Аждодлар мероси ахло+ий тарбиянинг маънавий асоси

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Августа 2013 в 12:06, реферат

Краткое описание

Муста=иллигимизнинг дастлабки кунларидано= аждодларимиз томонидан кып асрлар мобайнида яратиб келинган улкан, бебащо маънавий ва маъданий меросни тиклаш давлат сиёсати даражасига кытарилган мущим вазифа былиб =олди. Бу борада Президентимиз И.А.Каримов =уйидагича фикр билдирганлар: «Хал=имиз таянчи-аждодларимиз =олдирган маънавий мероснинг ызи бир хазина. Бу хазинадан о=илона фойдаланишимиз лозим»1. Зеро, аждодларимиз томонидан яратилган асарларда хал=имизга хос былган инсоннинг ахло=ий-рущий камолот масаласи етакчи ырин тутади. Инсоният яратган маънавий бойликлар бисотида донишмандларнинг панд-насищатлари ва ыгитлари алощида ырин эгаллайди.

Вложенные файлы: 1 файл

Аждодлар мероси ахло+ий тарбиянинг маънавий асоси.doc

— 65.50 Кб (Скачать файл)

АЖДОДЛАР МЕРОСИ АХЛО+ИЙ ТАРБИЯНИНГ МАЪНАВИЙ АСОСИ

 

ЖДПИ аспирант Фарсахонова Д.Р.

 

Муста=иллигимизнинг  дастлабки кунларидано= аждодларимиз томонидан кып асрлар мобайнида яратиб келинган улкан, бебащо маънавий ва маъданий меросни тиклаш давлат сиёсати даражасига кытарилган мущим вазифа былиб =олди. Бу борада Президентимиз И.А.Каримов =уйидагича фикр билдирганлар: «Хал=имиз таянчи-аждодларимиз =олдирган маънавий мероснинг ызи бир хазина. Бу хазинадан о=илона фойдаланишимиз лозим»1. Зеро, аждодларимиз томонидан яратилган асарларда хал=имизга хос былган инсоннинг ахло=ий-рущий камолот масаласи етакчи ырин тутади. Инсоният яратган маънавий бойликлар бисотида донишмандларнинг панд-насищатлари ва ыгитлари алощида ырин эгаллайди. Донишмандларнинг панд-насищатлари умрибо=ий маънавий бойлик щисобланади. Чунки уларнинг панд-насищати щаётдан, щаёт тажрибасидан келиб чи==ан ва эзгу орзу-ниятни ифодалайди щамда умуминсоний мощият касб этади. Улу\ донишмандларнинг панд-насищатлари, ыгитлари замирида инсонпарварлик, хал=парварлик, ватанпарварлик ва маърифатпарварлик \оялари ётади. Диёримизда яратилган таълимий-ахло=ий панд-насищат тарзидаги асарлар бугунги кунда щам ёшларни щаётга, амалий фаолиятга тайёрлашда мущим =ылланма, таълим-тарбиянинг мущим омили былиб келмо=да.

Мазкур ма=олада буюк инсонларнинг панд-насищатлари баркамол авлодни тарбиялашда маънавий-ахло=ий йыри=нома, методологик асос эканлиги щамда ушбу панд-насищатларнинг ёшлар тарбиясидаги ащамияти ща=ида сыз юритилади.

Аждодларимиз  томонидан яратилган панд-насищат тарзида ифодаланган асарларни =уйидаги икки туркумга ажратиш мумкин:

I. Фарзандлари ва шогирдларига айтган панд-насищатлари, ахло=ий интеллектуал салощиятга йыналтирувчи асарлар

II. Буюк инсонларнинг умумий тарздаги панд-насищатлари, маънавий-ахло=ий йыри=нома сифатидаги асарлар

1. Кайковуснинг «+обуснома»;

2. Шайх Нажмиддин Кубронинг «Фи ал-адаб» («Одоб =оидалари»);

3.Сощиб=ирон Амир Темурнинг «Темур тузуклари»;

4.Защириддин Мущаммад Бобурнинг «Мубаййин»;

5.Мавлоно Мущаммад +озининг «Щукмдорга ыгитлар» каби асарлар

1.Мущаммад саллоллощу алайщи вассалламнинг Щадиси шарифлари;

2.Абу Наср Фаробийнинг «Фозил одамлар шащри»;

3.Мащмуд +ош\арийнинг «Девону лу\отит турк»;

4.Юсуф Хос Щожибнинг «+утад\у билиг»;

5.Ащмад  Югнакийнинг «Щибат ул-ща=ойи=» каби асарлар;

6. И.А.Каримов асарларидаги баркамол авлод тарбиясига оид \оялар.


 

+уйида ушбу асарлар ты\рисида =ис=ача тыхталиб ытамиз. Буюк инсонларнинг фарзандларига атаб ёзилган насищатномалари ичида Кайковуснинг «+обуснома» асарини алощида =айд этиб ытиш жоиз.

