Фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2014 в 16:24, курсовая работа

Краткое описание

Метою дослідження є фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі.
У курсовій роботі виконуються наступні завдання:
- розкрити теоретичні аспекти фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі;
- провести аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «ВетСервіс»;
- виконати фінансовий аналіз ефективності інвестиційного проекту підприємства ТОВ « ВетСервіс».

Содержание

Вступ
1. Теоретичні аспекти фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі…………………………………………………………….5
1.1 Роль і сутність фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі…………………………………………………………….5
1.2 Методи проведення фінансового аналізу в інвестиційному процесі…………………………………………………………………………..…..7
1.3 Проблематика фінансування підприємства в інвестиційному процесі……………………………………………………………………………..13
2. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «ВетСервіс»………………………………………………………………………..16
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства…………..16
2.2 Аналіз фінансових результатів підприємства ТОВ «ВетСервіс»…...18
2.3 Інвестиції підприємства ТОВ «ВетСервіс» у майбутньому…………24
3. Фінансовий аналіз ефективності інвестиційного проекту підприємства ТОВ « ВетСервіс»…………………………………………………………………30
Висновки …………………………………………………………………...38
Список використаної літератури………………………………………….40
Додаток А Баланс підприємства ТОВ «ВетСервіс» на 2010-2012 рр.
Додаток Б Звіт про фінансові результати на 2010-2012 рр.
Додаток В Алгоритм розрахунку показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВетСервіс»

Вложенные файлы: 1 файл

ГОТ.doc

— 681.50 Кб (Скачать файл)

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               

Зміст

 

Реферат

Вступ

 

1. Теоретичні аспекти фінансового  аналізу стану підприємства в  інвестиційному процесі…………………………………………………………….5

1.1 Роль і сутність фінансового  аналізу стану підприємства в  інвестиційному процесі…………………………………………………………….5

1.2 Методи проведення фінансового аналізу в інвестиційному процесі…………………………………………………………………………..…..7

1.3  Проблематика фінансування підприємства в інвестиційному процесі……………………………………………………………………………..13

 

2. Аналіз фінансового стану підприємства  на прикладі ТОВ «ВетСервіс»………………………………………………………………………..16

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства…………..16

2.2 Аналіз фінансових результатів підприємства ТОВ «ВетСервіс»…...18

2.3 Інвестиції підприємства ТОВ «ВетСервіс» у майбутньому…………24

 

3. Фінансовий аналіз ефективності інвестиційного проекту підприємства ТОВ « ВетСервіс»…………………………………………………………………30

 

Висновки …………………………………………………………………...38

Список використаної літератури………………………………………….40

 

Додаток А Баланс підприємства ТОВ «ВетСервіс» на 2010-2012 рр.

Додаток Б Звіт про фінансові результати на 2010-2012 рр.

Додаток В Алгоритм розрахунку показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВетСервіс»

ВСТУП

 

Актуальність теми дослідження. У процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації окремих з альтернативних проектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої ефективності. З метою отримання результатів такої оцінки за кожним з проектів, що розглядаються, має бути проведено відповідний фінансовий аналіз. У процесі такого аналізу зіставляють між собою ефект та витрати за кожним проектом, що розглядається, з урахуванням рівня інвестиційних ризиків за ними.

Фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі – це сукупність аналітичних процедур, що базуються на загальнодоступній інформації фінансового характеру і призначені для оцінки стану й ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства, а також прийняття управлінських рішень стосовно доцільності інвестування коштів в його діяльність.

Метою дослідження є фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі.

Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ «ВетСервіс».

У курсовій роботі виконуються наступні завдання:

- розкрити теоретичні аспекти фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі;

- провести аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «ВетСервіс»;

- виконати фінансовий аналіз  ефективності інвестиційного проекту  підприємства ТОВ « ВетСервіс».

Курсова робота складається із введення, трьох основних частин, висновку, списку використаних джерел, додатків.

 

 

1. Теоретичні аспекти фінансового  аналізу стану підприємства в  інвестиційному процесі

 

1.1 Роль і сутність фінансового  аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі

 

Метою управління капітальними інвестиціями є вибір найефективніших інвестиційних проектів і забезпечення реалізації окремих інвестиційних програм. Особлива увага приділяється вибору інвестиційних проектів, що здійснюється на основі оцінки їх ефективності при забезпеченні послідовності проведення аналізу. Прийняття або відхилення інвестиційного проекту здійснюється після проведення його аналізу за такої послідовності.

У процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації окремих з альтернативних проектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої ефективності. З метою отримання результатів такої оцінки за кожним з проектів, що розглядаються, має бути проведено відповідний фінансовий аналіз. У процесі такого аналізу зіставляють між собою ефект та витрати за кожним проектом, що розглядається, з урахуванням рівня інвестиційних ризиків за ними.

Для обґрунтування рішень щодо капітальних інвестицій відповідний проект повинен отримати оцінку за двома критеріями:

1) фінансова спроможність (фінансовий аналіз);

2) економічна ефективність інвестицій (економічний аналіз) [6,c.184].

 Мета фінансового аналізу — проаналізувати стан ліквідності (платоспроможності) проекту протягом усіх періодів інвестиційного циклу. Висновки про доцільність інвестицій базуються на зіставленні обсягу інвестицій і прогнозних грошових потоків з урахуванням вартості залученого капіталу. У разі отримання від'ємного сальдо грошових потоків станом на будь-який період проект треба відхилити або відшукати додаткові джерела його фінансування. Іншими словами, за фінансовим критерієм проект прийнятний, якщо генерований інвестиціями сумарний грошовий потік покриває їх розмір з урахуванням зміни вартості грошей у часі.

Фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі – це сукупність аналітичних процедур, що базуються на загальнодоступній інформації фінансового характеру і призначені для оцінки стану й ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства, а також прийняття управлінських рішень стосовно доцільності інвестування коштів в його діяльність[4,c.132].

Фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі вивчає фінансовий стан підприємства як співвідношення різних складників активів і пасивів між собою. Крім того, він досліджує причини, які привели до відповідного рівня фінансового стану, пропонує шляхи його поліпшення, виявляє можливі наслідки здійснення інвестицій для ліквідності, платоспроможності, ділової і ринкової активності, рентабельності підприємства.

Конкретна мета фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі залежить від інтересів користувачів аналітичної інформації. Для внутрішніх по відношенню до суб'єкта господарювання користувачів така мета полягає, насамперед, в оцінках інвестиційного потенціалу підприємства, виявлення інвестиційних потреб та резервів фінансових ресурсів для здійснення інвестицій, оцінці ефективності інвестиційної діяльності з позиції її впливу якість фінансового стану підприємства. В свою чергу фінансово-інвестиційний аналіз суб'єкта господарювання з боку зовнішніх користувачів аналітичної інформації, насамперед, має за мету оцінку інвестиційної привабливості підприємства як об'єкта потенційного вкладання коштів.

В загальному випадку головними завданнями фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі є: аналіз майнового стану, джерел фінансування, ліквідності і платоспроможності, руху грошових коштів, фінансової стійкості, ділової активності, ринкової активності, рентабельності, комплексна оцінка інвестиційної привабливості та кредитоспроможності. Їх логічний взаємозв'язок визначає послідовність проведення аналітичних процедур та формує загальну модель фінансового аналізу підприємства

У процесі фінансового аналізу стану підприємства в інвестиційному процесі реалізуються такі основні функції:

- оціночна - об'єктивна оцінка фінансового  стану, фінансових результатів, ефективності, інвестиційної привабливості об'єкта аналізу;

- діагностична - встановлення причинно-наслідкових  змін фінансового стану у кількісному  і якісному вимірі впливу окремих  факторів;

- пошукова - виявлення невикористаних  резервів та потенційних можливостей  поліпшення фінансового стану і розвитку економічної системи, обґрунтування механізму їх мобілізації:

- конструктивна - підготовка і обґрунтування  прийнятих управлінських рішень.

Джерелом інформації для діагностики фінансового стану є фінансова звітність, примітки до фінансової звітності, статистична й оперативна звітність [8,c.294].

 

1.2 Методи проведення фінансового  аналізу в інвестиційному процесі

 

Існує значна кількість показників і методів визначення ефекту та витрат за інвестиційними проектами різних видів. Використання цих показників і методів передбачає, що в процесі розробки інвестиційного проекту вже проведено необхідні технологічні, маркетингові, організаційні та інші дослідження і складено капітальний бюджет за ним, який включає всі види необхідних інвестиційних витрат у кожному інтервалі часу.

