Рефераты по астрономии

Історія розвитку астрономії

22 Марта 2014, реферат

Астрономія — наука про закони руху, властивості і розвиток небесних тіл — є однією з найдавніших природничих наук. Невідомо, де і коли зародилась астрономія. Необхідність людини орієнтуватися в просторі, систематизувати свій час та передбачувати такі події, як моменти розливу рік і час польових робіт, а також прагнення зрозуміти і пояснити те, що вони бачили — призвело до раннього розвитку цієї науки. Тому, панує думка, що астрономія зароджувалась там, де в ній була потреба — скрізь. Однак найдавніші писемні свідчення про регулярну астрономічну діяльність виявлено у вавилонських клинописних текстах, найбільш ранні з яких датуються рубежем II-І тисячоліття до н. е.. На перших етапах свого розвитку астрономія становила єдине ціле з астрологією, остаточне відділення якої відбулося в Європі епохи Відродження. Інші науки, що досліджують позаземні об'єкти (астрофізика, космологія тощо), також раніше розглядалися як частина астрономії, але в XX столітті вони виділилися як окремі.

Історія розвитку астрономії. Методи та засоби астрономічних досліджень

30 Марта 2014, реферат

Зоряне небо за всіх часів займало уяву людей. Чому запалюються зірки? Скільки їх сіяє в ночі? Чи далеко вони від нас? Чи є границі в зоряної Вселеної? Із глибокої стародавності люди замислювалися над цими й багатьма іншими питаннями, прагнучи зрозуміти і осмислити устрій того великого миру, у якому ми живемо.

Агрометеорология

23 Декабря 2014, контрольная работа

Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства является получение достаточного количества продуктов питания для населения и сырья для промышленности. Эта задача очень сложная и в нашей стране до сих пор не решена.

Анализ задач предметной олимпиады школьников по астрономии (региональный этап)

24 Марта 2014, курсовая работа

Цель работы:
Провести анализ задач, построить диаграммы и сделать выводы о том, какие тем чаще встречаются в заданиях, а какие реже.
Решаемые задачи:
Узнать какие вопросы по астрономии, рекомендует предметная методическая комиссия Всероссийской Олимпиады по астрономии и физике космоса для подготовки школьников к решению задач регионального этапа Олимпиады.
Провести анализ и выяснить к какой теме относиться каждая из задач.

Архимедова сила. Условие плавания тел

25 Июля 2013, реферат

Существование гидростатического давления приводит к тому, что на любое тело, находящееся в жидкости или газе, действует выталкивающая сила. Впервые значение этой силы в жидкостях определил на опыте Архимед.Закон Архимеда формулируется так: на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу того количества жидкости или газа, которое вытеснено погруженной частью тела.

Астероїди і метеорити

26 Октября 2012, доклад

Нерідко у щільні шари атмосфери потрапляє з космосу великі тверді частинки, які називають метеорними тілами. Рухаючись в атмосфері, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється обширна світна оболонка з роз¬жарених газів. Від сильного опору повітря метеорне тіло нерідко розколюється і з гуркотом па¬дає на Землю у вигляді осколків. Рештки метеорних тіл, що впали на Землю, називаються метеоритами.

Астероїди. Метеорити

06 Ноября 2014, реферат

Астероїд, або мала планета, — тверде небесне тіло діаметром від 1 до приблизно 1000 км, що рухаються орбітами у Сонячній системі.
Термін астероїд (від дав.-гр. ἀστεροειδής — «зіркоподібний», з ἀστήρ — «зірка» та εῖ̓δος — «вид, зовнішність, якість») було запроваджено Вільямом Гершелем, оскільки перші виявлені астероїди виглядали на небі, як зірки (або точки), на відміну від планет, які під час спостереження у телескоп виглядають дисками. Водночас астероїди, на відміну від зір, рухалися. Точне визначення терміну «астероїд» досі не встановлено.

Астероиды

24 Февраля 2013, реферат

Астероиды - небольшие небесные тела, размером от нескольких метров до тысячи километров. Астероиды состоят из железа, никеля и различных каменистых пород. По составу они близки к планетам земной группы.
Большинство астероидов движутся в так называемом поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Юпитер возмущает их движения. В результате этого, астероиды сталкиваются друг с другом, меняют свои орбиты.

