Внутрішні загрози економічній безпеці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2014 в 21:15, реферат

Краткое описание

Категорія економічної безпеки є атрибутом економічно незалежної держави. Отже, відсутність економічної незалежності робить штучною турботу про економічну безпеку. Саме така ситуація створилася стосовно України. За роки існування самостійною державою рейтинг України опинився серед останніх двадцяти із 155 країн. Економічна політика, яка лишає державу економічної незалежності, робить примарними і вигаданими заклики до забезпечення економічної безпеки. Якщо вважати, що економічна політика і ті заходи, що видавалися за економічну реформу в Україні, проводилися свідомо (а інше важко уявити), то слід оцінити сучасну ситуацію із економічною залежністю і відсутністю економічної безпеки як закономірну і очікувану.

Содержание

Вступ
1. Внутрішні загрози економічній безпеці.
Висновок
Використані джерела

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат.docx

— 32.92 Кб (Скачать файл)

План

Вступ

1. Внутрішні загрози економічній  безпеці.

Висновок

Використані джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Загрозами економічній безпеці країни є сукупність умов і чинників, які створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільству, державі, ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів.

Категорія економічної безпеки є атрибутом економічно незалежної держави. Отже, відсутність економічної незалежності робить штучною турботу про економічну безпеку. Саме така ситуація створилася стосовно України. За роки існування самостійною державою рейтинг України опинився серед останніх двадцяти із 155 країн. Економічна політика, яка лишає державу економічної незалежності, робить примарними і вигаданими заклики до забезпечення економічної безпеки. Якщо вважати, що економічна політика і ті заходи, що видавалися за економічну реформу в Україні, проводилися свідомо (а інше важко уявити), то слід оцінити сучасну ситуацію із економічною залежністю і відсутністю економічної безпеки як закономірну і очікувану. Отже, основна загроза економічній безпеці України, перш за все, викликана ендогенними факторами. Безумовно, їх наявність обумовлена певною мірою і впливом екзогенних обставин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внутрішні загрози  економічній безпеці.

Сучасна ситуація в Україні, безумовно, складається під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Однак однією з головних причин, що заважає просуванню ринкових перетворень, є відсутність досвіду ефективних механізмів державного регулювання економічних процесів у ринкових умовах. Незважаючи на зовні ринкову форму, стиль роботи виконавчої влади залишається здебільшого адміністративно – командним за суттю. 

 
Монетарна політика, навіть за умови успішного збереження стабільного валютного коридору та контролю за грошима, не зможе забезпечити макроекономічної стабільності без фіскального врегулювання, що є важливим засобом реформування. Тобто зменшення розмірів бюджету та його загального дефіциту через очищення від недержавних видатків. Без такої реформи зберегти макроекономічну стабільність неможливо. 

 
Дуже важливим є збереження низького рівня інфляції як вирішального компоненту цього процесу. Схоже, що існує певна межа інфляції, зсування нижче якої призводить до ще більшої інфляції, а зростання вище якої також спричинятиме більшу інфляцію, ніж очікувана. 

 
Причини економічних проблем суспільства і банківського сектора криються передусім у сфері економіки. Найбільший вплив на банки справляють такі економічні фактори як зменшення обсягів валового національного продукту (3.2%), промислового(1,8%) та сільськогосподарського виробництва (1.9%), дефіцит державного бюджету (6.2 млрд. грн.- 6.7% ВВП), негативне сальдо торговельного балансу держави($2 млрд.) зростання бартеризації економіки, властивість платіжної дисципліни, масове невиконання договорів про сплату боргових забов’язань, зростання збитковості багатьох підприємств.  
 
У ході трансформації суспільства та економіки України не вдалося уникнути певних прорахунків та втрат, що призвели до небажаних наслідків:

  • значно скоротилися обсяги промислового виробництва. 
  • зросла зовнішня та внутрішня заборгованість держави. 
  • збільшилися диференціація доходів населення, приховування та вивезення значних обсягів капіталів за кордон. 
  • розширилася сфера кримінального бізнесу, корупції, злочинності та нелегальної економіки. 

