Статистика страхования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2013 в 12:45, реферат

Краткое описание

Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання.
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи неза­лежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Содержание

1. Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків, Фонд соціального страхування від нещасних випадків

2. Функції та завдання Фонду соціального страхування

від нещасних випадків

3. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Список використаної літератури

Вложенные файлы: 1 файл

ПЛАН.doc

— 69.50 Кб (Скачать файл)

ПЛАН

 

1. Поняття про соціальне  страхування від нещасних випадків, Фонд соціального страхування  від нещасних випадків

 

2. Функції та завдання  Фонду соціального страхування 

 

від нещасних випадків

 

3. Обов'язки Фонду соціального  страхування від нещасних випадків

 

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття про соціальне  страхування від нещасних випадків 

 

Загальнообов'язковим  є державне соціальне страхування  від нещасного випадку на виробництві  та професійного захворювання, які  спричинили втрату працездатності.

Під час здійснення працівником  своїх трудових функцій існує  ризик професійного травматизму  та захворювання.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником  підприємства, організації та установи неза­лежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Сучасна економічна криза, скорочення обсягів виробництва, погіршення умов праці неодмінно призводить до збільшення порушень нормативів з  охорони праці та зростання кількості  нещасних випадків на виробництві й професійної захворюваності. У нашій країні досі не створено системи медичної, професійної та соціальної реабілітації постражда-лих від нещасного випадку на виробництві. Нема механізму для відшкодування збитків постраждалим у разі фінансової неспроможності, банкрутства чи ліквідації їхніх підприємств. Розв'язати ці проблеми можливо лише шляхом створення системи соціального страхування від нещасних випадків, передбаченої Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Урядовий кур'єр. — 1998. - 19 лютого) та Законом України від 23 вересня 1999 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності" (Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 листопада). Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року. Відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація будуть провадитися Фондом соціального страхування від нещасних випадків — некомерційною самоврядованою організацією, що діє на підставі статуту, має права юридичної особи.

Управління Фондів здійснюється на паритетній основі дер-. страхованих  осіб і роботодавців. Надання від  нещасного випадку є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів охорони праці.

Страхування від нещасного  випадку є самостійним видом  загальнообов'язкового державного соціального  страхування, за допомогою якого  здійснюється соціальний захист, охорона  життя та здоров'я громадян у процесі  їхньої трудової діяльності. За даним видом соціального страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків сплачують тільки роботодавці.

Нещасним випадком є  обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника виробничого  фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою (ст. 14 Закону). Таким чином, об'єктом страхування від нещасного випадку на виробництві є життя застрахованої особи (працівника), його здоров'я та працездатність.

Законом визначено дві  форми страхування: обов'язкова та добровільна. В обов'язковому порядку страхуванню  підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); учні, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, професійного навчання, виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємстві та особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності.

Добровільно, за письмовою  заявою, від нещасного випадку  можуть страхуватися священнослужителі, церковнослужителі та особи, які  працюють у релігійних організаціях на виборних посадах; особи, що забезпечують себе роботою самостійно, суб'єкти підприємницької діяльності.

 

2. Функції і завдання Фонду соціального страхування від нещасних випадків

 

Страхування від нещасного  випадку здійснює Фонд соціального  страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.

Фонд соціального страхування  від нещасних випадків є юридичною  особою, має печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм  найменуванням, а також емблему, яка затверджується його правлінням.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Фонд соціального страхування  від нещасних випадків знаходиться  у місті Києві.

Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Безпосереднє управління Фондом соціального страхування  від нещасних випадків здійснюють його правління та виконавча дирекція.

 

До складу правління  Фонду соціального страхування  від нещасних випадків включаються  представники трьох представницьких  сторін:

держави;

застрахованих осіб;

роботодавців.

 

Представники держави  призначаються Кабінетом Міністрів  України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) об'єднаннями профспілок та роботодавців, які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) представників визначається кожним об'єднанням самостійно.

Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті, призначається і обирається (делегується) по 15 членів правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням голови правління цього Фонду виконують їх обов'язки.

Правління Фонду соціального  страхування від нещасних випадків створюється на шестирічний строк.

Строк повноважень членів правління Фонду соціального  страхування від нещасних випадків закінчується в день першого засідання новоствореного його правління.

За невиконання своїх  обов'язків члени правління Фонду  соціального страхування від  нещасних випадків за рекомендацією  органів державного нагляду можуть бути позбавлені своїх повноважень  органом, який їх делегував у склад правління Фонду.

Правління Фонду соціального  страхування від нещасних випадків:

1) обирає із своїх  членів строком на два роки  голову правління Фонду та  двох його заступників. При  цьому забезпечується почергове  представництво на цих посадах кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті;

 

2) спрямовує і контролює  діяльність виконавчої дирекції  Фонду та її робочих органів;  щорічно, а також у разі потреби  заслуховує звіти директора виконавчої дирекції Фонду про її діяльність;

 

3) створює на паритетних  засадах для вирішення найбільш  важливих завдань Фонду постійні  та тимчасові комісії з питань  профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення  пенсій тощо;

 

4) щорічно готує та  подає у встановленому порядку пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;

 

5) визначає кадрову  політику;

 

6) призначає директора  виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування від нещасних випадків  та його заступників;

 

7) затверджує:

 

статут Фонду соціального  страхування від нещасних випадків, зміни до нього;

регламент роботи правління  Фонду соціального страхування  від нещасних випадків;

річні бюджети Фонду  та звіти про їх виконання, порядок  використання коштів бюджету та коштів резерву Фонду;

Положення про виконавчу  дирекцію Фонду соціального страхування  від нещасних випадків та її структуру;

чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників  та адміністративні витрати Фонду (за погодженням з відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади);

річні програми робіт  та звіти про їх виконання;

Положення про службу страхових  експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві і  професійних захворювань;

Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними  та іншими закладами, які надають  Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням;

Положення про подання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги підприємствам для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці;

8) розпоряджається майном, яке перебуває  у власності Фонду; 

 

9) створює резерв коштів для  забезпечення виконання завдань  страхування від нещасного випадку,  передбачених статтею 1 цього Закону;

 

10) виконує інші функції, передбачені  статутом Фонду соціального страхування  від нещасних випадків;

 

11) готує подання щорічних звітів  про діяльність Фонду. 

 

Правління Фонду соціального страхування  від нещасних випадків проводить свої засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше двох разів на рік. Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду.

Члени правління Фонду соціального  страхування від нещасних випадків та їх дублери виконують свої обов'язки, передбачені статутом Фонду, на громадських  засадах, крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне страхування.

 

3. Обов'язки Фонду соціального  страхування від нещасних випадків

 

У разі настання страхового випадку  Фонд соціального страхування від  нещасних випадків зобов'язаний у встановленому  законодавством порядку:

 

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:

 

а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення  працездатності або встановлення інвалідності;

 

б) одноразову допомогу в  разі стійкої втрати професійної  працездатності або смерті потерпілого;

 

в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

 

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку  на виробництві або професійного захворювання;

 

д) пенсію у зв'язку з  втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

 

е) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому;

 

є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону;

 

2) організувати поховання  померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

 

3) сприяти створенню  умов для своєчасного надання  кваліфікованої першої невідкладної  допомоги потерпілому в разі  настання нещасного випадку, швидкої  допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

 

4) організувати цілеспрямоване  та ефективне лікування потерпілого  у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних  закладах або на договірній  основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

Информация о работе Статистика страхования