«Розумний ресторан» - сучасна інноваційна форма ресторану

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2013 в 02:46, реферат

Краткое описание

Сучасні умови бізнесу вимагають наявності ефективних стратегій розвитку на інноваційній основі, що відповідають потребам ринку і забезпечують зростання підприємств сфери громадського харчування. Саме підприємництву в даному випадку відводиться головна роль у вирішенні цих проблем, так як воно є основою ринкової економіки і охоплює широкий спектр сфер економіки, в тому числі сферу громадського харчування. Інноваційний фактор є домінуючим при формуванні траєкторії економічного розвитку підприємств сфери громадського харчування і визначає можливість переходу даного сектора споживчого ринку на якісно новий рівень розвитку, що, у свою чергу, вимагає свідомого і цілеспрямованого управління інноваційним розвитком підприємницьких структур.

Содержание

Вступ
1. Роль інновацій в розвитку ресторанного бізнесу
2. Система «Розумний будинок» та її можливості
3. «Розумний ресторан» - сучасна інноваційна форма ресторану
Висновок
Список використаної літератури

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат.docx

— 33.55 Кб (Скачать файл)

Зміст

Вступ

1. Роль інновацій в розвитку ресторанного бізнесу

2. Система «Розумний будинок» та її можливості

3. «Розумний ресторан» - сучасна інноваційна форма ресторану

Висновок

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сучасні умови бізнесу  вимагають наявності ефективних стратегій розвитку на інноваційній основі, що відповідають потребам ринку і забезпечують зростання підприємств сфери громадського харчування. Саме підприємництву в даному випадку відводиться головна роль у вирішенні цих проблем, так як воно є основою ринкової економіки і охоплює широкий спектр сфер економіки, в тому числі сферу громадського харчування. Інноваційний фактор є домінуючим при формуванні траєкторії економічного розвитку підприємств сфери громадського харчування і визначає можливість переходу даного сектора споживчого ринку на якісно новий рівень розвитку, що, у свою чергу, вимагає свідомого і цілеспрямованого управління інноваційним розвитком підприємницьких структур.

Перспективність на споживчому ринку сфери ресторанного бізнесу  як складової сфери громадського харчування обумовлена​​, в першу чергу, поступовим зростанням рівня життя населення. Дана обставина створює передумови для підвищення інвестиційної привабливості ресторанного бізнесу, появи нових підприємницьких структур, освоєння регіональних ринків і розвитку супутніх, наприклад, ринку спеціалізованого обладнання для підприємств ресторанного бізнесу (технічне оснащення машинами, спеціальним обладнанням та інструментами, виробничо-господарським інвентарем, транспортними засобами), ринку посередницьких послуг, ринку харчових продуктів тощо.

Необхідність створення  ефективної системи управління розвитком  підприємств сфери ресторанного бізнесу робить особливо важливими  питання теорії та методології з  урахуванням особливостей цієї сфери  і специфіки надаваних послуг. Сьогодні потрібні адекватні сформованим  умовам підходи до управління розвитком сфери ресторанного бізнесу, принципи і методи планування та регулювання діяльності з позиції дії закономірностей сучасної економіки і вимог практики господарювання . Наукове забезпечення вирішення даних проблем сприятиме створенню ефективно функціонуючої сфери громадського харчування, її успішний розвиток при посиленні конкуренції та підвищенні вимог з боку споживачів до якості надаваних послуг.

У цьому зв'язку виникає  необхідність формування інноваційних механізмів управління ресторанним бізнесом, які забезпечать підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємств цієї сфери бізнесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Роль інновацій  в розвитку ресторанного бізнесу

Функціонування  та розвиток економічних організацій, в тому числі, підприємств ресторанного господарства спрямовані на збереження та зміцнення  ринкових позицій.

За  умов жорсткої конкуренції  це вдається лише тим із них, які  орієнтуються на високі стандарти діяльності й  постійно дбають про забезпечення своїх  конкурентних переваг  через залучення  різноманітних інновацій .

Ринкова динаміка потребує посиленої уваги  вищого управлінського персоналу до інноваційних процесів, виокремлення серед великої кількості  інновацій  тих, які можуть принести істотну користь організації. Тому, визначення суті і ролі інновацій в ресторанному господарстві є важливим і актуальним питанням в наш час.

Аналіз  наукових досліджень і публікацій показав, що у світовій економічній літературі відсутнє однозначне визначення терміну «інновація». Їх основними характеристиками виступають якісна новизна виробів, способів виробництва  і технологій порівняно з попередніми, темп реалізації та динаміка циклу  нововведення, його економічна ефективність, цілеспрямованість і соціальні  наслідки. Тому, можна виділити два  підходи до його визначення.

