МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЗНЗ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2013 в 14:31, курсовая работа

Краткое описание

Филология, Английский язык, Преподавание

Вложенные файлы: 1 файл

НефьодоваМ.О.44група-КУРСОВА РОБОТА.docx

— 50.03 Кб (Скачать файл)

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з методики викладання англійської мови на тему:

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЗНЗ

 

Студентки 4 курсу 44 групи

напряму підготовки: 6.020303

Філологія*. Мова і література

(англійська)

Нефьодової М. О.

Керівник професор:

Щерба Н. С.

Національна шкала_________

Кількість балів_____________

Оцінка: ECTS______________

Члени комісії      ______       ____________________

______       ____________________

______       ____________________

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ……………………………….......…..

  1. Аналіз чинних освітньо-нормативних вимог щодо використання ІКТ учнями початкової школи…………………………….………………….
  2. Сутність поняття "Інтернет-ресурси" та їх класифікації…………..……
  3. Аналіз освітніх Інтернет-ресурсів, призначених для навчання молодших школярів іноземної мови…………………………………………………

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЗНЗ…

  1. Критерії відбору Інтернет-ресурсів для вивчення іноземних мов на початковому етапі ЗНЗ………………………………………………….
  2. Методика використання Інтернет-ресурсів на прикладі ………………..

ВИСНОВКИ……………………………………………………....

ДОДАТКИ………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………

 

ВСТУП

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами. Одночасно мова – це ключ для  відкриття унікальності і своєрідності власної народної самобутності та історичних досягнень представників інших  культур. На сьогодні в українській  системі мовної освіти відбулися  значні позитивні зміни, як в організаційному, так і в змістовному аспектах.

Нові завдання вимагають  змін до рівнів володіння іноземними мовами, вивчення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів  контролю. Тому, вивчення використання ІКТ, а саме Інтернет-ресурсів у процесі викладання іноземних мов у початковій школі є надзвичай важливим.

Актуальність  дослідження

Сучасне суспільство характеризується глобальним процесом інформатизації, одним із пріоритетних напрямків  якого є інформатизація освіти –  впровадження засобів нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у систему освіти, зокрема, у навчання іноземної мови (ІМ) у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ), з метою формування всебічно розвиненої особистості, здатної  самостійно набувати необхідних знань, уміло застосовувати їх на практиці, працювати з різноманітною інформацією, критично мислити, бути комунікабельним, контактним у різних соціальних та мовленнєвих групах, самостійно працювати  над розвитком власного інтелекту, культурного і морального рівня.

Використання засобів  ІКТ у процесі навчання ІМ виступає не самоціллю, а педагогічно виправданим  підходом, що має розглядатися в  плані педагогічних переваг порівняно  з традиційними технологіями організації  навчального процесу з ІМ як в  основній, так і у початковій школі.

Аналіз досліджень

Проблемі розробки і впровадження нових ІКТ у навчальний процес, як засвідчує аналіз та дослідження сучасної науково-методичної літератури, присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких дослідження Бикова В.Ю., Жалдака М.І., Згуровського М., Кухаренко В.М., Морзе Н.В., Ракова С.А. та інших (Україна), Пейперта С., Резніка М. (США); Патаракіна Е.Д., Полат Е.С., Хуторського А.В., Ярмахова Б.Б., Ястребцева О. (Росія).

Питання використання ІКТ  у навчанні ІМ розглядали у своїх  дослідженнях О. Зимовець, О. Зубов, Л. Карташова, Л. Морська, В. Редько, Ю. Гапон, В. Ніколаєва, В. Ляудіс, Є. Маслико, Е. Носенко, О. Палий, K. Brucher, M. Collins, M. Simonson, A. Thompson та інші науковці.

Проблема ранньої іншомовної освіти і, зокрема використання ІКТ, які є однією з важливих ланок  у системі навчання ІМ у початковій школі, є надзвичайно актуальною серед американських науковців (Дж. Каммінз, А. Фітцпатрік, К. Далберг, Х. Кертан, Н. Роудз, І. Пуфаль та інші).

Таким чином, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сільської школи.

Об’єкт дослідження: Процес навчання іноземної мови на початковому етапі ЗНЗ як цілісна система.

Предмет дослідження. Нові інформаційно-комунакаційні технології, а саме інтернет-ресурси як засіб викладання іноземної мови та формування мотивації навчання.

Мета дослідження. Теоретичне обґрунтування і розробка педагогічних умов, що забезпечують використання нових ІКТ у початковій школі, пошук та аналіз можливостей використання інтернет-ресурсів у процесі навчання.

Завдання дослідження. Виходячи з предмета, і сформованої цілі, нами були висунуті наступні завдання:

Методи дослідження

Під час дослідження проблеми були використані теоретичні методи: пошук  та аналіз потрібного матеріалу, критичний аналіз і синтез вивченої інформації, систематизація дослідженого та його узагальнення, експеримент.

Структура курсової роботи

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів («Теоретичні передумови використання інтернет-ресурсів у початковій школі» та «Дослідження використання інтернет-ресурсів у викладанні іноземних мов на початковому етапі знз») висновків, додатків та списку використаних джерел.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  1. Аналіз чинних освітньо-нормативних вимог щодо використання ІКТ учнями початкової школи

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових  інформаційних технологій у початковій школі.

Інформаційно-комунікаційні  технології (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) — часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великобританії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Таким чином, ІКТ - це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою. У досягненні даних цілей важливу роль грає правильне використання ІКТ у процесі навчання, що неможливе без знань основних правил та положень. У Державному стандарті початкової загальної освіти України знаходимо освітньо-нормативні вимоги щодо використання ІКТ учнями початкової школи.

