій, що призвели до втрати всіх чи частини вкладених сум.

Можливість здійснення страховиками інвестиційної діяльності випливає із особливостей перерозподілу коштів методом страхування. Специфіка договору страхування дає можливість страховику протягом певного періоду часу розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальників, інвестуючи їх у різні сфери. Крім залучених ресурсів, страхові організації мають у своєму розпорядженні власні кошти. Ці ресурси також використовуються страховиками в інвестиційних цілях.

Страхові компанії вважаються одними з найбільших інвестиційних інститутів. Наприклад, загальна сума інвестицій, якими управляють страхові організації Європи, США та Японії, досягає кілька трильйонів доларів.

В Україні інвестиційні можливості страхових компаній досить обмежені через недовіру населення до довгострокових інвестицій та невеликий набір інвестиційних  інструментів. Причина, передусім, полягає у недооцінці ролі та місця страхування з боку держави, потенційних інвесторів, які можуть вкладати капітал у створення і розвиток страхових організацій, а також споживачів страхових послуг. Якщо в розвинутих країнах частка страхових внесків у величині валового внутрішнього продукту сягає 8—12 %, то в нашій країні цей показник — близько 4 %.

Особливу роль відіграють резерви зі страхування життя, бо для цієї підгалузі страхування  характерний, по-перше, тривалий строк  дії договорів і, по-друге, настання зобов'язань із виплат страхового забезпечення в основній частині лише після  закінчення договору страхування або  в інші, раніше обумовлені строки, звичайно віднесені на значний час від  початку виплати страхових внесків. Це дає змогу інвестувати певну частину резервів зі страхування життя у відносно довгострокові проекти. І чим на більший строк укладені договори, тим довгостроковішими можуть бути інвестиції. Таким чином, кошти резервів зі страхування життя є основним і найважливішим джерелом інвестицій страхових організацій. Про це свідчить і досвід зарубіжних країн, де основна частина страхових інвестицій здійснюється за рахунок коштів, які надходять зі страхування життя.

Крім того, роль власного капіталу страховиків в інвестиційному процесі полягає у тому, що ресурси, як правило, вільні від конкретних зобов'язань, тож певна їх частина може бути вкладена у порівняно довгострокові  та менш ліквідні види інвестицій.

Законом України "Про страхування" передбачено значне розширення інвестиційних можливостей страховиків у національну економіку.

У страховій практиці відома велика кількість видів страхування, що забезпечують страховим захистом майнові інтереси і самих інвесторів.  

 

                                СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ                                                                   

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.

2. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — Хч 35.

3. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.

4. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.

5. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.

6. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.

7. Історія страхування: Підручник / За ред. С. К. Реверчука. — К.: Знання, 2005. — 213 с.

8. Клапків М. С, Клапків Ю. М . Витоки національного страхового ринку України: Монографія. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 275 с.

9. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. — К.: Знання України, 2006. — 284 с.

10. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2008. — 1019 с.

11. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

 


Информация о работе Суть і значення страхових компаній