Аналіз роздрібного товарообороту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 15:15, курсовая работа

Краткое описание

Ціль курсової роботи – проведення аналізу роздрібного товарообороту підприємства і пошук шляхів збільшення його товарообороту.

Содержание

Вступ
4
1. Значення, завдання та джерела аналізу роздрібного товарообороту
6
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи

11
3. Організація аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
14
4. Методика аналізу роздрібного товарообороту
20
5. Методика розрахунку впливу факторів на товарооборот
35
6. Резерви росту товарообороту
44
Висновки і пропозиції
47
Список використаних джерел
50

Вложенные файлы: 1 файл

курсова аналіз 1 (Восстановлен).doc

— 405.00 Кб (Скачать файл)

 

Зміст

Вступ

4

1. Значення, завдання  та джерела аналізу роздрібного  товарообороту

6

2. Характеристика  фінансово-господарської діяльності  підприємства та постановки аналітичної  роботи

 

11

3. Організація  аналізу товарообороту підприємств  роздрібної торгівлі

14

4. Методика аналізу  роздрібного товарообороту

20

5. Методика розрахунку  впливу факторів на товарооборот

35

6. Резерви росту  товарообороту

44

Висновки і  пропозиції

47

Список використаних джерел

50

Додатки

51


 

 

Вступ

Основну масу матеріальних благ, що використовуються для особистих потреб, населення отримує через торгівлю. Кількісна та якісна характеристики товарної маси, яка переходить із сфери виробництва в сферу споживання, відповідно закону товарного обігу, знаходить своє відтворення в показниках товарообігу.

В загальному контексті  під товарообігом розуміють продаж товарів масового споживання та надання платних торговельних послуг населенню для задоволення особистих потреб в обмін на його грошові доходи, або іншим підприємствам - для подальшої переробки чи продажу. Економічні відносини, що пов'язані з обміном грошових коштів на товари, відображають економічну сутність товарообігу.

З переходом  до ринкових механізмів господарювання ускладнились організаційні форми бізнесу, сформувались нові підходи до управління, які потребують іншої інформації та методів її аналізу, адекватних до сучасних вимог. Це закономірно призвело до трансформації економічного аналізу діяльності підприємства як навчальної дисципліни та її теоретичних засад.

У новій економічній ситуації, яка характеризується посиленням конкуренції і загостренням проблеми виживання, забезпеченням динамічного розвитку підприємств торгівлі вимагає глибокого аналізу зовнішніх факторів формування товарообороту, роль яких зростає.

Аналіз –  це метод дослідження, за допомогою якого ціле поділяється на складові елементи для вивчення їх як частин цілого.

Успішний розвиток товарообороту вимагає такого рівня  торгового менеджменту, який забезпечив би необхідний стан збалансованості  факторів, під впливом яких він формується. Від цього залежить не тільки обсяг товарообороту, але й економічна ефективність діяльності підприємств торгівлі.

Роздрібний  товарооборот виступає як один із показників, які визначають потужність торгівельного  підприємства, так як за його величиною можна судити про обсяг діяльності підприємства, він характеризує ефективність використання ресурсів підприємства і загальної суми витрат на реалізацію товарів.

В умовах відродження  в Україні ринкових відносин значення цього показника зростає. Це обумовлено тим, що через показник товарообороту виражається суспільне визнання вартості і споживчої вартості частини суспільного продукту, який направляється у сферу споживання.

Оскільки роздрібний товарооборот є економічним поняттям, що відображає найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торговельного підприємства, то його зіставлення з обсягом затрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) дає уявлення про ефективність їх використання, так як в узагальненому вигляді показник ефективності є співвідношенням результату і витрат. Все це свідчить про актуальність теми курсової роботи.

Ціль курсової роботи – проведення аналізу роздрібного  товарообороту підприємства і пошук  шляхів збільшення його товарообороту.

  
1. Значення, завдання та джерела аналізу роздрібного товарообороту

 

Роздрібний  товарооборот – це обсяг реалізації товарів населенню й іншим  споживачам через організований  споживчий ринок у грошовому  виразі. Він є важливим показником соціально-економічного розвитку країни, який виражає економічні відносини, що виникають на кінцевій стадії руху товарів із сфери обігу в особисте споживання. Розвиток роздрібного товарообороту відображає народногосподарські пропорції між виробництвом і споживанням, попитом і пропозицією. Він перебуває в тісному взаємозв’язку з грошовим обігом.

Роздрібний  товарооборот є одним із основних показників діяльності торговельних підприємств, у т. ч. і системи споживчої  кооперації. Він характеризує діяльність торговельних підприємств та їх об’єднань в галузі торговельного обслуговування населення і охоплення його грошових доходів. Обсяг і структура товарообороту, темпи його росту мають вирішальний вплив на всі економічні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі.

Проведення  економічного аналізу дозволяє:

- вивчити стан  виконання планів товарообороту,  ритмічність та сезонність реалізації  товарів в ретроспективному періоді;

- визначити  склад товарообороту за формами,  видами, методами продажу, асортиментною  структурою;

- виявити основні  тенденції та закономірності в реалізації товарів;

- проаналізувати  та кількісно оцінити вплив  окремих факторів на обсяг,  склад та структуру товарообороту.

Склад роздрібного  товарообороту регламентується  Інструкцією про облік роздрібного  товарообороту і товарних запасів, що затверджена Міністерством статистики України 28.12.96 №389. У роздрібний товарооборот включається виручка від продажу товарів безпосередньо населенню через організований споживчий ринок, тобто торговельну мережу і мережу ресторанного обслуговування усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності і господарювання, а також виручка, одержана через касу неторговельних підприємств, організацій, установ від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання. Реалізація товарів населенню за розрахунковими чеками установ банків, банківськими платіжними картками враховується в роздрібному товарообороті як продаж за готівку. Сума непродовольчих товарів, проданих населенню в кредит, включається в товарооборот повною їх вартістю в момент роздрібного продажу.