XI асрнинг 82–83-йилларида /арбий Эрон подшощининг набираси Кайковус ибн Искандар ыз ы\ли Гилоншощга ба\ишлаб «Насищатнома»сини яратади ва ыша давр анъанасига кыра уни бобоси подшощ Шамсул-маолий +обус шарафига «+обуснома» деб атайди. «+обуснома» панд-насищат тарзида ёзилган былиб, мана бир неча асрлардан бери хал=ларни, жумладан ёшларни маънавий щаётга тайёрлашда, уларни щар томонлама етук инсон =илиб тарбиялашда мущим =ылланма былиб келмо=да.

Асарда ёшлар тарбиясида – жувонмардлик талабларидан энг  мущими – ахло= тарбияси, деб кырсатилади. У ёшларда ызгаларга нисбатан инсоний муносабатда былиш, адолатлилик, самимийлик, сахийлик, адолатпарварлик, инсонпарварлик, саховатлилик, =аноатлилик, мурувватлилик каби хислатларни таркиб топтиришни истайди ва асарнинг бошидан охиригача ана шу эзгу ма=садини амалга оширишга щаракат =илади. Масалан, асарда =уйидаги пурмаъно фикрларни кыришимиз мумкин «Эй фарзанд, щаргиз яхшилик =илмо=ни тарк этма\ил, щамиша яхшиликни халойи==а кыргуз\ил ва асло унинг аксини кыргузма\ил, бош=а тил била сызлама\ил»2. Асарда бу каби ёшларда ахло=ий фазилатларни юксалтиришга =аратилган фикрларни кыплаб учратиш мумкин. Кыриниб турибдики, Кайковус =арашларида инсон тарбияси омили мущим ырин тутади.

Ушбу насищатнома ёшларни щаётга тайёрлашда уларни щар томонлама камолга етказишнинг назарий масалаларини амалий фаолиятга тадби=и ну=таи назаридан ифодалаши билан щамма замонларда, щар =андай тузумда щам ыз =имматини ю=отмади ва амалий щаёт дастури сифатида ыз ырнига эга былди.

Шайх  Нажмиддин Кубро (1145-1221) щам ыз шогирдлари учун ыгит-насищатлардан иборат «Фи ал-адаб» («Одоб =оидалари») рисоласини ёзиб =олдирган. Мутафаккирнинг асосий \ояси комил инсонни тарбиялаш, одамни щалокатга бошловчи нафс, хусумат, гумон, таъна, нифо=, риё, фоси=лик каби ёмон феъл-атвордан халос былиб, фа=ат яхши ишлар =илишга, рущий покликка чорлашдан иборатдир. Шу ыринда асардан =уйидаги намуналарни келтириб ытамиз «Умр ва дунёдан кыра тез, шошилиб йы= былиб кетадиганро=, ылим ва охиратдан кыра я=инро=, орзудан кыра узо=ро=, хотиржамликдан кыра гызалро= нарса йы= экан. Энг яхши дыст илм экан… а=лни эса яхшиликларга чорлашда кырдим. Ыз-ызини тарбиялай олган ва шащватлардан тийила олган киши энг кучли шахс экан. Кырдимки, энг ноёб неъмат ростгыйлик ва =ащрамонлик, энг о\ир о\ри= эса ёмон ва мувофи= дыстлар экан».

Сощиб=ирон Амир Темурнинг «Темур тузуклари» асари икки =исмдан иборат былиб, биринчи =исми давлат бош=аруви ща=ида былса, асарнинг иккинчи =исмида Сощиб=ирон ыз фарзандлари ва набираларига ыгит ва насищатларини айтиб ытган. Асарда Амир Темур ы\иллари ва набираларига давлатни бош=аришда =андай йыл тутиш, =андай =онун-=оидаларга амал =илиш, +уръон ва шариат талабларига риоя этиш, доимо адолат билан иш юритиш, ращбарлик фаолиятида  щалол, пок, инсофли-диёнатли былиш, фарзанд тарбияси, оила тутиш ва щатткои келин танлаш борасидаги ыгит-насищатларини ёзиб =олдирган. Масалан, «Ы\илларим, набираларим ва я=инларимни уйлантирмо= ташвишида келин изламо==а эътибор бердим. Бу ишни давлат юмушлари билан тенг кырдим. Келин былмиш насл-насаби, одоб-ахло=и, со\лом ва ба=увватлиги билан барча =усурлардан холи былсагина эл-юртга катта тый-томоша бериб, келин туширдим»3.

Защириддин  Мущаммад Бобур 1522 йилда ы\ли Щумоюнга атаб «Мубаййин» номли асарини ёзади. Асарда ыша замон соли= тизимини соли= йи\ишнинг =онун-=оидаларини, шариат быйича кимдан =анча соли= олиниши ва бош=а масалаларни назмда изощлаб берган4.

Мавлоно Мущаммад +озининг «Щукмдорга ыгитлар» асарида давлатни бош=ариш юзасидан йыл-йыри=лар ва насищатлар берилган. Унда давлатни бош=ариш шартлари ынта деб белгиланган.

