Фінансова інформація як об’єкт автоматизованої обробки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 18:47, практическая работа

Краткое описание

Мета роботи: засвоїти основні терміни і поняття економічної інформації; ознайомитись з тенденціями розвитку інформаційних технологій
Прилади и обладнання: ПЕОМ типу Pentium, інструкція з техніки безпеки, методичні вказівки для виконання практичної роботи.
Кількість годин: 2 годин

Вложенные файлы: 1 файл

Prakticheskaya_rabota_1.doc

— 77.50 Кб (Скачать файл)

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1.

Тема: Фінансова інформація як об’єкт автоматизованої обробки.

 

Мета роботи: засвоїти основні терміни і поняття економічної інформації; ознайомитись з тенденціями розвитку інформаційних технологій

 

 

Прилади и обладнання: ПЕОМ типу Pentium, інструкція з техніки безпеки, методичні вказівки для виконання практичної роботи.

 

Кількість годин: 2 години

 

 

Порядок виконання роботи:

 

  1. Прослухати й коротко записати у звіт основні правила експлуатації комп'ютера й техніки безпеки.
  2. Ознайомитися із основними визначеннями теми: «Інформаційні системи».
  3. Скласти таблицю основні етапи розвитку інформаційних систем за формою.

 

Назва етапу

Роки

Характерні риси

Основні програмні продукти

       

 

  1. Відповісти на контрольні запитання.
  2. Наприкінці заняття надати викладачеві письмовий звіт про зроблену роботу.

 

Теоретичні  відомості.

 

Комплекс забезпечення системи управління

Сучасна система управління економічним  об'єктом становить людино-машинний комплекс, в основі якого особа, що приймає рішення, з подальшими основними підсистемами забезпечення:

•               Інформаційне забезпечення (informational support) - система класифікації і кодування інформації, технологічна схема обробки даних, нормативно-довідкова інформація, система документообігу.

•               Організаційне   забезпечення   (organizational   support)   -сукупність  заходів,  які  регламентують  функціонування  системи управління,   її  опис,   інструкції   і   регламенти   обслуговуючому персоналу.

•              Технічне    забезпечення    (hardware)    -   комплекс    що використовується у системі управління технічних засобів, включно з засобами зв'язку та ЕОМ.

•               Математичне   забезпечення    (mathematical    support)   -сукупність методів, правил, математичних моделей і алгоритмів розв'язування задач.

•              Лінгвістичне забезпечення (linguistic support) - сукупність термінів і штучних мов, правил формалізації природної мови.

•               Програмне забезпечення (software) - сукупність програм систем обробки даних і документів, необхідних для експлуатації цих програм.

•               Правове забезпечення (legal support) - сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і функціонування системи.

Управління економічним об'єктом  звичайно є основною частиною інформаційної технології розв'язку економічної задачі. Найважливіші процедури цієї технології умовно поділяються на функціонально-тимчасові стадії. Ключові з них, крім передачі, є:

•               збір, перетворення і реєстрація інформації;

•               обробка і збереження;

•                перетворення, тиражування і використання (у тому числі . ухвалення рішення  і вироблення керуючих впливів).

 

Історія розвитку інформаційних систем

Інформаційна  система (1C) — це програмно-апаратний комплекс, який складається з системного та прикладного програмного забезпечення, а також периферійного та мережевого обладнання.

Зв'язок між системою управління та об'єктом управління відбувається через  інформаційну систему.

Інформаційна система призначена для збирання і накопичення інформації, а також її ефективного використання. Автоматизація ІC відбувається за допомогою обчислювальної техніки, а інформація представляється у вигляді даних, які зберігаються в пам'яті ЕОМ.

Умовно можна виділити три покоління  ІC.

В ІC першого покоління (1963 - 1972 pp.) для кожної задачі окремо готувалися дані, створювалася математична модель і розроблялося програмне забезпечення. Такий підхід зумовлював інформаційну та математичну надмірність (записані на машинний носій дані не могли використовуватися для розв'язування іншої задачі).

Був позначений тривалістю і трудомісткістю і процес розробки програмного забезпечення кожної задачі.

