Історія бухгалтерського обліку у епоху відродження

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2013 в 19:15, реферат

Краткое описание

Межі наук розмиті, і ніколи не можна точно сказати, де закінчується бухгалтерський облік і починається право або політична економія, або статистика, або будь-яка інша наука. Але це не означає, що немає самостійних наук. І немає нічого більш помилкового, ніж зводити бухгалтерію до права, економіки, статистики і т. п.
Всі науки можна класифікувати або з предмета, або за методом, або по цілі. У бухгалтерського обліку є свій предмет - факти господарського життя, свій метод - моделювання і свої цілі - забезпечення схоронності цінностей і виявлення результатів господарської діяльності.

Содержание

ВСТУП 4
РОЗДІЛ І ЕКСКУРС У СВІТОВУ ІСТОРІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5
1.1. Передумови виникнення бухгалтерського обліку 5
1.2. Розвиток торгівлі у епоху Відродження та потреба в обліковій інформації 8
РОЗДІЛ ІІ 11
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК РЕВОЛЮЦІЯ У МИСЛЕННІ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ 11
2.1. Версії і причини виникнення подвійного запису 11
2.2. Друковані праці Лукі Пачолі ті їх значення 14
ВИСНОВКИ. 21
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 23

Вложенные файлы: 1 файл

№ 1489 История БУ.docx

— 78.38 Кб (Скачать файл)

Взаємозв'язок між рахунками  розкривається за допомогою подвійного запису подвійного запису - способу  реєстрації господарських операцій на двох рахунках в однаковій сумі: за дебетом одного рахунку і кредиту  іншого рахунку.

Пачолі писав: «Спочатку  купець повинен скласти докладно свій інвентар», тобто провести інвентаризацію, якщо висловлюватися сучасною мовою. В  якості регістрів допускалися як вільні листи, так і книги. Послідовність  розташування статей у інвентарній  опису була обумовлена ​​ступенем захисту майна від можливих втрат. Починати треба було з предметів, які цінніші і легко втрачаються: готівкові гроші, коштовності, срібні вироби та ін Підкреслюючи, що «весь  інвентар повинен бути складений  до одного часу», автор як би вводить  в облік вимога, яка в статистиці отримає назву критичного моменту. Істотною обставиною, що випливають з  процесу інвентаризації, слід вважати  те, що автор не використовує єдиного  вимірювача і його інвентаризаційний  опис носить чисто статистичний характер.

Пачолі дотримувався персоніфікованого  підходу при встановленні сутності рахунків, суть якого в тому, що рахунки, що враховують неживі предмети, розглядаються  як рахунки фізичних осіб, що відповідають за них. Цим він і пояснював  необхідність відображення кожної операції на двох рахунках: до однієї особи цінності прийшли, значить, запис на рахунку  цієї особи в дебетової частини, від іншого - пішли, отже, запис на рахунку цієї особи в кредитової частини.

Розвиваючи ідеї персоніфікації, він створив основну інформаційну модель господарської діяльності, в  якій важливі два моменти, звані  постулатами Пачолі [2, с. 32]:

1. сума дебетових і  кредитових оборотів завжди тотожна  в одній і тій же системі  рахунків;

2. сума дебетових сальдо (залишків по рахунках) завжди  тотожна сумі кредитових сальдо  в одній і тій же системі  рахунків.

Практично Пачолі перший постулат трактував як окремий випадок  другого.

Він описав одну з перших форм рахівництва - староіталійську (венеціанську).

Староіталійська форма рахівництва має три рівні обробки інформації:

• фіксація фактів господарського життя в меморіальній (Memorial (лат.) - пам'ять, тобто записувати на пам'ять  в книгу) книзі, яка заміняла те, що зараз називають первинними документами;

• за даними меморіалу, бухгалтер  складає записи за рахунками в  журналі - зараз його називають журналом реєстрації (хронологічній запису);

• записи про факти групуються за економічним змістом у Головній книзі (систематична запис).

Головним недоліком староіталійської форми бухгалтерського обліку є те, що рахунки не поділяються на синтетичні та аналітичні. Всі рахунки, по суті, були аналітичні, тому система обліку була громіздкою і трудомісткою.

Практика того часу знала  різні варіанти оцінки майна. Так, у  компанії Бене товари оцінювалися тільки за поточними ринковими цінами, а  в компанії Датіні власні товари показувалися за ціною придбання або за ринковими  цінами; якщо останні були нижче, різниця  ставилася на рахунок збитку по товарам.

Комісійні товари та товари, прийняті на зберігання, враховувалися  тільки в натуральному вираженні. Дещо інший порядок існував щодо оцінки земельних ділянок. У компанії Датіні вони показувалися за ціною придбання.

У Пачолі ми знаходимо дві  суперечливі рекомендації: продажні максимально високі ціни і собівартість. Застосування першого принципу призводило до систематичного завищення величини капіталу і зменшення суми показуваної  прибутку. Знайомство з трактатом  дозволяє зробити висновок про те, що Пачолі в поточному обліку передбачає оцінку за собівартістю.

Лука Пачолі описував проблеми обліку валютних операцій. На рахунку  «Каса» він рекомендував відображати  операції тільки в одній валюті, тобто після перерахунку оригінальної валюти в місцеву. У зв'язку з цим  він ставив завдання: як перевести  одну грошову одиницю в іншу і  як відобразити прибуток від операції обміну валюти. Він вирішує ці проблеми наступним чином: публікує перекладну таблицю різних валют. Результат  від перерахунку однієї валюти в  іншу, що виникає при зміні курсів, як вважав Пачолі, відображати в  обліку не треба.