Астероиды космоса

20 Января 2014, реферат

Астероиды (малые планеты). Эти космические тела отличаются от планет прежде всего своими размерами. Так, самая большая из маленьких планет Церера имеет в поперечнике 995 км; следующая за ней (по размеру): Палада-560 км, Хигея - 380 км, Психея - 240 км и т.д. Для сравнения можно указать, что наименьшая из больших планет Меркурий имеет диаметр 4878 км, т.е. в 5 раз превосходит - поперечник Цереры, а массы их различаются во многие сотни раз.
Общее число малых планет, доступных наблюдению современными телескопами, определяется в 40 тыс., но общая их масса в 1 тыс. раз меньше массы Земли.

Астрология

21 Октября 2012, реферат

Астрология (astrologia, от астро... и греч. logos «учение») — учение о способах предсказания земных событий, характера и судьбы отдельного индивида, основанных на исследовании расположения небесных тел как относительно друг друга, так и относительно горизонта.

Астрономічні спостереження

27 Ноября 2013, доклад

Астрономічні дослідження проводяться в наукових інститутах , університетах і обсерваторіях . Пулковська обсерваторія під Ленінградом існує з 1839 р. і знаменита складанням найточніших зоряних каталогів . Її в минулому столітті називали астрономічною столицею світу.
Не кожна обсерваторія веде всі види астрономічних робіт . Але на багатьох обсерваторіях є спеціальні інструменти , за допомогою яких визначають точне положення зірок на небі і точний час .

Астрономія і астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини

06 Марта 2014, практическая работа

Астрономія- наука , що вивчає рух , будову , походження й розвиток небесних тіл і їх походження . Астрономія є однією з найстародавніших наук . Вона виникла на основі практичних потреб людини й розвивалася разом із ними . Елементарні астрономічні відомості мали народи Вавілона , Єгипту , Китаю вже тисячі років тому й застосовували їх для вимірювання часу та орієнтування за сторонами горизонту . І в наш час астрономія використовується для визначення точного часу й географічних координат ( в авіації , навігації , космонавтиці , геодезії , картографії). Астрономія допомагає досліджувати й освоювати космічний простір , розвивати космонавтику , вивчати нашу планету з космосу.

Астрономическая картина мира

10 Июня 2013, реферат

Первые, дошедшие до нас естественнонаучные представления об окружающей нас Вселенной сформулировали древнегреческие философы в 7-5 вв. до н. э. Их натурфилософские учения, опирались на накопленные ранее астрономические знания египтян, шумеров, вавилонян, арийцев, но отличались существенной ролью объясняющих гипотез, стремлением проникнуть в скрытый механизм явлений.

Астрономическая неделя с 30 марта по 5 апреля 2015 года

28 Марта 2015, доклад

На данной неделе долгопериодическая переменная звезда U Ориона достигнет максимума блеска (5,5m), а 4 апреля произойдет полное лунное затмение при видимости в восточных областях страны. Кроме этого, всю неделю будет наблюдаться Новая звезда блеском около 5m в созвездии Стрельца.
Из планет Солнечной системы: Меркурий и Уран не видны, Венера и Марс наблюдаются по вечерам, Юпитер доступен для наблюдений большую часть ночи, а Сатурн присутствует на утреннем небе. Нептун можно обнаружить на фоне утренних сумерек при благоприятных условиях.

Астрономическая революция

27 Ноября 2013, доклад

Астрономия — наука о движении и свойствах небесных тел — является одной из древнейших естественных наук. На ранних этапах своего развития составляла единое целое с астрологией; окончательное разделение научной астрономии и астрологии произошло в Европе эпохи Возрождения. Важнейшей прикладной и одновременно мировоззренческой естественнонаучной дисциплиной едва ли не с начала своего возникновения была астрономия. Уже в древности она сочетала в себе тщательное наблюдение движений небесных светил (и неба вообще) и различное теоретическое, мировоззренческое осмысление (обычно включавшее громадный элемент фантастического).

Астрономия в древности

15 Ноября 2011, доклад

Трудно точно сказать, когда именно зародилась астрономия: до нас почти не дошли сведения, относящиеся к доисторическим временам. В ту отдаленную эпоху, когда люди были совершенно бессильны перед природой, возникла вера в могущественные силы, которые будто бы создали мир и управляют им, на протяжении многих веков обожествлялась Луна, Солнце, планеты. Об этом мы узнаем из мифов всех народов мира.