Роздрібний  товарооборот визначається у цінах  фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від  часу сплати грошей.

Товарооборот торговельного підприємства здійснюється в різноманітних видах та формах. Роздрібний товарооборот має ряд класифікаційних ознак, які в повній мірі надають йому характеристику як одного з основних показників діяльності підприємств торгівлі (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Класифікація  роздрібного товарообороту

Ознака

Форма товарообороту

За організаційними  формами продажу

 • продаж товарів в роздрібній торговельній мережі;
 • продаж поза роздрібною торговельною мережею

За складом  кінцевих споживачів

 • продаж товарів безпосередньо населенню;
 • продаж товарів організаціям, підприємствам та установам

За строками розрахунку за реалізовані товари

 • продаж товарів з негайною оплатою;
 • продаж товарів в кредит

За формами  грошових розрахунків

 • продаж товарів за готівку;
 • продаж товарів за безготівковим розрахунком

За характером товарів, що продаються

 • продаж нових товарів;
 • продаж товарів, що були у використанні

Значення економічного аналізу роздрібного товарообороту випливає із його завдань, до яких відносять:

 1. виявлення тенденцій і закономірностей зміни товарообороту і відповідності його попиту у населення;
 2. оцінку відхилень товарообороту від прогнозованих, індикативно-планових чи інших нормативних орієнтирів;
 3. кількісне вимірювання і узагальнення впливу факторів, які обумовлюють ці відхилення;
 4. виявлення резервів подальшого росту товарообороту. Підвищення якості обслуговування покупців;
 5. розробку заходів, спрямованих на усунення виявлених у процесі аналізу недоліків і максимальну мобілізацію резервів зростання роздрібного товарообороту за рахунок більш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, покращення торговельно-технологічних процесів і менеджменту;
 6. обґрунтування тактики поточного коригування відхилень від індикативно-планових орієнтирів, а також регулюючих стратегій на більш віддалену перспективу та інших управлінських рішень, що приймаються за наслідками аналізу.

Для аналізу  роздрібного товарообороту використовуються:

  • індикативно-планові дані;
  • статистична, бухгалтерська і оперативна звітність;
  • облікові реєстри, товарно-грошові звіти,первинні документи;
  • акти документальних ревізій, обстежень;
  • інформація про стан ринкового середовища в районі діяльності кооперативної організації та ін.

У нових умовах господарювання торговельні підприємства та їх об’єднання мають можливість самостійно розробляти плани своєї діяльності, у т.ч. плани роздрібного товарообороту. Планові показники знаходять відображення у розробочних таблицях роздрібного товарообороту, які складають економісти торговельного підприємства.

Фактичні дані про роздрібний товарооборот наводяться у статистичній звітності «Звіт про товарооборот» (форма №1-торг) (Додаток А). Вона складається підприємством, що здійснює роздрібну торгівлю щомісячно, наростаючим підсумком з початку року, із виділенням товарообороту за звітний місяць.

Детальна інформація про роздрібний товарооборот представлена у квартальній та річній статистичній звітності «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарства» (форма №3-торг.) (Додаток Б). Форма №3-торг складається наростаючим підсумком за І квартал, І півріччя, 9 місяців і рік.

Є й інші форми  статистичної звітності, необхідні  в процесі аналізу роздрібного  товарообороту:

 1. «Звіт про наявність холодильного, торгового, механічного, підйомно-транспортного та іншого устаткування» (форма №2-торг (устаткування));
 2. «Звіт про наявність торговельної мережі і мережі ресторанного господарства» (форма №7-торг);
 3. «Звіт з праці» (форма № І-ПВ);
 4. «Звіт про використання робочого часу» (форма № 3-ПВ) та ін.

Роздрібний  товарооборот у фінансовій звітності, затвердженій Міністерством фінансів України, не виділяється. Однак у формі №2 «Звіт про фінансові результати» (ряд. 010) показується дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), де торговельні організації показують загальний обсяг реалізації товарів. Із фінансової звітності в процесі аналізу товарообороту можуть використовуватись дані про запаси товарів, які приводяться в другому розділі активу балансу, та ін.

Для оперативного аналізу товарообороту широко використовуються облікові регістри (журнал К-3, журнал-ордер Ж-7/1-СК), або відповідні регістри автоматизованого обліку (відомості, відеограми, машинограми тощо), в яких узагальнюється роздрібна реалізація товарів у розрізі матеріально-відповідальних осіб, а також товарно-грошові звіти, первинні документи, матеріали інвентаризацій, перевірок тощо. Інформаційна база аналізу роздрібного товарообороту більш детально наведена в таблиці 1.2 (Додаток В).

 

Характеристика  фінансово-господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної  роботи

 

ТОВ «Фудмережа» - підприємство з обмеженою відповідальністю. Повна юридична адреса підприємства: Черкаський район, Черкаська область, с. Хутори, площа Центральна, 3.

Підприємство  має круглу печатку із зазначенням  свого повного найменування, як і  штампи, бланки та розрахунковий рахунок, відкритий у банку «ПриватБанк».

Підприємство  є самостійним господарюючим  суб’єктом, створеним для реалізації продукції, виконання робіт і  надання послуг у цілях задоволення  суспільних потреб і отримання прибутку.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту і законодавства України. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, розпоряджається своєю продукцією та отриманим прибутком, що залишився у його розпорядженні після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Основним видом  діяльності підприємства є роздрібна  торгівля.

Информация о работе Аналіз роздрібного товарообороту