При цьому показники як доходів, так і витрат, які розглядаються в процесі фінансового аналізу інвестиційних проектів, повинні мати безпосереднє відношення до інвестиційного процесу. Для того щоб впевнитись у наявності такого безпосереднього зв’язку, достатньо відповісти лише на таке запитання: “Чи зміняться ці витрати і доходи підприємства внаслідок прийняття інвестиційного рішення за проектом, що розглядається?”

Інвестиційний процес підприємства в цілому і реалізація окремих проектів зокрема характеризуються як надходженням відповідних доходів, так і здійсненням інвестиційних витрат протягом окремих інтервалів часу.

Поняття чистого грошового потоку, яке використовується в фінансовому аналізі інвестиційних проектів, не збігається з визначенням цього терміна у бухгалтерському обліку. За бухгалтерської концепцією цей термін визначається лише як чистий прибуток, отриманий у процесі реалізації інвестиційного проекту, тоді як за концепцією фінансового аналізу до чистого грошового потоку за інвестиційним проектом відносять як чистий прибуток, так і амортизаційні відрахування [9,c. 167].

Таким чином, концепція фінансового аналізу інвестиційних проектів розглядає чистий грошовий потік як загальну суму попередніх витрат, що повертаються інвестору, внаслідок реалізації інвестиційного проекту (в експлуатаційній його фазі).

Однією з базових концепцій теорії фінансового аналізу інвестиційних проектів є оцінка вартості грошей у часі. Вона полягає в тому, що вартість певної суми грошей в інвестиційному процесі є функцією виникнення певних грошових доходів і витрат у часі.

У практиці фінансового аналізу інвестиційних проектів використовуються насамперед два основних показники оцінки ефективності інвестицій, що базуються на методі дисконтування грошових потоків у часі — “чиста приведена вартість” (net present value, NPV) та “внутрішня норма доходності” (internal rate of return, IRR). Особливості застосування кожного з цих показників оцінки ефективності інвестиційних проектів полягають у наступному.

Показник чистої приведеної вартості дає змогу порівняти між собою теперішню вартість майбутніх доходів від реалізації інвестиційного проекту (у фазі його експлуатації) з інвестиційними витратами, які необхідно здійснити в поточному періоді. Інакше кажучи, чиста приведена вартість являє собою різницю між теперішньою вартістю суми чистого грошового потоку (що визначається згідно з фінансовою концепцією цього терміну) та сумою інвестиційних витрат за проектом.

Для того, щоб отримати загальну суму чистого грошового потоку у приведеній вартості, необхідно скласти окремі розраховані його суми за різними інтервалами часу протягом усього періоду експлуатаційної фази життєвого циклу інвестиційного проекту. Цей показник розраховується за такими формулами:

 

            (1.1)

або

,                                             (1.2)

де, ЧГП — загальна сума приведеного чистого грошового потоку за інвестиційним проектом;

ЧГПi — номінальна сума чистого грошового потоку за інвестиційним проектом в окремі інтервали часу його реалізації;

ai — коефіцієнт дисконтування  суми чистого грошового потоку  за інвестиційним проектом, що розглядається;

р — ставка дисконту, обрана для даного інвестиційного проекту (у вигляді десяткового дробу) [7,c.137].

Відповідно сума чистої приведеної вартості за інвестиційним проектом розраховується за такою формулою:

 

                             ЧПВ = ІВ – ЧГП,                               (1.3)

 
           де, ЧПВ — сума чистої приведеної вартості за інвестиційним проектом;

ІВ — загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом;

ЧГП — загальна сума приведеного чистого грошового потоку за проектом.

Найбільш складним при розрахунках чистої приведеної вартості є визначення ставки дисконту (процента), що індивідуально обирається для кожного інвестиційного проекту, який розглядається, бо ця ставка суттєво впливає на кількісний показник відносної вартості чистого грошового потоку в кожному інтервалі часу.

Відповідно до рекомендацій UNIDO “норма дисконту має бути прирівняна до фактичної ставки процента за довгостроковими позиками на ринку капіталу або до ставки процента (вартості капіталу), який сплачується отримувачем позики”.

Таким чином, при розрахунках суми чистої проведеної вартості за окремими інвестиційними проектами ставка дисконту має в кожному разі обиратись індивідуально.

Информация о работе Фінансовий аналіз стану підприємства в інвестиційному процесі