Згідно  з першим інновація  ототожнюється  з новою технікою, технологією, промисловим  виробництвом. Серед прихильників цього  підходу  багато відомих економістів, зокрема  Б. Твісс, Б. Санто, Ю. Яковець, В. Хіпель, Х. Рігс та ін.

Відповідно  другому підходу  інновації розглядаються  як прибуткове використання ідей, винаходів  у  вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-технічних та соціально-економічних  рішень виробничого, фінансового, комерційного характеру. Тобто ця категорія властива інтелектуальній та виробничій практиці людини і являє собою діяльність, у процесі якої:

- формуються явища і нові продукти, послуги, які комерціалізуються в господарську діяльність;

- удосконалюються уже створені людиною об’єкти матеріальної сфери;

- розробляються методи, засоби, форми організаційного, економічного, соціального та юридичного характеру.

Прихильниками цього напряму  є М. Портер, П. Друкер, Д. Тідд, Д. Бессант, К. Павітт, Ю. Морозов  та ін.

На  розвиток і впровадження інновацій  ресторанного господарства впливає  низка чинників різного  характеру, які можна класифікувати як на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників відносяться: наявність матеріальних та фінансових ресурсів, техніка, технологія, організація та управління виробництвом, кадровий потенціал, науковий потенціал,маркетинг,інноваційний клімат,рівень сприйнятливості до нововведень,ступінь самостійності підприємства.

Зовнішні  чинники поділяються  на чинники  прямої та непрямої дії. До  чинників прямої дії відносяться: стан ринку, споживачі,бюджетна і податкова системи,наявність конкурентів,науковий потенціал країни,експортно-імпортна політика,державна інноваційна політика,наявність нормативно-правових інноваційних актів. До  чинників непрямої дії відносяться: стан макроекономіки, фінансово-кредитна та соціальна політика держави, наявність природних ресурсів, нормативно-правова база, міжнародне науково-технічне співробітництво, політичні чинники.

З урахуванням вище викладеного  пропонуємо таке визначення терміну  «інновація»  для підприємств  ресторанного господарства: інновація  – це кінцевий результат  інноваційної діяльності, вона виступає у вигляді  удосконаленого організаційно-управлінського та торгово-технічного процесу з метою досягнення економічного та соціального ефекту та впровадження нових технологій.

Основними причинами вивчення та введення інновацій  у підприємствах  ресторанного господарства є: посилення  конкурентної боротьби, намагання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання  попиту споживачів; забезпечення престижу підприємства та швидке вирішення проблем, що можуть виникнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та їх впровадження у виробничий процес з метою поліпшення результатів діяльності підприємства.

До  найважливіших інновацій  в сучасний час можна віднести інформаційно-комп’ютерні технології, які розроблені для підприємств  ресторанного господарства і дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних  для цього бізнесу операцій. Проте  їх розповсюдженню в секторі заважають, по-перше, ненасиченість попиту на послуги  ресторанного господарства і дозвілля, по-друге, низька технологічна культура населення.

Зручність автоматизації  та інформатизації процесів на підприємстві ресторанного господарства очевидно не тільки з точки зору «ведення справ», а й з позицій  клієнтів, так  як ІС дозволяють більш  оперативно працювати з розрахунками клієнтів, черговістю обслуговування, забезпеченістю пропонованого меню всіма необхідними  інгредієнтами. Також однією з основних ІТ-інновацій для  ресторанного бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікаційних рішень для взаємодій з клієнтами. В результаті все частіше з'являються  послуги доставки додому замовлень, зроблених по телефону та Інтернет.

Більше  багатообіцяючим  напрямком використання web- і телекомунікаційних технологій є технології з нарощування  потоку клієнтів ресторанів і непрямої реклами  ресторанних закладів. В  даному випадку  пробки на дорогах  якраз можуть бути звернені на користь підприємств ресторанного господарства. Мова йде про RFID-технології. Системи поки мало поширені в Росії і Україні, але вже міцно завоювали популярність за кордоном.

Суть  технології - в розміщенні поблизу  ресторанів RFID-міток, які  можуть прочитуватися  спеціальними портативними пристроями за допомогою Wi-Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку. Відбувається зв'язок з сервером, на якому зберігається найрізноманітніша  інформація про  даний ресторан. Відповідна інформація далі може бути передана на спеціальний  портативний пристрій, що є у власника.

Таким чином, власник даного КПК, наприклад, заблукавши або стоячи в пробці, отримує можливість переглянути  меню зареєстрованого пристроєм, розташованого  поблизу ресторану, дізнатися про  наявність вільних місць, систему  знижок і бонусів і т.д.