Астрономия как наука

26 Октября 2013, доклад

Астрономия - наука, изучающая движение, строение и развитие небесных тел и их систем. Накопленные ею знания применяются для практических нужд человечества. Само слово «астрономия» происходит от греческих слов Астрон – светило и нОмос - закон
Астрономия возникла на основе практических потребностей человека и развивалась вместе с ними. Зачатки астрономии существовали уже тысячи лет назад в Вавилоне, Египте и Китае для целей измерения времени и ориентировки по странам света.

Астрономия как наука

23 Декабря 2013, реферат

На протяжении веков человек стремился разгадать тайну великого мирового «порядка» Вселенной, которую древнегреческие философы и назвали Космосом (в переводе с греческого - «порядок», «красота»), в отличие от Хаоса, предшествовавшего, как они считали, появлению Космоса. Первые, дошедшие до нас естественнонаучные представления об окружающей нас Вселенной сформулировали древнегреческие философы в 7-5 вв. до н. э. Их натурфилософские учения, опирались на накопленные ранее астрономические знания египтян, шумеров, вавилонян, арийцев, но отличались существенной ролью объясняющих гипотез, стремлением проникнуть в скрытый механизм явлений.

Астрофизические методы исследования Вселенной. Телескопы. Как стать ближе к звёздам

05 Июня 2013, доклад

За свою многовековую историю астрономия претерпела несколько революций, полностью изменивших ее характер. Одним из результатов можно считать возникновение и бурное развитие астрофизики.
(*)Астрофи́зика - это раздел астрономии, изучающий физические и химические явления, происходящие в небесных телах.
Развитию данной науки способствовало применение телескопа с начала 17 века, открытие спектрального анализа и изобретение фотографии в 19. За последние десятилетия она стала ведущим разделом астрономии.

Атқарушы билік органдарының жүйесі

15 Октября 2015, реферат

Атқарушы билік органы – мемлекеттік биліктің атқарушы билік тармағын жүзеге асыратын негізгі субъект. Онсыз мемлекеттік басқарушылық қызметті жүзеге асыру, әкімшілік құқықтық қатынастардың пайда болуы мүмкін емес.Атқарушы билік органы деп билікті бөлу принципіне сәйкес мемлкеттің тапсыруымен қоғамның шаруашылық, әлеуметтік-мәдениет және әкімшілік саяси өмірінің әр түрлі салаларында атқарушы өкім етуші қызметті нақты жүзеге асыратын мемлекеттік биліктік механизмінің буыны түсініледі. Атқарушы билік органы заң шығарушы және сот билігі органдарымен қатар мемлекеттік аппараттың жеке буыны болып табылады. Яғни ол мемлекеттік орган ретінде мемлекеттік басқару мен бақылауды атқаруға уәкілдік берілген, заңнамалармен белгіленген тәртіппен құрылатын мемлекеттік мекеме.

Биографии Казахстанских космонавтов

23 Апреля 2014, реферат

Первый космонавт Казахстана. Родился 27 июля 1946 года в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахской ССР (ныне - Республика Казахстан). После окончания 8 классов работал токарем на Темиртауском литейно-механическом заводе, одновременно учился в вечерней школе. В 1965 году закончил школу и поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков ПВО. После окончания училища в 1969 году служил в Военно-воздушных силах СССР. В 1976 году окончил школу летчиков-испытателей и перешел на испытательную работу.

Биография Тихо Браге и вклад в астрономию

24 Октября 2015, реферат

Вклад Браге в астрономию внушителен. Он не только спроектировал и соорудил инструменты, но также опробовал их и периодически проверял их точность. Тихо также был первым астрономом, который принимал во внимание атмосферную рефракцию.
1) Армиллярная сфера была ориентирована не на эклиптику, как было принято со времён Птолемея, а на небесный экватор.
2) Для повышения точности Браге сконструировал специальный визир.
3)В качестве промежуточного опорного светила вместо Луны он использовал Венеру, которая за время паузы в наблюдениях практически не сдвигалась.

В поисках системы мира

27 Января 2013, курсовая работа

Звездное небо во все времена занимало воображение людей. Почему зажигаются звезды? Сколько их сияет в ночи? Далеко ли они от нас? Есть ли границы у звездной Вселенной? С глубокой древности человек задумывался над этими и многими другими вопросами, стремился понять, и осмыслить устройство того большого мира, в котором мы живем.