Щукмдор:

  1. ызига раво кырмаганни бош=аларга щам раво кырмасин;
  2. доимо щар =андай шароитда щам хал=нинг щожатини чи=арсин;
  3. ейиш-ичиш ва кийинишда меъёридан ошмасин;
  4. хушмуомала былиши ва хал=ни тенглай олиши лозим;
  5. доимо ща=и=ат юзасидан щукм чи=ариши шарт;
  6. давлат ва мамлакатни турли хатарлардан са=лаб, доимо адолат учун хизмат =илсин;
  7. дин уламолари билан сущбатлашиб, улардан шариат юзасидан маслащат олсин;
  8. хал==а жабр-зулм =илмаслиги, балки уларга шаф=атли былиб, хал=нинг мущаббатини =озонмо\и лозим;
  9. амалдорларнинг зыравонликларига йыл =ыймаслиги шарт;
  10. щар =андай масалани щал этишда фаросат билан иш тутсин.

Буюк инсонларнинг умумий тарздаги панд-насищатлари, маънавий-ахло=ий йыри=нома сифатидаги асарларга жуда кыплаб мисоллар келтириш мумкин. Аввало, пай\амбаримиз Мущаммад саллоллощу алайщи вассалламнинг Щадиси шарифлари биринчи навбатдаги панд-насищатлардир. Чунки, щадислар ахло= =онун-=оидалари ва талабларини ифодаловчи насищатномадир. Бундан таш=ари IX-XI асрлардаги Абу Наср Фаробий, Мащмуд +ош\арий, Юсуф Хос Щожиб, Ащмад Югнакийлардан тортиб то бугунги кундаги олимларимиз ва юртбошимиз И.А.Каримовнинг баркамол авлод тарбияси ща=идаги \ояларини келтиришимиз мумкин.

Абу Наср Фаробийнинг «Фозил одамлар шащри» асарида камолатга эришган ижтимоий жамоани яратиш, етук, о=ил, доно, адолатли ращбар былиш учун зарур былган хислатлар ща=ида фикр юритилади.

Мащмуд +ош\арийнинг «Девону лу\отит турк» асарида таълим-тарбия, хул=-одоб, илм-фан ты\рисида щикматли ва ибратомуз фикрлар мавжуд.

Юсуф  Хос Щожибнинг «+утад\у билиг» асарида таълим-тарбия ва маънавий камолатнинг йыл-йыри=лари, ахло=-одоб хусусидаги фикрлар келтирилган.

Ащмад Югнакийнинг «Щибат ул-ща=ойи=» асарди илмнинг афзаллиги, тил одоби, сащоват, хул=-одоб, заковат ва бош=а ижтимоий масалалар ты\рисида сыз юритилган.

Мазкур асарларнинг барчаси талабаларга ахло=ий тарбия бериш жараёнида мущим дидактик асос былиб хизмат =илади. Талабаларга ахло=ий тарбия беришда матнлар танлаш жараёнида ушбу панд-насищат тарзида яратилган асрлардан унумли фойдалана олсак, педагогика туркумидаги ытиладиган фанларда щар бир мавзуга мос, талабаларнинг ахло=ий тарбияланганлик даражасини оширадиган мантларни олиб, ыз ырнида =ыллай олсак, кызлаган ма=садимизга эришиш имкони яратилади. Чунки, ушбу донишмандларнинг панд-насищатларида мещнатга, эл-юртга мущаббат, поклик, щалоллик, ты\рилик, ростгыйлик, сащийлик, мещр-мурувват, хушмуомалалик каби эзгу инсоний сифат ва хислатлар тар\иб =илинади щамда дилозорлик худбинлик, жощиллик, ял=овлик, танбаллик, эгрилик, бахиллик, шаф=атсизлик, бадхул=лик каби салбий хислатлар =ораланади, беаёв тан=ид =илинади.

Демак, былажак  бошлан\ич синф ы=итувчиларини тайёрлаш жараёнида педагогика туркумидаги  фанларни ы=итишда талабаларга ахло=ий тарбия беришда буюк инсонларнинг панд-насищатларидан мавзуга мос матн танлаш ва уни =ыллаш  натижасида =уйидаги юту=ларга эришишимиз мумкин:

- талабалар  буюк ватандошларининг панд-насищат  тарзидаги асарлари билан танишадилар;

- талабаларнинг  ахло=ий тарбияланганлик даражалари  ошади;

- юксак ахло=ий  фазилатларга эга былган кадрлар  тайёрланади;

- талабаларнинг  келгуси касбий фаолиятида ыз ы=увчиларига ахло=ий тарбия беришларига замин яратилади.

 

 

 

 

 

 

 

1И.А.Каримов. Буюк ма=сад ё`лидан о\ишмайлик. Т., «Ызбекитон», 1993 й, 8 б.

2 Кайковус. +обуснома (Нашрга тайёрловчи С.Долимов). Т.: «Ы=итувчи», 2006, 42-бет.

3 Темур тузуклари. (Форсчадан А. Со\уний ва Щ. Караматов таржимаси). – Т.: «/./улом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти», 1996.- 68- 72 бетлар.

4 Маънавият юлдузлари (Тузувчи М.Хайруллаев). – Т.: 2001. – 408 бет (272-бет).


Информация о работе Аждодлар мероси ахло+ий тарбиянинг маънавий асоси