Подібні технології дозволяють також економити  ресторану на рекламі - дійсно, потреба  в рекламних  щитах відпадає, якщо ресторан автоматично  детектується мобільним телефоном  або КПК, коли його власник проїжджає  мимо на автомобілі.

Однак не слід звужувати  технологічні перетворення в сфері  послуг до нововведень  лише інформаційних  та автоматизованих  технологій. Так, на ресторанний бізнес значно впливають  досягнення з таких  типів технологій: енергетичних, біо- і технологічних  процесів, конструкційних матеріалів, дизайну, обслуговуючих, управлінських, продаж, обладнання, в приготуванні страв і напоїв тощо. Все це дозволяє підприємству зекономити на витратах, підвищити прибуток та отримати конкурентну перевагу в даний час і в майбутньому.

Інновації, як результат  інноваційної діяльності, з одного боку, повинні бути орієнтовані  на повніше задоволення запитів  споживачів, а з іншого - на отримання  конкретного економічного ефекту. Врахування на підприємстві різноманітних чинників дасть можливість підприємству підвищити конкурентоспроможність та отримати кращі результати інноваційної діяльності.

Отже, розуміння суті інновацій  і механізму  інноваційної діяльності у сучасних умовах дає змогу підприємствам  ресторанного господарства більш ефективно  здійснювати свою діяльність, підвищувати  результативність функціонування підприємства, конкурентоспроможність на ринку та повніше задовольняти споживачів у  різноманітній високоякісній продукції  і послугах.

2. Система «Розумний  будинок» та її можливості

«Розумний будинок» - це система контролю та управління високотехнологічним сучасним будинком. Система цікава тим, що контроль за нею здійснюється просто і зручно - за допомогою сенсорних панелей управління. У систему «розумний будинок» інтегруються буквально всі пристрої для розваг, безпеки, створення комфорту і затишку, присутні в будинку. Треба визнати, що інженери і розробники цієї системи відкрили нову сторінку в історії домашніх технологій. Ця система керує всіма необхідними в побуті компонентами автоматично, а також в ручному режимі, повністю виправдовуючи концепцію своєї назви «розумний дім».

Великі будинки завжди вимагають певного рівня інтеграції домашнього обладнання в єдину систему  управління. Управління світлом, аудіо-, відео-комунікаціями та безпекою є практичною необхідністю, при цьому економиться енергія і забезпечується високий рівень комфорту і безпеки. Розумний будинок забезпечує безперебійне функціонування компонентів у повній синхронізації. Налаштувавши розумний будинок, можна використовувати домашні системами без плутанини.

Системи, що управляються «Розумним  будинком»

Домашній кінотеатр

Для початку перегляду  фільму потрібно доторкнутися до DVD-обкладинки обраного фільму. Рівень освітлення зменшується, включається телевізор або кінопроектор і починається фільм. Не потрібно возитися з декількома пультами або  бігати по кімнаті, щоб увімкнути  обладнання. Інтегрований контроль освітлення, штор та аудіо / відео устаткування створює справжній домашній кінотеатр.

Мультирум

Мультирум дозволяє слухати  музику в різних кімнатах. Якщо всі  члени сім'ї хочуть слухати різну  музику, це - не проблема. До різних аудіо  і відео джерел можуть бути розподілені  на 16 окремих зон. Таким чином, музика і відео, які зберігаються на одному сервері, а також DVD-фільми, радіо  чи музика з IPod можуть контролюватися і грати у будь-якій точці будинку.

Управління освітленням

Система управління освітлення надає можливість управління внутрішнім і зовнішнім освітленням з  сенсорних панелей.

Управління кліматом

У системі управління використовуються термостати для контролю нагріву  і охолодження в усьому будинку, забезпечується програмований клімат-контроль. Також можна контролювати температуру  в басейні, ванні, спа або сауні.

Управління безпекою

На сенсорних панелях  можна переглядати дані з камер  відеоспостереження або системи  контролю дитини, а також контролювати двері та ворота на під'їзді до будинку. Під час відсутності господарів можна переглядати відео з  камер спостереження через Інтернет, щоб переконатися, що будинок у  безпеці.

Способи  управління системою «Розумний будинок»

1. Вбудовані панелі - для  індикації стану будинку та  управління ним використовуються  спеціалізовані вбудовані у стіну  (або у центральний пульт управління) програмовані панелі. Для зв'язку  з керованим пристроєм може  використовуватися радіоканал.

2. Настільні панелі - для  індикації стану будинку та  управління ним  використовуються  настільні сенсорні панелі різних  розмірів з активним екраном,  що дозволяє дотиком до нього  здійснювати необхідні команди  (touch screen). Ці пристрої можуть відображати  відеозображення з камер спостереження  чи телевізійні сигнали.

Информация о работе «Розумний ресторан» - сучасна інноваційна форма ресторану