Економічна безпека держави не може розглядатися у відриві від економічної і соціальної стабільності. Найбільш небезпечним серед численних факторів економічної стабільності є відірваність фінансової системи і фінансових потоків від сфери реальної економіки. В такій ситуації грошові кошти “тікають” від конкретної економіки у сферу фінансових операцій, які, як правило, зводяться до спекуляції цінними паперами і деякими видами грошових сурогатів (облігації, векселі, боргові зобов'язання). Пануванню грошових сурогатів сприяло вилучення обігових коштів у підприємств через надмірно фіскальний податковий механізм і правову незахищеність суб`єктів господарювання на тлі невиправдано жорсткої монетарної політики. Розрив у нормі прибутковості, швидкості грошового обігу і термінах отримання результатів, а також у ступені ризикованості жорстко визначив напрямок грошових коштів і фінансових ресурсів не на користь реальної економіки. А податковий тиск, адміністративний диктат, відсутність дійового правового захисту прав платника податків, нестабільність і кон`юнктурний характер законодавства спрямували їх взагалі у тінь. Відсутність покарання за порушення валютних операцій створила сприятливі умови для втечі капіталу за кордон. Такий перебіг подій у фінансовій сфері і політиці оподаткування знекровив економіку і пригнітив ділову активність.

Ланцюговою реакцією таких подій стало практичне припинення інвестиційної і інноваційної діяльності. Нестійка економічна ситуація, непередбачувані і часто суперечливі закони щодо діяльності іноземних інвесторів зробили непривабливим і ризикованим інвестування в українську економіку. В економіці загальмувалися відтворювальні процеси, зупинилася заміна застарілої та зношеної техніки. До економічної нестабільності додалося зростання імовірності техногенних катастроф.

Значною мірою економічна нестабільність і загроза економічній безпеці України пояснюються вибірковою дією покарання за порушення чинного законодавства, або нанесення збитку державі. Як приклад відсутності відповідальності за безперечні прорахунки і порушення національних інтересів зновутаки можна навести стан в українському автомобілебудуванні. Створюється враження, що відповідальність і покарання з’являються із прокурорських лабіринтів на зразок казкового Аладіна: не за ознакою порушення, а за бажанням певних персоналій. Це породжує кризу довіри до влади.

При розв’язанні питань економічної безпеки держави не можна недооцінювати роль соціальної політики. На перше місце слід поставити відповідальність держави за декларовані соціальні гарантії, за своєчасне і повне виконання нею своїх обов'язків перед громадянами, особливо в частині погашення своїх боргів і гарантування основних прав та свобод. Рівень фактичного безробіття, співвідношення пенсій і зарплати до прожиткового мінімуму, фактичне замороження погашення державних боргів перед населенням дає повну характеристику ситуації в цій сфері. Однозначно негативну.

До внутрішніх загроз в економічній безпеці слід віднести:

 
1. Недосконалість  і незавершеність законодавства  у фінансово-кредитній сфері. 
 
Фінансово-кредитна система України перебуває в стадії формування і тому ще не набула комплексу характеристик, які притаманні ринковій економіці. Комплексне формування фінансово-кредитної системи багато в чому стримується незавершеністю законодавчої бази, а за тими складовими фінансово-кредитної сфери, де вона є, її недосконалістю, нерегульова-ністю, а то й помилковістю. Такий стан із законодавством стосується як фінансово-кредитної сфери в цілому, так і окремих її складових: бюджетної, грошової, кредитної, валютної, інвестиційної, банківської, фондової, страхової, зовнішньоекономічної. Удосконалення чинного законодавства у фінансово-кредитній сфері ведеться дуже повільно і не встигає за змінами, які відбуваються в ній. Усе це стримує необхідні зміни у фінансово-кредитній сфері, не надає їй можливості відповідати сьогоднішнім потребам економіки країни і тому являє собою загрозу фінансовій безпеці держави.

 
2. Відсутність достатнього  золотовалютного запасу і алмазного фонду держави. 
 
Позбавлення України належної їй частки золотого запасу і алмазного фонду СРСР, відсутність алмазних покладів, украй незадовільна розробка існуючих родовищ золота суттєво впливають на зниження рівня фінансової безпеки. По суті у держави залишається лише один чинник – створення валютних резервів.  
 
3. Низький рівень інвестиційної діяльності.

 
Економіка країни майже досягла критичної межі зниження інвестиційної активності. Подальше падіння обсягів інвестицій призведе до зруйнування економічних засад держави. Залишення державою інвестиційного процесу не компенсується посиленням у ньому ролі банківського і власного капіталів вітчизняних підприємств, а також іноземних інвесторів і являє собою суттєву загрозу фінансовій і економічній безпеці держави. Проте говорячи про захист української економіки у зв’язку із залученням іноземних інвестицій, слід мати на увазі не її захист від іноземних інвестицій, які конче необхідні, а доцільно вести розмову про нейтралізацію негативних ефектів неминучого процесу, про забезпечення інвестиційного механізму системою безпеки. 

4. Неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків. 
 
Відсутність Податкового кодексу, невідпрацьованість, складність, неефективність і суто фіскальний характер законодавчих і нормативних актів щодо податкової системи визна-чають процес масового ухилення від сплати податків і таким чином – ще одну загрозу фінансовій безпеці.