Величина и свещение звезд

28 Апреля 2013, научная работа

Жұмыстың мақсаты жұлдыздардың ішкі құрылысы және олардың пайда болуы, дамуы туралы астрономиялық бақылаулар мәліметтері мен теориялық есептеулер және болжамдар нәтижелерін зерттеу. Жұмыстың зерттеу бөлімінде ең жарық жұлдыздардың Үндістегі ε, Темірқазықтың жылтылы мен жарықтылығын Күнмен салыстыру арқылы Погсон формуласы және абсолют жұлдыздық шама, көрінерлік жұлдыздық шама арасындағы байланыс теңдеуі арқылы анықтаудың оңай тәсілін көрсеткен.

Венера

26 Декабря 2013, реферат

Вене́ра— вторая внутренняя планета Солнечной системы с периодом обращения в 224,7 земных суток. Планета получила своё название в честь Венеры, богини любви из римского пантеона.
Венера классифицируется как землеподобная планета, и иногда её называют “сестрой Земли”, потому что обе планеты похожи размерами, силой тяжести и составом. Однако условия на двух планетах очень разнятся. Поверхность Венеры скрывает чрезвычайно густая облачность из облаков серной кислоты с высокими отражательными характеристиками, что не даёт возможности увидеть поверхность в видимом свете (но её атмосфера прозрачна для радиоволн, с помощью которых впоследствии и был исследован рельеф планеты).

Видимое движение планет

08 Февраля 2014, реферат

Издавна люди наблюдали на небе такие явления как видимое вращение звездного не-ба, смена фаз Луны, восход и заход небесных светил, видимое движение Солнца по небу в течение дня, солнечные затмения, изменение высоты Солнца над горизонтом в течение года, лунные затмения. Было ясно, что все эти явления связаны, прежде всего, с движением небесных тел, ха-рактер которого люди пытались описать при помощи простых визуальных наблюдений, правильное понимание и объяснение которых складывалось веками.

Вильям Гершель

24 Апреля 2012, реферат

Фридрих Вильгельм Гершель родился 15 ноября 1738 года в городе Ганновер в Германии. Его отец, Исаак Гершель, служил гобоистом в ганноверской гвардии, а мать, Анна Ильза Морицен, находилась дома и ухаживала за детьми и мужем. Семья исповедовала протестантскую веру и поэтому вынуждена была уехать из Моравии, где они раньше жили, в Ганновер.

Влияние Солнца на Землю

30 Октября 2013, реферат

Изучение истории Земли показывает, что наша планета в течение миллиардов лет получала от Солнца столько же тепла и света, сколько получает и теперь. Это значит, что за это время количество тепла и света, излучаемого Солнцем, существенно не менялось. Но все изменения, которые происходят в поверхностных слоях Солнца, отражаются на явлениях, происходящих на Земле.
Дело в том, что Солнце не только испускает лучи света, радиолучи, но и выбрасывает частички вещества, среди которых много заряженных электричеством. Приближаясь к Земле, потоки частиц сосредоточиваются вокруг магнитных полюсов Земли. Влетая с большой скоростью в самые верхние, наиболее разреженные слои атмосферы, они ударяются об отдельные частицы разреженного воздуха, вызывают их свечение и сами светятся.

Все о звездах

13 Мая 2013, реферат

В течение многих тысячелетий астрологи сверяли по звёздам жизни отдельных людей и целых государств, хотя и предупреждали при этом, что роль звёзд в предначертании судьбы велика, но не абсолютна. Звёзды советуют, а не приказывают, говорили они. Но шло время, и люди стали всё чаще смотреть на звезды с другой, менее романтической точки зрения. Антуан де Сент-Экзюпери сказал об этом: «Вы проинтегрировали орбиту звезды, о жалкий род исследователей, и звезда перестала быть для вас живым светилом». Действительно, звёзды стали рассматриваться как физические объекты, для описания которых вполне достаточно известных законов природы.

Вселенная. Метагалактики. Галактики

25 Апреля 2012, реферат

Вселенная, весь мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по тем формам, которые принимает материя в процессе своего развития. Вселенная существует объективно, независимо от сознания человека, её познающего. Вселенная содержит гигантское множество небесных тел, многие из которых по размерам превосходят Землю иногда во много миллионов раз. Всякое подлинно научное исследование признаёт объективное существование, материальность Вселенной.