Зміст початкової загальної  освіти

Державні вимоги до рівня  загальноосвітньої підготовки учнів

Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними  технологіями (ІКТ)

Комп’ютер та його можливості

мати уявлення про можливості комп’ютерів, види діяльності, в яких використовується комп’ютер, основні  частини комп’ютера та їх призначення

Інформація та інформаційні процеси

мати уявлення про те, як людина сприймає інформацію, збирає її, зберігає, опрацьовує, передає та використовує, а також про об’єкти  та їх властивості, називає приклади властивостей конкретних об’єктів та значення таких властивостей 

Використання комп’ютера

уміти вмикати та вимикати комп’ютер, вибирати об’єкти та переміщувати їх з використанням миші, відкривати та закривати вікна, запускати програму на виконання та закінчувати роботу програми, використовувати елементи керування

Комунікаційні технології

мати уявлення про Інтернет, основні послуги, уміти здійснювати  простий пошук інформації, отримувати та надсилати електронні листи


Оскільки процес інформатизації є глобальним явищем, що поширюється  досить швидко, бачимо зрушення та зміни  у процесі викладання іноземних мов на початковому етапі ЗНЗ не тільки в Україні, а й у всіх країнах. Так, велика увага використанню ІКТ та Інтернет-ресурсів також приділяється у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. При використанні навчальних текстів іноземною мовою дуже важливо опиратись на різноманітні медіа-ресурси, що включають аудіо-, відео-записи, комп’ютер (e-mail, CD Rom), радіо, телебачення, інтернет. Щодо видів та рівнів користування освітніх засобів масової інформації, у документі зазначено, що таке навчання ефективне як для всього класу (презентації), у мовних/відео/комп’ютерних лабораторних роботах, для індивідуальної роботи учня, так і для базової колективної роботи (розмови, конкурси та ігри) та інтернаціональної комп’ютерної співпраці шкіл, класів та окремих учнів.

  1. Сутність поняття "Інтернет-ресурси" та їх класифікації

Інтернет  – один із найпопулярніших, сучасних електронних засобів передачі інформації.

Якщо  раніше мережа використовувалася винятково як  середовище передачі  файлів  і  повідомлень електронної  пошти,  то  сьогодні Інтернет виконує набагато більше функцій. З кожним роком у мережі Інтернет зростає кількість ресурсів. Поняття «ресурс» є багатозначним, тому для ґрунтовного його визначення та осмислення, розглянемо декілька тлумачень даного терміну.

Найбільш повним та загальним є  таке визначення: Ресурси - (з франц. ressource – допоміжний засіб) – все, що потрібно для задоволення потреб людини. Включають природні і людські ресурси. Також, ресурсами вважають інвестиції і інфраструктуру. Тобто, іншими словами, це грошові засоби, цінності, запаси, можливості, джерела засобів, доходів (напр., природні ресурси, економічні ресурси).

Таким чином, у глобальному  сенсі, під поняттям Інтернет-ресурсу  ми розуміємо будь-яке джерело інформації або послуг в Інтернеті.

Інтернет-ресурс – це логічна  або фізична частина системи, що може бути виділена користувачеві  або процесу. Наприклад, ресурсами  називають веб-сайти, електронні адреси знайомих, обчислювальні центри, людські  ресурси (спілкування, знайомство та ін.), комп’ютерні ресурси та ін.

Веб-сайти, як одні з найпопулярніших та найефективніших Інтернет-ресурсів, стали звичним об'єктом і масово заселили Інтернет. При цьому далеко не кожен користувач Глобальної мережі розуміє, хоча б у найзагальніших рисах, що таке інтернет-сайт. Через нерозуміння складаються невірні асоціації, "склеюючі" в уяві користувача різні веб-технології між собою. У реальності забезпечення роботи та існування інтернет-ресурсу - справа кількох груп web-технологій.

По-перше, у кожного веб-представництва є адреса, що дозволяє інтернет-користувачам знаходити цей сайт. Адреса традиційно представлений символьним ім'ям - ім'ям домену. Наприклад, site.ru, primer.com. Веб-ресурс - це не еквівалент доменного імені.

Вузли Інтернету мають числові IP-адреси, які дозволяють комп'ютерам знаходити один одного. Так що доменне ім'я веб-сайту перетвориться в IP-адресу сервера, на якому розміщений веб-проект.

Цей сервер - один або кілька фізичних комп'ютерів, підключених до Інтернету, - представляє другу важливу складову поняття веб-сайт. Тексти, зображення, відеофайли, публікуються при розробці сайту, повинні десь зберігатися. Таким місцем зберігання якраз і може бути тільки що згаданий сервер.

Хостинг і доменне ім'я інтернет-сайту - два незалежних один від одного аспекту з точки зору веб-розробки. Сайт може переміщатися між різними хостингами, від одного хостинг-провайдера до іншого, зберігаючи при цьому незмінне доменне ім'я.

Третя складова веб-ресурсу - власне, контент, або інформаційне наповнення веб-сторінок. Це дані, які публікуються на web-ресурсі та розміщуються на орендованому хостинг-провайдера сервері. Контент сайту - цілком самодостатній об'єкт.

Таким чином, веб-представництво як поняття медійної сфери складається з трьох частин: адреси - імені домену; хостингу - місця фізичного розміщення і спеціального програмного забезпечення; контенту, який, власне, розміщується на інтернет-проекті.

Информация о работе МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ЗНЗ