 
5. Недосконала бюджетна  система, низький рівень бюджетної дисципліни і надмірний дефіцит державного бюджету.

 
Ця загроза є результатом дії таких чинників: неякісного бюджетного планування, повільного переходу до системи бюджетних витрат через державне казначейство, відсутності незалежної звітності органів виконавчої влади всіх рівнів за використання бюджетних коштів і пов’язаної з цим поширеної практики нецільового або незаконного їх витрачання, наявності великої заборгованості підприємств бюджету, неефективної системи міжбюджетних відносин, поширеної практики використання поза бюджетом платежів, що йому належать.

 
6. Високий рівень  інфляції.

 
Підвищення привабливості імпорту по відношенню до вітчизняних товарів замкнуло макроекономічний ланцюжок у вигляді контуру “підвищення привабливості імпорту – збіль-шення попиту на іноземну валюту – перетік грошей на валютний ринок – зниження обмінного курсу гривні – зростання цін”. До того ж політика стримування курсу гривні в умовах від-сутності економічного зростання є штучною.

 
7. Зростання “тіньової”  економіки, посилення її криміналізації, нелегальний перетік валютних  коштів за кордон.

 
Як відомо, “тіньова” економіка – це частка економічної сфери держави. Умовно вона поділяється на:

 
– легальну, яка користується недосконалістю чинного законодавства; 
–   напівлегальну, доходи від якої хоча й формуються за рахунок узаконеної діяльності, але шляхом приховування частини виробленої продукції, наданих послуг або одержаного прибутку;

– неформальну, яка передбачає різні форми незареєстрованого підприємництва (“чов-никова” торгівля, репетиторство, посередницька діяльність, праця в домашніх умовах тощо); 
– кримінальну, пов’язану із веденням забороненої законом діяльності (контрабанда, рекет, проституція, виготовлення і торгівля наркотиками та іншими незаконними товарами, відмивання “тіньових” капіталів, здирство, розбійництво тощо).

 
Нелегальний вивіз за кордон вітчизняних капіталів також набув масового, некеро-ваного, а тому загрозливого характеру. За експертними оцінками щорічно такий вивіз ста-новить 3–5 млрд дол. США. Основними джерелами “тіньових” капіталів є перерозподіл державної власності в процесі приватизації, неповернення виручки за експортовану продукцію, спеку-лятивні фінансові операції, ухилення від сплати податків і соціальних внесків. З доходів, що отримуються в “тіньовому” секторі, не сплачуються податки і внески з соціального стра-хування. Їх сума, що не отримується бюджетом, сягає 12–14 % офіційного ВВП. Основні причини загрозливого стану щодо зростання “тіньової” економіки: високе податкове наван-таження і часті зміни в податковому законодавстві; державна нерегульованість підприєм-ництва; висока інфляція і нестійкість гривні; криза платежів і нестача обігових коштів у підприємств; неефективна цінова політика; великі розміри економічної злочинності, корупція серед державних чиновників, пов’язана з високим рівнем адміністративного регулювання, що надає їм непотрібну свободу в прийнятті рішень на власний розсуд; відсутність глибокого аналізу форм і методів “тіньової” економіки, властивих їй автономних механізмів внутрішньо-го регулювання, кількісного і якісного моніторингу основних напрямків “тіньової” економіки і джерел її існування та збільшення.

 
8. Штучність курсу  національної грошової одиниці.

 
Світовий досвід свідчить про те, що тільки методами монетарної політики утримувати курс будь-якої грошової одиниці протягом довгого часу неефективно, бо це веде до зростання державного боргу, збільшення дефіциту бюджету. Крім того, практичне ігнорування в Україні таких реальностей, як перетік грошей з виробничої сфери до сфери обігу і збільшення попиту виробничої сфери на гроші, робило цю політику невідповідною реальному стану економіки. Макроекономічна політика орієнтується зараз в основному на монетарну складову, без достатнього врахування необхідності одночасної фінансової і економічної стабілізації, а монетарна складова в свою чергу зводиться до антиінфляційного контролю за величиною грошової бази і виключення використання грошової емісії для фінансування дефіциту бюджету. Такий підхід автоматично веде до обмеження об’єкта макроекономічної політики сферою грошового обігу, оскільки монетарне регулювання на практиці обмежується контуром “емісія грошей – зростання їх пропозиції на ринку грошового обігу – збільшення попиту на іноземну валюту – зниження обмінного курсу гривні – підвищення цін”. 
 

Информация о работе Внутрішні загрози економічній безпеці