Для ІC другого покоління (1972-1986 pp.) характерним було розширення технічної і програмної бази. Головна відмінність 1C другого покоління від першого полягає в тому, що ці системи вже мали спільне інформаційне забезпечення усіх задач - базу даних. Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки створенню спеціальних програмних продуктів - систем управління базами даних (СУБД), основне призначення яких - створення баз даних та їх підтримка в актуальному стані.

Сучасний етап розробки і функціонування інформаційних систем характеризується створенням ІC нового покоління, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, системи зі штучним інтелектом. Технічною передумовою створення таких систем є широке використання персональних комп'ютерів в усіх сферах людської діяльності.

Залежно від мети функціонування розрізняють  такі типи ІC:

•                інформаційно-пошукові системи (які орієнтовані на вирішення задач пошуку інформації);

•                  інформаційно-довідкові системи (в  яких за результатами пошуку обчислюють значення арифметичних функцій);

•                  інформаційно-управляючі    (які    забезпечують    прийняття рішення на основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління);

•                системи підтримки прийняття  рішень;

•                  інтелектуальні системи.

Наочним прикладом інформаційно-пошукової системи є довідкова служба міста, яка містить відомості про мешканців. Користувачі такої системи мають змогу дізнатися про номер телефону будь-якої людини, якщо вони знають її адресу. А якщо користувачі знають прізвище і дату народження, то можуть довідатися про адресу людини тощо.

Прикладом інформаційно-довідкової системи може бути інформаційна система будь-якого банку. Вона містить відомості про вклади мешканців міста, а обробка банківської інформації передбачає поновлення сум вкладів, розрахунок відсотків, підведення підсумків за певний період роботи і т. д.

Інформаційно-управляючі, або автоматизовані системи (АС) - це системи, які складаються з персоналу і комплексу засобів автоматизації його діяльності. Залежно від виду діяльності розрізняють такі різновиди АС: автоматизовані системи управління (АСУ), системи автоматизованого проектування (САПР), автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) та інші.

Прикладом системи підтримки прийняття рішень може бути система, яка в центрах зайнятості надає допомогу у виборі можливого місця роботи. Система перевіряє узгодженість характеристик, поданих людиною, виявляє суперечності й визначає цінність інформації, що надходить. Після цього інформація вводиться до системи і на основі багатокритеріальної теорії корисності видаються пріоритети користувача, що дає змогу ранжирувати об'єкти вибору.

Інтелектуальна діяльність - це дії  та розумові висновки людей у нестандартних  ситуаціях. Системами штучного інтелекту називають системи, здатні виконувати операції, які імітують інтелектуальні здібності людей. Найбільш поширеним видом інтелектуальних систем є експертна система. Експертна система - це комп'ютерна система, яка втілює в собі досвід експерта, що грунтується на його знаннях у певній галузі. Експертна система на основі обробки цих знань може давати інтелектуальні поради, приймати рішення на рівні експерта-професіонала.

 

Завдання та властивості  інформаційної системи управління

У процесі організації управління інформаційна система містить такі основні частини:

•   сукупність   економічних   даних   на   відповідних   носіях, організованих певним способом;

•   технічні засоби й технології накопичення, обробки, зберігання, пересилання  інформації.

Інформаційна система не тільки відображає функціонування об'єкта управління, але й впливає на нього через органи управління.

Призначення інформаційної системи  полягає в описі економічного об'єкта, його станів, взаємодії, що виражаються  через економічні показники. До головних завдань інформаційної системи  належить:

•   виявлення джерел інформації;

•    збирання, обробка та видача інформації, що характеризує стан виробництва  та управління;

•    розподіл   інформації  між   керівниками,   підрозділами  та виконавцями відповідно до їх участі в управлінні.

Інформаційна система, насамперед споживча, - це порядок взаємодії зі споживачами інформації, своєчасність її доставки, взаємозв'язок і взаємозалежність елементів інформації.

Головні властивості інформаційної  системи подано на схемі 2.