При характеристиці факту  господарського життя Пачолі виділяв  чотири непорушних моменти, які повинні  бути відображені в обліку: суб'єкт; об'єкт; час і місце. Цим моментам відповідають відповіді на чотири питання: хто? що? коли? і де?

Поняття факту господарського життя призвело до виникнення двох дуже важливих правил. Їх сформулював  Пачолі [2, с. 112]:

1. «Не можна нікого  вважати боржником (дебітором)  без його відома, навіть якщо  це здалося б доцільним»;

2. «Не можна вважати  нікого верітелем (кредитором) за  відомих умов без його згоди».

Ці, очевидні на перший погляд, правила визначають момент визнання активів і зобов'язань, доходів  і витрат. При вирішенні даної  проблеми використовують касовий метод, який заснований на законі міни, і метод  нарахування, в основі якого зміна  прав власності (ризиків). У першому  випадку дебіторської та кредиторської  заборгованості, як правило, не виникає. Матеріали приймають до обліку тільки після оплати, тому рахунок комірника (матеріалів) дебетують, а рахунок  касира (грошей) кредитують. Товари списують з обліку також після оплати, тобто  рахунок комірника (товарів) кредитують, а рахунок касира (грошей) дебетують.

Лука Пачолі приділив увагу  балансу, який трактував як «бухгалтерське рівновагу, необхідне для контролю правильності рознесення по рахунках», але не розглядав його як звітний  документ. Під балансом Пачолі розумів  процедуру, пов'язану з встановленням  тотожності оборотів по дебету і кредиту  рахунків Головної книги. Ця обставина  обумовлюється автором.

Він називає баланс «способом  перенесення змісту однієї Головної книги в іншу, коли першу потрібно замінити новою, чи тому, що вона вся  списана, або заради порядку в  роках, як це водиться у відомих місцях і в іменитих купців».

Трохи раніше Пачолі вказував: «Якщо книга вся заповнена, то виникає необхідність в іншій». Трактуючи  подвійну, запис як методологічний прийом, що дозволяє вивірити помилки  у рознесенні, він схильний рекомендувати складання балансу тільки тоді, коли списана Головна книга.

У другій своїй книзі «Божественні пропорції» Пачолі в числі іншого представив оптимальні коефіцієнти  співвідношення податків до прибутку, прибутку до капіталу, оборотів до запасів і т.д., які надають обліку закінчений вигляд.

Вчення Пачолі про людський фактор у господарській діяльності взагалі та бухгалтерському справі зокрема заклало основу ділової  етики того часу. Автор вважав, що бухгалтерський облік - справа чесних і грамотних людей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ.

 

Сучасний бухгалтерський облік сягає своїм корінням у  глибину століть: його історія пройшла  у своєму розвитку ряд стадій. Він  з'явився одночасно з писемністю, став фундаментальною потребою господарської  діяльності. За багато століть свого  існування бухгалтерський облік  досяг високого ступеня свого  розвитку.

Стародавній облік не можна  вважати примітивним. Вивчення древніх  документів дозволяє простежити еволюцію обліку. Тільки аналіз справжніх древніх  документів дозволяє відповісти на питання, коли було "зведено" складна споруда, іменоване бухгалтерією. Еволюція бухгалтерського  обліку здійснювалася як розвиток специфічного виду людської діяльності в тісному  функціональному зв'язку з відкриттями  в пізнанні природи і світу.

Господарські потреби  людського суспільства породили рахунок і облік. Одночасно необхідність фіксувати облікові записи призвела до появи писемності, видатного досягнення людської цивілізації.

На певному щаблі розвитку економічного життя простий спосіб обліку вже не міг відповідати  ступеню розвитку господарської  діяльності і поділу праці. Розвитку рахунку та обліку сприяло утворення  надлишків продуктів і початок  обміну.

Становлення і розвиток всесвітньої  торгівлі призвело до формування фінансового  обліку, зародженню калькуляції і  початку управлінського обліку, що сприяли промислової революції.

Історія бухгалтерського  обліку налічує багато століть. За цей  час практично кожна країна внесла в нього свій гідний внесок. Крім загальних принципів і положень, що використовуються повсюдно, в бухгалтерському  обліку виникли і розвинулися  національні школи та напрямки, що відображали економічні особливості  окремих країн.

Облік і економіка завжди привертали увагу вчених і освічених  людей. Пояснюється це тим, що вивчення їх - це реалізація об'єктивної необхідності пізнання мотивів дії людей в  господарській діяльності, законів  господарювання у всі часи - від  Арістотеля, Ксенофонта до наших днів.

Іспанський фахівець Б. Солозано пише в 1603р.: «Бухгалтерський облік стоїть вище всіх наук і мистецтв, бо всі мають потребу в ньому, а він ні в кому не потребує; без бухгалтерського обліку світ був би некерований і люди не змогли розуміти один одного» .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 

  1. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: Навч. посібник. У 2-х частинах. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.
  2. Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 286 с.
  3. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет. От истоков до наших дней / Соколов Я.В. - М.: Аудит, 2005. - 638 с.
  4. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета / Соколов Я.В., Соколов В.Я. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 481 с.
  5. Соколов Я. В. Лука Пачоли: человек и мыслитель. М.: Финансы и статистика,1994.
  6. Соколов Я.В. Основы бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2000. 302 с.

Информация о работе Історія бухгалтерського обліку у епоху відродження