Органиаційно-структурна - відповідає структурі системи управління

Організаційно-економічна включає в себе:

•  надійність - ступінь безперебійного функціонування;

•   потужність - кількість операцій за одиницю часу;

•  пропускна здатність - обсяг  інформації, що проходить за одиницю  часу, та обсяг результатної інформації, яка видається за одиницю часу;

•   економічність - собівартість операцій оброблення, термін окупності;

•   ефективність - рівень комплексності, рівень автоматизації;

•  функціональність - порядок функціонування, змінюваність у зв'язку з розвитком об'єкта управління.

 

Структура та функції  інформаційної системи управління

 

Структурно ІC складається з таких компонентів (схема 3):

•                входу;

•                 інформації;

•                системи оброблення інформації;

•                 виходу;

•                 внутрішніх і зовнішніх каналів.

Характерна риса ІC - те, що людина є активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованого робочого місця (АРМ), коли людина здійснює введення інформації в систему, підтримує її в актуальному стані, обробляє інформацію і використовує здобуті результати в управлінні. Інформація служить способом опису взаємодії між джерелом й

одержувачем інформації. Те саме повідомлення одному одержувачеві може давати багато інформації, а іншому - мало або не давати зовсім.

Потенційні можливості ІC реалізуються через їх функції, до яких Належать:

•                 обчислювальна - вчасно і якісно виконує обробку інформації В усіх аспектах, що цікавлять систему управління;

•               логічна - відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію;

•                запам'ятовувальна - забезпечує безупинне накопичення, систематизацію, збереження і відновлення всієї необхідної інформації;

•                  комунікаційна - забезпечує передачу потрібної інформації в задані пункти;

•                  інформаційна - реалізує швидкий доступ, пошук і видачу необхідної інформації;

•                 регулювальна - здійснює інформаційно-керуючий вплив на об'єкт управління   і   його  ланки   при відхиленні  параметрів  їх функціонування від заданих значень;

•                оптимізаційна - забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління;

•                 прогнозна - визначає основні тенденції, закономірності та показники розвитку об'єкта управління;

•                 аналізаторна   -   визначає   основні   показники   техніко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності;

•               документувальна - забезпечує формування всіх обліково-звітних, планово-розпорядницьких, конструкторсько-технологічних та інших форм документів.

Контрольні  питання:

 

1.  Дати визначення функції  управління.

2.  На які складові можна  розкласти процес управління?

3.  Основні підсистеми забезпечення  системи управління.

4.  Дайте визначення інформаційної  системи.

5.  Охарактеризуйте етапи розвитку  інформаційних систем

6.  Основні функції інформаційної  системи управління.

7.   З  яких  компонентів   складається  інформаційна  система управління?

 

Література:

 

1. Закон Украины "Об информации" от 02.10.92 № 2567.

2. Закон Украины "О защите информации в автоматизированных системах" от 05.07.94 №80 ДСТУ 2874-94.

3.  Бази даних. Терміни та  визначення. - К.: Держстандарт України, 1995.

4.  ДСТУ 2938-94. Системи оброблення  інформації. Основні поняття. Терміни  та визначення. - К.: Держстандарт  України, 1995.

5.  ДСТУ 2940-94. Системи оброблення  інформації. Керування процесами   оброблення даних.     Терміни  та  визначення.  -  К.: Держстандарт України, 1995.

6.  ДСТУ 2941-94. Системи оброблення  інформації. Розроблення систем. Терміни  та визначення. - К.: Держстандарт  України, 1995.

7.  Береза A.M. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001.

8. Василик О.Д. Державні фінанси  України. - Вища шк., 1997.

9. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В.  Сучасні засоби обробки інформації: Навч. посібник. - К.: КНЕУ.

10. Горелий В.И. Основи автоматизации  бюджетного учета. -М: Финансы и статистика, 1987.

11. Гужва   В.М.   Інформаційні   системи   і   технології   на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001.

12.  Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для ВНЗ / За ред. В. С. Пономаренка. - Академія, 2002.

Информация о работе Фінансова інформація як об’єкт автоматизованої обробки